28 november 2018

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

1. Cultuur

 

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Boom - Rumst” – Boom, Niel en Rumst – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Uitvoering RSPA: Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Herentals - Herentals, Grobbendonk en Herenthout. Kennisname. (pdf)

2/3

Erfgoed. Vermeerdering van exploitatiebudget en vermindering van nominatim-subsidie. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Algemene vergadering 14 december 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN. Algemene vergadering 19 december 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

2/9

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Algemene vergadering 14 december 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/10

Agendapunt afgevoerd van de agenda. Dienstverlenende vereniging IGEMO. Uittreding provincie Antwerpen. Waardering scheidingsaandeel van de provincie Antwerpen. Goedkeuring.  

2/11

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

2/12

Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. Algemene vergadering 18 december 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/13

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

2/14

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Algemene vergadering 17 december 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

2/15

Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PONTES. Algemene vergadering 19 december 2018. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018). Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Toelichting bij de vierde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 – 2020 (budgetjaar 2018) en het budget 2018. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Budget 2018. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Budget 2018. Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. Bouwen van een machineloods en een logistiek gebouw. Bestek en gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Vastgoed. Antwerpen. Provinciaal groendomein Rivierenhof. Sterckshof. Samenwerkingsovereenkomst met de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Agendapunt afgevoerd van de agenda. Vastgoed. Antwerpen. Verkoop Coveliersgebouw. Goedkeuring.

4/8

Vastgoed. Antwerpen. Topsporthal. Verhoging nominatim subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Boom. Verkoop van een scheimuur en bijhorend perceel grond. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. PTS Campus Boom. Hernieuwing huurcontract met PACO nv voor loods 61. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelprojecten 1-2-3-4 (cluster 1) en 13-14-15-16 (cluster 3). (Voor)laatste aankoop (deelproject 1 in Herentals). Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Fietspad Herentals-Westerlo-Olen. Verharding wegenis Truchelven. Laatste particuliere grondruil te Westerlo. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Vastgoed. Mechelen. Gebouw Gulden Arent. Hallestraat 2-4-6. Vervroegde erfpachtverbreking TPA. Verkoop. Goedkeuring. (pdf)

4/14

Vastgoed. Technologiehuis Mol. Investeringssubsidie VITO. Goedkeuring. (pdf)

4/15

Gebruiksreglement voor de organisatie van congressen en andere evenementen in het provinciehuis. Goedkeuring. (pdf)

4/16

Retributiereglement voor de organisatie van congressen en andere evenementen in het provinciehuis. Goedkeuring. (pdf)

4/17

Huishoudelijk reglement voor de cateraars in het congrescentrum. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs

 

5/1

Budget 2018. Werkingsmiddelen flankerend onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

5/2

Wijziging van de maatschappelijke zetel van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA). Goedkeuring. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie en toerisme

 

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

9. Samenleving

 

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2018. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

Projectverenigingen Streekvereniging Zuidrand en Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Voorkempen. Uittreding provincie Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

11/3

Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met waterbeleid provincie: op naar een driedimensionaal integraal waterbeleid, ingediend door Koen Kerremans (Groen). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING