23 april 2020

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Toelichting bij de maatregelen genomen door de provincie Antwerpen tegen de verspreiding van het coronavirus.

0/2

Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, provinciale participaties in verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Kennisname. (pdf)

0/3 Agendapunt afgevoerd van de agenda.

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

PRUP "Electrabelsite te Schelle en Niel". Goedkeuring meerwerken. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Procoro jaarverslag 2019. Kennisname. (pdf)

1/3

Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus. Rekening over het dienstjaar 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/4

PVI. Overnameovereenkomst Provinciaal Veiligheidsinstituut. Bekrachtiging. Goedkeuring. (pdf)

1/5

Samenwerkingsovereenkomst met Bos + Tropen vzw. Goedkeuring. (pdf)

1/6

Toekenning werkingsbudget aan het provinciaal regioproject in de Filipijnen voor de verkenning met het oog op een toekomstig bosbouwproject. Goedkeuring. (pdf)

1/7

Fietsfonds. Wijzigen provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kaderend in het fietsfonds. Goedkeuring. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

2/1

Flankerend Onderwijsbeleid. Gecoördineerd initiatief om leerkansen van kwetsbare jongeren te maximaliseren. Samenwerking met Schoolmakers en aanwending subsidies FOB. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Uitvoering - Verlegging en bouw pompstation Kruibeekse Scheibeek S.08 te Zwijndrecht. Verrekening 1. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling. Bekrachtiging. Goedkeuring. (pdf)

3/4

OFP-S. Aanduiding nieuwe vertegenwoordiger in algemene vergadering. Bekrachting. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. ARK-code - 64902000. Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V). Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Budget 2020. Werkingsmiddelen. Uitgavebudget landbouwbeleid. Wijzigen in nominatim subsidie voor AgriBevents vzw. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Eenmalige subsidie voor Coördinatie Centrum Biologische Teelt. Goedkeuring. (pdf)

4/4

Subsidiekorf landbouw. Reglementssubsidie ‘Samen werken aan land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen’. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw (VCM). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art 43 §2 11° van het provinciedecreet. Raamovereenkomst tot het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het invorderen van fiscale en niet-fiscale vorderingen. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze en bestek. Bekrachtiging. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020. Intrekking. Provinciebelasting op de bedrijven. Reglement 2020 met bijkomende motivering. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Restauratie. Vernieuwen van de brandcentrale. Ontwerp. Bekrachtiging. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Geel. Erfpachtverbreking vzw De Sprong en verkoop site De Stolp. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Geel en Westerlo. Wimp (A.7.10). Overdracht bufferbekken. Openbare verkoop restpercelen. Goedkeuring. (pdf)

4/11

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Bergebeek (A.7.16). Erfdienstbaarheid voor de overdraai van een windturbine. Goedkeuring. (pdf)

4/12

Vastgoed. Mechelen. Hanswijkbeek (A.2.04). Vernieuwing van de sifon onder het kanaal Leuven-Dijle. Tweede en laatste grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/13

Vastgoed. Mortsel. Zilverbeek (A.3.12.1). Overdracht verlaten bedding ter hoogte van de Deurnestraat 281 aan de stad Mortsel. Goedkeuring. (pdf)

4/14

Vastgoed. Fietsostrade Antwerpen-Lier. Deelproject 1. Segment 5/oost. Innemingen 1, 2 en 3. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1

Interpellatie in verband met het omstreden kunstwerk in het Rivierenhof, ingediend door Jan Claessen (Vlaams Belang). (pdf)

7. BESLOTEN VERGADERING

 

7/1

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association. Start van de procedure tot opheffing van de erkenning. Brief van 6 februari 2020 van Vlaams minister Bart Somers. Advies. Bekrachtiging. Goedkeuring.