28 mei 2020

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Provincieraad. Ontslag van mevrouw Rina Rabau. Opvolging. (pdf)

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit

 

1/1

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. Rekening 2019. Advies. Goedkeuring. (pdf)

1/2

Provinciaal Archeologisch Depot. Verwervingen 2019. Goedkeuring. (pdf)

1/3

Provinciaal Archeologisch Depot. Jaarverslag 2019. Kennisname. (pdf)

1/4

Monumentenwacht Provincie Antwerpen. Jaarverslag 2019. Kennisname. (pdf)

2. Platteland, Europa en Flankerend Arbeids- en Onderwijsbeleid

 

2/1

Subsidies plattelandsontwikkelingsprojecten 2020. Budgetwijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Provinciale initiatieven. Opheffing reglement impulssubsidies voor innovatieve projecten inclusieve economie. Voorstel reglement projectsubsidie inclusieve economie. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Provinciale initiatieven. Actieplan inclusieve economie 2020-2024. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Europa. Interreg VA Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Project Technische Bijstand vervanging samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Flankerend Onderwijsbeleid. Subsidie aan VBJK vzw in functie van de ondersteuning van het project TRAMPOLINE. Goedkeuring. (pdf)

3. Vrije Tijd, Leefmilieu en Personeel

 

3/1

Toerisme. Strategisch plan voor toerisme in de regio Scheldeland 2020-2025. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Budget 2020. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/3

Samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie Antwerpen en de Regionale Landschappen en Bosgroepen. Goedkeuring. (pdf)

4. Economie, Landbouw en Interne ondersteuning

 

4/1

Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, Streekbeleid en Europa. ARK-code - 64902000 niet-nominatieve subsidie 'Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V)'. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Rapport 2019 van de financieel beheerder aan de provincieraad overeenkomstig artikel 90 van het provinciedecreet. Kennisname. (pdf)

4/3

Provinciale Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor de levering van mondmaskers. Kennisname. (pdf)

4/4

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het provinciedecreet. Levering van hybride terreinwagens ten behoeve van de Dienst Integraal Waterbeleid. Plaatsing van de opdracht en bestek. Goedkeuring. (pdf)

4/5

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Wilrijk. Gouverneur Kinsbergencentrum. Interieurrenovatie. Ontwerpopdracht. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/6

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker. Renovatie van de atletiekpiste. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/7

Provinciale overheidsopdrachten. Mechelen. Sint-Romboutskathedraal. Interieurrestauratie. Ontwerpopdracht. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/8

Vastgoed. Hulshout. Goorloop (A.4.22). Erfdienstbaarheid voor de overdraai van 2 windturbines. Goedkeuring. (pdf)

4/9

Vastgoed. Kapellen. Bunderbeek (S.04.2). Gratis grondverwerving ter hoogte van Vloeiende 5. Goedkeuring. (pdf)

4/10

Vastgoed. Rupelstreek. Sanering en verondieping deelgebied 2. Samenwerkingsovereenkomst gronden Vlaio. Goedkeuring. (pdf)

5. Moties

 

6. Interpellaties

 

6/1

Interpellatie in verband met de sanering van de kleiputten: specifiek het vrij liggend asbest en de na bestemming en bijhorende budgetten, ingediend door Louis Schoofs (Groen).

6/2 Interpellatie in verband met geluidsoverlast van de E313 – Is het nog aangenaam vertoeven in het Rivierenhof, ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).

7. BESLOTEN VERGADERING