27 september 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Wijziging statuten en beheersovereenkomst van autonome provinciebedrijven. Goedkeuring. (pdf)

0/2

Verhoging nominatim subsidie aan de VVP. Goedkeuring. (pdf)

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Aarschotseweg” – Herentals – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Uitvoering RSPA : PRUP “Afbakeningslijn” – Herentals, Grobbendonk en Herenthout – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Uitvoering RSPA : PRUP “Klein Gent Zuid” – Herentals – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Uitvoering RSPA : PRUP “Laagland” – Herentals – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Uitvoering RSPA : PRUP “Stadsrandbos Greesbos” – Herentals – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Uitvoering RSPA : PRUP “Stedelijk Woongebied” – Herentals – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Uitvoering RSPA : PRUP “Ooievaarsnest” – Puurs – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Erediensten. Erkenningsdossier met een voorontwerp van wet tot erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwing. Adviesvraag van Vlaams minister Liesbeth Homans. Besluit van de deputatie van 6 september 2018. Ongunstig advies. Kennisgeving. (pdf)

2/9

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/10

Erediensten. Antwerpen. Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Budget 2018. Goedkeuring. Goedkeuring. (pdf)

2/11

Erediensten. Antwerpen. Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap. Budget 2019. Goedkeuring. Goedkeuring. (pdf)

2/12

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Wijziging meerjarenplan 2014 - 2019. Goedkeuring. (pdf)

2/13

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Budget 2019. Akteneming. Goedkeuring. (pdf)

2/14

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Rekening 2017. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/15

Provinciaal mobiliteitscharter. Verlenging en aanpassing. Goedkeuring. (pdf)

2/16

Fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom, deel Havenverbinding: studieopdracht ontwerp - uitbreiding opdracht, verhoging vastlegging. Goedkeuring. (pdf)

2/17

F11 fietsostrade Antwerpen-Lier: studieopdracht ontwerp - uitbreiding opdracht, verhoging vastlegging. Goedkeuring. (pdf)

2/18

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Overeenkomst n.a.v. uittreding. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2018. Exploitatiebudget – Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Budget 2018. Exploitatiebudget – Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending restmiddelen. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Budget 2018. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0590/64900000. Subsidie aan dienstverlenende vereniging IGEAN (N)/overige economische zaken (ramingsnummer 2018001940). Goedkeuring. (pdf)

3/4

Projectplan ESF dossier Streekplatform Rupelstreek/Zuidrand. Goedkeuring. (pdf)

3/5

Projectplan ESF dossier Streekplatform Antwerpse Voorkempen. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018). Evenwicht na de derde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Toelichting bij de derde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018) en het budget 2018. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Budget 2018. Derde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Budget 2018. Evenwicht na de derde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Boom. Provinciale technische scholen. Restauratie van de historisch waardevolle delen. Fase 4: karkasrestauratie en herinrichting werkhuizen. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Diverse provinciale sites. Zonnepanelen. Raamovereenkomst Vlaams Energiebedrijf (VEB). Deelname. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Opdracht voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek op afroep. Bestek en wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. Interieurrestauratie. Fase 1: aanpassen van de klimaatinstallatie. Eindafrekening. Kennisname. (pdf)

4/9

Dossier CVO Toekomstonderwijs / Hero. Dadingsovereenkomst. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Antwerpen. Huurovereenkomst gebouw Noordersingel. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Antwerpen/Deurne en Wommelgem. Koude Beek (A.3.13). Aanleg park Groot Schijn door de stad Antwerpen. Ruil beddingen. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Inneming 14 te Boechout. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/14

Vastgoed. Boom. Verkoop woning Kerkhofstraat 188. Goedkeuring. (pdf)

4/15

Vastgoed. Geel. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject 6. Grondruiling. Goedkeuring. (pdf)

4/16

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject Geel 11. Grondaankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/17

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - deelproject 12. Grondaankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/18

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen - fase 2 - deelproject 12. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/19

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). Zevende reeks aankopen (deelproject 2 in Herentals). Goedkeuring. (pdf)

4/20

Vastgoed. Lier/Koningshooikt. Itterbeek (A.6.16). Inrichting oever. Grondafstand door de bvba Primato. Goedkeuring. (pdf)

4/21

Vastgoed. Schilde. Lindenloop (A.3.21.1). Verlegging ter hoogte van het Renier Sniederspad 11. Grondruil. Goedkeuring. (pdf)

4/22

Vastgoed. Vosselaar. Restperceel. Erfdienstbaarheid overdraai wieken (W-Kracht nv). Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs

 

5/1

Budget 2018. Subsidie flankerend onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

5/2

Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Gesubsidieerd personeel. Rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

6/1

Provinciale overheidsopdrachten. Deelname aan de overheidsopdracht geplaatst door Vlaanderen voor inhuring ICT-profielen. Goedkeuring. (pdf)

6/2

Provinciale Overheidsopdrachten. Opzetten en beheer van een Skype for Business communicatie platform. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze en opdrachtdocumenten. Goedkeuring. (pdf)

7. Recreatie en toerisme

 

7/1

Budget 2018. Machtigingskrediet 2018/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies Toerisme. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

7/2

Projectvereniging de Merode. Uittreding provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

7/3

Provinciale Groendomeinen Regio Kempen. Parkreglement De Averegten. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Afsluiting pensioenlastconventies tussen provincie Antwerpen en APB’s. Goedkeuring. (pdf)

8/2

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Goedkeuring. (pdf)

8/3

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. (pdf)

8/4

Invoering van een reglement voor het gebruik van interimarbeid. Goedkeuring. (pdf)

9. Samenleving

 

9/1

Budget 2018. Herverdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Budget 2018. Herverdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0550/ - Subsidie Zorgeconomie (R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

10/1

Budget 2018. Herverdeling van het krediet onder 2018/64900000/21/0550 Verdeelkrediet sociale economie (V) en Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring. (pdf)

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/3

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/66400000. Toegestane investeringssubsidies. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met 'Wat zijn de resultaten van het netwerkmoment in verband met duurzame bedrijven voor Kanaalkant?', ingediend door Frank Geudens (sp.a). (pdf)
14/2 Interpellatie in verband met de communicatie in verband met groepsaankopen, ingediend door Mireille Colson (N-VA). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Provinciepersoneel. Overdracht van statutaire personeelsleden naar de APB’s. Goedkeuring.

15/2

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO): wijziging samenstelling. Goedkeuring.

15/3

Dadingsovereenkomst in geschil over schade bij aanleg fietsostrade. Goedkeuring.