10op10-subsidies

???module.subsidyItem.label.themes???

Na het behalen van een van de drie deellabels kan je school een subsidie aanvragen voor verkeersmateriaal. Een school kan dus drie keer een subsidie aanvragen van 10 euro per kind met telkens een maximum van 2.500 euro. Ook gemeentebesturen kunnen een 10op10-subsidie aanvragen om scholen te ondersteunen bij hun verkeerswerking. 

Wat kunnen scholen aankopen?

 • fietsen
 • helmen
 • didactisch materiaal: verkeersmethode, brochures met verkeersoefeningen ...
 • zichtbaarheidsmateriaal: hesjes, rugzakhoezen ...
 • behendigheidsmateriaal: stoeprandstroken, kegels ...
 • verkeersvaardigheidsmateriaal: verkeersborden, -lichten ...
 • materiaal voor het accentueren of beveiligen van de schoolomgeving

Er bestaat nog een extra subsidie voor scholen. Ze kunnen eenmalig een fietsenstalling aanleggen of vernieuwen op voorwaarde dat de school nog steeds deelneemt aan het 10op10-project. Deze subsidie bedraagt maximum 5.000 euro en heeft volgende voorwaarden:

 • enkel verbeterde wielklemmen of aanleunsystemen (geen klassieke klemmen)
 • overkapping ook enkel boven verbeterde wielklemmen of aanleunsystemen

 

Wat kunnen gemeenten aankopen?

Gemeenten en districten kunnen een 10op10-subsidie aanvragen van maximum 5 000 euro voor:

 • behendigheidsmateriaal: heuvel, helling ...
 • vaardigheidsmateriaal: mobiel verkeerspark, bewegwijzerde verkeersactieve route ...
 • materiaal ter verbetering van de duurzame woon-schoolverplaatsingen: schoolroutekaart ...
 • infrastructuurwerken aan een school die minstens het tweede deellabel heeft behaald

 

Hoe vraag je subsidies aan?

Via het 10op10-subsidieloket, de rode knop 'Start de subsidieaanvraag' onder aan deze pagina, ga je aan de slag. Aanmelden doe je met je elektronische identiteitskaart. Hou een aantal zaken klaar:

 • een kaartlezer.
 • je elektronische identiteitskaart (eID)
 • de pincode van je eID
 • het ondernemingsnummer en eventueel vestigingsnummer van je organisatie
 • het bankrekeningnummer van je organisatie

Je kan in het subsidieloket steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag. Alle communicatie vanuit de provincie Antwerpen over je subsidieaanvraag gebeurt via het dashbord in je subsidieloket. Je wordt hierover verwittigd via e-mail.

OPGELET!
Wil je verder gaan met het invullen van je subsidieaanvraag of wil je jouw dossier raadplegen, ga dan verder via de knop  'Subsidieaanvraag raadplegen of aanvullen'.

Benodigde documenten

Bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie

Initiatieven komen in aanmerking als ze:

 • duidelijk in de tijd afgelijnd zijn met een duur van minder dan een jaar 
 • een eigen herkenbare identiteit hebben en niet samenvallen met de algemene werking van de organiserende verenigingen 
 • qua omzet en omvang de gewone financiële middelen van de organisatoren overstijgen       

Een project is bovenlokaal onder andere als het doelpubliek meerdere gemeenten van de provincie Antwerpen omvat. De andere voorwaarden en meer details vind je in artikel twee van het reglement. 

Voor wie

 • voor bestaande verenigingen en organisaties
 • voor specifiek voor het project opgerichte samenwerkingsverbanden      

Hoe

 1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit in en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten
 2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
 3. De aanvraag wordt aan de deputatie voorgelegd die ze inhoudelijk beoordeelt en een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
 4. Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet minstens zes weken voor de aanvang van het project ingediend worden.

Benodigde documenten

Fietsfonds

Het Fietsfonds is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functionele fietsroutes te ondersteunen. Een stad of gemeente die op eigen domein zulke fietsinfrastructuur aanlegt of verbetert, kan tot 100% subsidie krijgen. De provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid betalen elk een deel. De provincie Antwerpen is het enige aanspreekpunt voor de lokale overheden voor aanvragen binnen de provinciale subsidiereglementen

Voor wie

Lokale overheden: een gemeente of stad, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen

Voorwaarden

Om voor de Fietsfonds-subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan deze algemene voorwaarden voldoen:

 • De fietsinfrastructuur ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).
 • De aanvrager is één van de volgende instanties: een gemeente of stad, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen.
 • De subsidiabele en niet-subsidiabele werken en kosten vind je opgesomd in de artikels 6 en 7 van het subsidiereglement.
 • De lokale overheid kan het eigenaarschap, gebruiksrecht of zakelijk recht van de gronden waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd aantonen op een van onderstaande wijzen: :
  • de lokale overheid is eigenaar van de gronden waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd 
  • de lokale overheid kan een onteigeningsplan ter verwerving ervan voorleggen
  • de lokale overheid kan  aan de hand van een overeenkomst bewijzen dat zij een zakelijk recht heeft op de grond waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd 
  • de lokale overheid kan een verklaring voorleggen waaruit blijkt dat de toekomstige beheerder van de fietsinfrastructuur eigenaar is van de grond waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd 
 • de lokale overheid kan een bewijs  voorleggen dat de gemeente of de provincie gebruiksrechten bezit op de gronden. De gemeente heeft een conform verklaard mobiliteitsplan.
 • De aan te leggen fietsinfrastructuur is ofwel:
  • aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur
  • verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan 1,5 meter breed
  • verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder 3 meter breed
  • vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden per rijrichting
  • omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad waar de verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken
 • De aanleg van de fietsinfrastructuur zal conform de richtlijnen van het Vademecum voor Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gebeuren. Je kunt het vademecum raadplegen en downloaden op de website van de Vlaamse overheid.

Subsidiereglement

Er zijn 2 subsidiereglementen, 1 voor fietsostrades en 1 voor de overige BFF-routes. Voor de aanleg van fietsostrades zijn naast de aanlegkosten ook de studiekosten en de grondverwervingskosten subsidieerbaar. Het subsidiebedrag is een percentage van de subsidieerbare kosten

Aanleg route
Totale subsidie Provincie Antwerpen Vlaamse overheid
Fietsostrade 100% 50% 50%
Overige bovenlokale functionele routes 90% 40% 50%

Hoe subsidie aanvragen

Zowel de aanvraag als de behandeling van subsidiedossiers verloopt via het digitale subsidieloket.
De eerste keer moet je alle gegevens van jouw gemeente invullen. Zorg dat je het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer bij de hand hebt. Je hebt ook jouw EID en een kaartlezer nodig.

Je laat de burgemeester de formulieren 'mandaat' en 'volmacht' invullen en ondertekenen. Beide documenten scan je in en laad je in het subsidieloket op. Je vindt de blanco formulieren hieronder.

In het stappenplan lees je alles over het verloop van een subsidieaanvraag en welke andere formulieren noodzakelijk zijn. In het digitale subsidieloket volg je de instructies.

OPGELET!
Wil je verder gaan met het invullen van je subsidieaanvraag of wil je jouw dossier raadplegen, ga dan verder via onderstaande knop. Zo vermijd je de aanmaak van een tweede dossier. 

De digitale behandeling geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2017. Voor lopende dossiers verandert er niets.

Heb je een vraag over de werkwijze of het subsidiereglement? Contacteer dan Dirk Brants of Wim Peetermans bij Steunpunt Fiets.

Impulssubsidie voor innovatieve woonprojecten

De provincie Antwerpen wilt een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van het recht op menswaardig wonen. We doen dit toekomstgericht en duurzaam, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Daarom geven we financiële steun aan organisaties die innovatieve woonprojecten willen opstarten. De projecten moeten kaderen binnen de provinciale visie op wonen en bijdragen aan de doelstellingen van het provinciaal woonbeleid.

Jaarlijks zijn er vier subsidierondes met volgende indiendata: 31/3, 31/5, 31/8 en 31/12. 

In juni 2018 is er een thematische projectoproep gelanceerd: Anders wonen voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Lees meer over deze thematische projectroproep.

Voor wie

De organisaties die in aanmerking komen voor deze impulssubsidie zijn:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen
 • (sociale) huisvestingsactoren
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • middenveldorganisaties
 • samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties

Toekenningsvoorwaarden

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie?

 • Het project moet een bovenlokaal bereik of belang hebben. Een lokaal project kan in aanmerking komen indien er een bovenlokale uitrol of vertaling mogelijk is.
 • Het project moet innovatief zijn qua opzet, inhoud of omvang en mag dus niet behoren tot de reguliere werking van de organisatie.
 • Het project moet ook na de projectperiode kunnen blijven bestaan, financieel of inhoudelijk.

De provincie subsidieert eenzelfde project maximaal 3 opeenvolgende jaren. Investeringskosten komen niet in aanmerking voor een subsidie. Er moet voor minimaal 25% eigen middelen of co-financiering voorzien worden.

Wij raden aan om je projectidee eerst bij de adviseurs van het team wonen af te toetsen. Onderaan vind je de contactgegevens.
 

Visie en doelstellingen wonen

Provinciale visie wonen

We volgen in ons woonbeleid vier richtinggevende principes:

 • diversiteit: de verscheidenheid van mensen in de samenleving wordt weerspiegeld in de diversiteit aan woonvormen, bouwpraktijken en ontwikkelingen.
 • collectiviteit: meer mensen delen een gemeenschappelijke ruimte, functies en technieken.
 • connectiviteit: meer mensen kunnen op een gemakkelijke manier verbinding maken met de andere mensen en met de samenleving.
 • densiteit: meer mensen wonen op een geconcentreerde manier op een kleinere bebouwde oppervlakte, met aandacht voor de woon- en leefkwaliteit.

Doelstellingen van het provinciaal woonbeleid

 1. De woning: duurzaam (ver)bouwen is de norm en is door middel van een integraal beleid betaalbaar voor iedereen.
 2. De woonvraag en het aanbod: we streven naar een divers en betaalbaar woningaanbod afgestemd op de woonwensen en –noden.
 3. De woonomgeving: we streven naar een leefbare woonomgeving waarbij we aandacht hebben voor aanwezigheid van voorzieningen en sociale cohesie, bereikbaarheid en verdichting.  

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.
Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.
Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Nog vragen? Contacteer dan wonen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 56 58.

Impulssubsidies voor innovatieve projecten in de inclusieve economie

De provincie Antwerpen geeft graag een duwtje in de rug aan vernieuwende initiatieven in de sector van de arbeidszorg en sociale economie. We doen dit door innovatieve projecten tot 75% te betoelagen. Tot maandag 4 juni kunnen organisaties nieuwe projectvoorstellen indienen.

Eén reglement voor sociale economie én arbeidszorg

De provincie Antwerpen wil met de ‘impulssubsidie inclusieve economie’ organisaties stimuleren om innovatieve projecten te starten die tewerkstelling en doorstroom in de arbeidszorg en/of sociale economie bevorderen. Ook projecten die de competenties van arbeidszorgmedewerkers/medewerkers in de sociale economie versterken, komen in aanmerking. Daarnaast kunnen organisaties ook bij de provincie aankloppen als ze hun werking willen aanpassen met het oog op een inclusieve economie. Er is voortaan geen aparte subsidie voor arbeidszorg of sociale economie, beide reglementen zijn samengevoegd in één reglement inclusieve economie.

Hoe dien je je idee in?

Onderaan de pagina vind je een rode knop met een link naar het aanvraagformulier. Je moet nog geen uitgebreide projectfiche uitschrijven; een korte omschrijving van het projectidee op 1 à 2 bladzijden volstaat.

Kom je in aanmerking voor deze subsidie?

Deze organisaties kunnen een aanvraag indienen:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen
 • instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg
 • instellingen uit de sector zorg voor personen met een handicap
 • sociale economie organisaties en –bedrijven (maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie, invoegbedrijven,…)
 • centra voor algemeen welzijnswerk

Daarnaast kunnen ook verenigingen zonder winstoogmerk, coöperatieve en andere vennootschapsvormen indienen wanneer zij een sociaal oogmerk hebben of een samenwerking aangaan met een organisatie zoals bovenstaand vermeld.
Regionale samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties genieten de voorkeur.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Het project bevordert innovatie binnen het arbeidszorgbeleid en/of het sociale economiebeleid en draagt bij tot een inclusieve economie in de provincie Antwerpen.

 • het project wordt uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Antwerpen;
 • het project heeft een bovenlokaal of provinciaal belang;
 • het project behoort niet tot de reguliere werking.

Zowel personeelskosten als werkingskosten komen in aanmerking voor een subsidie. Voor investeringskosten kun je een beroep doen op Trividend provincie Antwerpen.

Licht je project toe tijdens een pitchmoment

Als je projectidee voldoet aan de vormelijke en inhoudelijke criteria, kom je tijdens een pitchmoment je voorstel toelichten. Na de pitch ga je met de feedback aan de slag om een volledig uitgewerkt projectvoorstel in te dienen.

Noteer alvast de data van het pitchmoment voor deze oproep: vrijdag 22 juni en maandag 25 juni, telkens van 9 tot 12.30 uur. De toelichting is in Antwerpen (exacte adres volgt nog).

Hoe

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.

Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Bij het indienen van je subsidieaanvraag wordt je gevraagd of je een mandaat van je organisatie hebt om een subsidie aan te vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld de statuten van je organisatie zijn waarin je vermeld staat als bestuurder. Indien je geen statuten hebt (gemeenten, sommige scholen,...) kan je gebruik maken van het mandaatformulier via deze link. Indien je geen mandaat hebt kan je een bewijs van machtiging toevoegen, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging kan je vinden via deze link. Deze documenten dienen ingevuld en ondertekend te worden, dus het is aangeraden om deze alvast in orde te brengen alvorens te starten met je digitale aanvraag.

Nog vragen? Contacteer dan marc.deceulaer@provincieantwerpen.be of 03 240 58 41.

Benodigde documenten

Individueel advies voor toegankelijkheid woning - begeleiding van de aanpassingswerken

De provincie wilt ouderen en personen met een beperking de mogelijkheid geven om langer thuis te wonen. Behoor jij tot deze doelgroep? Wil je je woning grondig aanpassen? Dan kun je een premie krijgen voor gespecialiseerd advies en begeleiding.

Afhankelijk van de aard van je vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst de provincie je door naar de meest geschikte dienst voor individueel woningadvies. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Landelijke Thuiszorg-woningaanpassing (Leuven-Wijgmaal).
Zelf betaal je 87 euro per dossier aan het adviesbureau. De provincie betaalt het resterende bedrag met een maximum van 533 euro voor een advies- of begeleidingsdossier. Als je beide ondersteuningsmaatregelen aanvraagt, komen we tussen voor maximaal 1.153 euro.

Klimaatsubsidie

???module.subsidyItem.label.themes???
thermometer


Voor wie

 • steden en gemeenten in de provincie Antwerpen
 • scholen in de provincie Antwerpen
 • sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie Antwerpen
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met lokale werking in de provincie Antwerpen, als de betrokken steden/gemeenten (minstens 50% van de aangesloten gemeenten) het aangevraagde project steunen bij indiening van het project
 • verenigingen zonder winstoogmerk met lokale werking in provincie Antwerpen
 • niet-gouvernementele organisaties met lokale werking in provincie Antwerpen

Voorwaarden

Het project zorgt voor een concrete vermindering van de broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Er wordt bij de beoordeling van het dossier rekening gehouden met volgende criteria:

 • inschatting grootte van de directe vermindering broeikasgasuitstoot na uitvoering van het project (60 punten)
 • sociaal karakter van het project: bereiken van kansengroepen als (deel)doelpubliek of samenwerking met kansengroepen (20 punten)
 • communicatieplan en aanpak voor het bereiken van het doelpubliek (10 punten)
 • samenwerking met verschillende partners (10 punten)

De eerste drie voorwaarden zijn verplicht, de vierde is optioneel.
Daarnaast zijn er een aantal formele voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Om de vermindering van de broeikasgasuitstoot te berekenen, heeft de provincie Antwerpen een lijst met omzettingsfactoren en een berekeningsmethodiek opgemaakt. De lijst bevat een houvast voor de berekening. Je kunt ze hieronder downloaden.

Bedrag

De subsidie bedraagt max. 80% van het totaal van de uitgaven, met een maximum van 75 000 euro. De deputatie bepaalt het bedrag van de subsidie binnen de perken van het goedgekeurde budget van de provincie Antwerpen.

De uitgaven van het project bedragen minstens 10 000 euro.

Geen nieuwe aanvragen meer!

De oproep van de klimaatsubsidie is afgesloten. Voorlopig wordt er geen nieuwe oproep gelanceerd.

Rapporteren over een goedgekeurd dossier

Dossiers goedgekeurd in januari 2017

Mail de evaluatie en eindrapportering van dossiers goedgekeurd in januari 2017 naar leefmilieu@provincieantwerpen.be. In het reglement staat wat gerapporteerd moet worden.

Dossiers goedgekeurd in januari 2018

Rapportering van dossiers goedgekeurd in januari 2018 loopt via het digitale subsidieloket. De dossiers worden in het subsidieloket opengesteld vanaf januari 2019.

Vragen

Stuur ze naar leefmilieu@provincieantwerpen.be.

Hieronder vind je een lijst met de meest gestelde vragen:

Documenten

Meer ondersteuning voor jouw klimaatbeleid

Lokale projecten van ontwikkelingseducatie

Voorwaarden?

Het project moet minimum aan deze voorwaarden voldoen:

 • een informatief-educatieve inhoud hebben over de ontwikkelingsthematiek in het Zuiden of thema's in verband met mondiale vorming
 • duidelijk afgebakend zijn in de tijd (zowel een project van korte duur als een project dat loopt over verschillende maanden is mogelijk). Eén enkele activiteit of één voorstelling komt niet in aanmerking.
 • Het publiek moet gemeente breed zijn (vb de ganse bevolking, alle jeugdbeweginen, alle scholen van je gemeente).

Hoe?

 1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit in en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten
 2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
 3. De aanvraag wordt aan de deputatie voorgelegd die ze inhoudelijk beoordeelt en een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
 4. Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet minstens vijf weken voor de aanvang van het project ingediend worden.

Benodigde documenten

Mondiale festivals

Voor wie

Organiseren jullie een mondiaal festival in de provincie? Festivals die actief werk maken van ontwikkelingseducatie en duurzaamheid kunnen rekenen op provinciale steun!

Festivals met reeds een zekere uitstraling en publieksbereik voorbij de gemeentegrenzen vallen onder het subsidiereglement mondiale festivals. Als het gaat om een nog kleinschalig festival dat vooral gericht is op de inwoners van één gemeente, dan komt de subsidie voor lokale projecten in aanmerking.

Hoe

 1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier dat je hieronder vindt, vul dit in en load het up in het digitale subsidieloket via de rode knop. Stuur bij je aanvraag ook een begroting van je project mee.
 2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
 3. Een externe adviescommissie buigt zich inhoudelijk over alle ingediende dossiers en doet een voorstel van subsidiebedrag per festival o.b.v. de criteria vermeld in het reglement.
 4. Dit voorstel wordt aan de deputatie voorgelegd. Zij nemen de uiteindelijke beslissing over de grootte van het subsidiebedrag per festival.
 5. Deze beslissing wordt aan elke aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

Aanvragen moeten ten laatste voor 15 april ingediend worden.
Een ontvangen subsidie moet 6 maanden na plaatsvinden van het festival verantwoord worden via hetzelfde subsidieloket. Een verantwoording maak je door het onderstaande verantwoordingsformulier in te vullen en up te loaden.

Een onvoldoende verantwoorde subsidie of het te laat indienen van een verantwoording kan aanleiding geven tot het terugvorderen van de provinciale subsidie!

Contacteer ons zeker als je nog vragen hebt.

projecten ter bekendmaking van de SDG’s

Initiatieven komen in aanmerking als ze:

 • duidelijk in de tijd afgelijnd zijn met een duur van minder dan een jaar
 • een eigen herkenbare identiteit hebben en niet samenvallen met de algemene werking van de organiserende verenigingen
 • qua omzet en omvang de gewone financiële middelen van de organisatoren overstijgen.

De andere voorwaarden en meer details vind je in het reglement.

Voor wie

 • voor landelijke NGO's 
 • bestaande verenigingen en organisaties die geregistreerd zijn bij het 4de Pijlersteunpunt
 • (hoge)scholen en universiteiten
 • middenveldsorganisaties
 • gemeentebesturen

Hoe

 • Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit in en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten.
 • De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte.
 • De aanvraag word aan de deputatie voorgelegd die ze inhoudelijk beoordeelt en een beslissing neemt over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
 • Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet minstens zes weken voor de aanvang van het project ingediend worden.

Benodigde documenten

Provinciale portefeuille sociale economie voor advies en opleiding

Voor wie

Deze subsidie is voor organisaties uit de sector van de sociale economie. Deze subsidie kan worden aangewend voor:

 • externe adviesopdrachten die leiden naar een inclusieve economie en/of
 • opleidingen die het middenkader en leidinggevenden van die organisaties versterken
   

Hoe

De aanvraag voor deze subsidie wordt uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de opleiding en/of adviesopdracht ingediend bij de provincie Antwerpen. De aanvraag voor deze subsidie kan enkel gebeuren door digitale indiening van het aanvraagformulier. Dit kan je doen via de knop "Start hier je aanvraag" onderaan deze pagina.

Ja kan het hele reglement en alle voorwaarden hieronder downloaden.

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.

Hoe werkt het?
1.Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
2.Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
3.Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

•Een kaartlezer
•Je eID
•De pincode van je eID
•Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:
•Internet Explorer 10
•Google Chrome
•Mozilla Firefox

Mac:
•Safari
•Google Chrome
•Mozilla Firefox

Bij het indienen van je subsidieaanvraag wordt je gevraagd of je een mandaat van je organisatie hebt om een subsidie aan te vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld de statuten van je organisatie zijn waarin je vermeld staat als bestuurder. Indien je geen statuten hebt (gemeenten, sommige scholen,...) kan je gebruik maken van het mandaatformulier via deze link. Indien je geen mandaat hebt kan je een bewijs van machtiging toevoegen, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging kan je vinden via deze link. Deze documenten dienen ingevuld en ondertekend te worden, dus het is aangeraden om deze alvast in orde te brengen alvorens te starten met je digitale aanvraag.

Nog vragen? Contacteer dan sociale_economie@provincieantwerpen.be.
 

Benodigde documenten

Provincie geeft stimulansen aan innovatieve projecten voor aangepast vervoer

De provincie Antwerpen wilt organisaties stimuleren om innovatieve projecten voor vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking op te zetten. De projecten moeten bijdragen tot een verbetering of een uitbreiding van het aanbod aangepast vervoer in de provincie Antwerpen. De indiendata voor projecten zijn: 31/5, 31/8 en 31/12. 

Voor wie

De organisaties die in aanmerking komen voor deze impulssubsidie zijn:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen

 • voorzieningen en organisaties uit verschillende sectoren (zorg, mobiliteit, sociale economie, vrije tijd, sport, gebruikersorganisaties,…)

 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen

 • middenveldorganisaties

 • samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties.

Aangepast vervoer in de provincie 

Voor mensen die minder mobiel zijn omwille van een beperking, ziekte of ouderdom bestaan er verschillende initiatieven rond aangepast vervoer in onze provincie: der erkende Diensten Aangepast Vervoer (DAV’s), handicars, Minder Mobielen Centrales (MMC’s), mutualiteiten, autodeelprojecten, privé-vervoerders (taximaatschappijen),…
Dit aanbod aangepast vervoer is vandaag nog erg versnipperd. Personen met een mobiliteitsprobleem weten vaak niet waar ze terecht kunnen.
Daarom werkt de provincie Antwerpen samen met lokale besturen, vervoerders en andere partners, om in verschillende gebieden binnen de provincie een aanbod aangepast vervoer te realiseren.
De provincie Antwerpen bouwt ook de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) verder uit, en versterkt de link tussen vervoerders en de MAV.

Meer info?

aangepastvervoer@provincieantwerpen.be of 03 240 56 52.

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.
Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.
Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Nog vragen bij de manier van indienen? Contacteer dan carine.vermeulen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 58 68.

Renteloze leningen tot 50.000 euro voor sociaal-economische initiatieven

Sociale economie projecten hebben soms niet alleen nood aan een impulssubsidie, maar ook aan investeringskapitaal. Relatief kleine investeringen van €10.000 tot €50.000 kunnen het verschil maken voor het opstarten van een nieuwe marktniche of de sleutel tot succes zijn voor doorstroom- of doorstartprojecten in de sociale economie. Via leningen krijgen organisaties de kans om hun werking verder uit te bouwen. De provincie Antwerpen en Trividend cvba hebben samen Trividend Provincie Antwerpen cvba opgericht.

Komt mijn project in aanmerking?

De toegekende investeringssteun moet minstens twee van de volgende doelstellingen beogen:

 • meer doorstroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt bewerkstelligen
 • nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren,
 • een samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie bevorderen of tot stand brengen.

Technische info

De provincie kan renteloze leningen tussen 10.000 en €50.000 toekennen.

 • Je betaalt enkel de dossierkosten.
 • Bij het toekennen van je lening word je vennoot bij Trividend Provincie Antwerpen. Je koopt hiervoor één aandeel van € 50. Na afloop van je lening kan je dit aandeel terug verkopen aan € 50.

Hoe dien ik een project in?

Heb je al een concreet idee of een uitgewerkt businessplan? We bekijken het graag samen met jou tijdens
een intakegesprek. Misschien kunnen we het samen nog beter maken. Neem contact op met Trividend Provincie Antwerpen via trividend@provincieantwerpen.be.

Subsidie lokaal woonwagenbeleid

De provincie verleent subsidies aan beheerders van residentiële woonwagenterreinen. Wie inzet op een gestructureerd beheer en toezicht op het terrein, maakt kans om een subsidie te krijgen.

Voor wie

Gemeentebesturen, OCMW’s, VZW’s en sociale huisvestingsactoren die een residentieel woonwagenterrein beheren.  

Hoe

Het beheer en het toezicht op het terrein worden afgetoetst aan 5 criteria:

 • duidelijke regelgeving,
 • goede interne rolverdeling en taakafspraken,
 • goede communicatiekanalen tussen beheerder en bewoners,
 • gedragenheid door het bestuur van de beherende organisatie,
 • ‘breed’ woonwagenwerk: betrokkenheid van externe deskundigen.

Daarnaast is de aanvraag gericht op het goed samenleven op het terrein en/of op de participatie van de bewoners aan de samenleving, bijvoorbeeld op het vlak van arbeid, onderwijs, welzijn, gezondheid, vrije tijd, burgerschap, sociale cohesie, beeldvorming. Het projectvoorstel moet een duurzaam effect beogen en een meetbaar resultaat bevatten.

De provincie verleent maximaal 10.000 euro voor beide luiken samen. De subsidieaanvrager moet voor co-financiering zorgen. 

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.
Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.
Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.
 

Nog vragen? Bel naar 03 240 56 25 of mail naar liesbet.tilsley@provincieantwerpen.be.
 

Subsidie voor zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt

De provincie Antwerpen wil met een impulssubsidie organisaties stimuleren om innovatieve projecten op te zetten die zorginnovatie, -economie en arbeidsmarkt ten goede komen. Zorgorganisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan een veranderende maatschappij. Nieuwe methoden en diensten helpen om de dienstverlening te verbeteren. Dit zorgt voor extra economische activiteiten: groei van bedrijven, nieuwe startende bedrijven, vraag naar tewerkstelling, nieuwe vormen van tewerkstelling, nieuwe kennis…. De provincie wil mee een antwoord bieden op al deze uitdagingen. Jaarlijks zijn er vier subsidierondes met volgende indiendata: 31/3, 31/5, 31/8 en 31/12.

Voor wie

De organisaties die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn:

 • lokale besturen (gemeenten, OCMW’s) en hun verzelfstandigde agentschappen, samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen
 • netwerkorganisaties
 • zorgorganisaties
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • samenwerkingsverbanden (publieke, social profit, non-profit) tussen bovenstaande organisaties
   

Hoe

Nog vragen?

Heb je een vraag over je project of zoek je ondersteuning om je idee verder uit te werken?

Contacteer dan:

Herman De Pauw, adviseur zorginnovatie en- economie: herman.depauw@provincieantwerpen.be of 03 240 56 48

Joris Verwaest, adviseur arbeidsmarkt: joris.verwaest@provincieantwerpen.be of 03 240 58 52

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.
Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.
Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Nog vragen bij de manier van indienen? Contacteer dan carine.vermeulen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 58 68.

Subsidiekorf Landbouw

De subsidiekorf Landbouw stelt jaarlijks 50.000 euro ter beschikking. Gekozen projecten kunnen tot 10.000 euro ontvangen, evenementen tot 2.500 euro.  Beide moeten wel aansluiten bij het provinciale landbouwbeleid of werken rond hoeve- en streekproducten.

pop-up boerderij

Projecten kunnen continu ingediend worden, maar moeten ons uiterlijk op 1 oktober bereiken. Let wel op, enkel projecten die tijdens het volgende jaar uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor subsidie.

Indien er nog financiële middelen beschikbaar zijn in het lopende kalenderjaar, kan er ook ingediend worden op 1 februari en 1 juni van het betreffende jaar.


Projecten voor 2019 kunnen ingediend worden tot 1 oktober 2018

Voor wie

Lokale overheden en hun publiekrechtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of feitelijke verenigingen. Particulieren of ondernemingen kunnen hiervoor geen subsidieaanvraag indienen.

Hoe

Vanaf 1 januari 2017 loopt elk subsdiedossier langs dit digitale loket. 

Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig: een kaartlezer, je eID en de pincode van je eID
Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:Internet Explorer 10, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox

Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Tinne Van Looy

Reglement

De richtlijnen en regels voor indiening, uitvoering en kostenindiening vind je in het reglement.
Zeer belangrijk is de verplichte publiciteit over je project. Lees daarom de Communicatietips.

Communicatietips

Heb je een project lopen vanuit de subsdiekorf? Dan heb je een aantal communicatieverplichtingen. Verder helpen we je graag op weg om met jouw project zoveel mogelijk mensen te bereiken. Je leest er alles over op onze pagina Communicatietips.

Subsidiekorf Platteland

De subsidiekorf Platteland stelt jaarlijks 50.000 euro ter beschikking. Gekozen projecten kunnen tot 10.000 euro ontvangen, evenementen tot 2.500 euro.

plattelandsbeleving

Projecten kunnen continu ingediend worden en moeten ons uiterlijk op 1 oktober bereiken. Let wel op, enkel projecten die tijdens het volgende jaar uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor subsidie.

Indien er nog financiële middelen beschikbaar zijn in het lopende kalenderjaar, kan er ook ingediend worden op 1 februari en 1 juni van het betreffende jaar. Deze projecten moeten hetzelfde jaar nog uitgevoerd worden.

Voor wie

Lokale overheden en hun publiekrechtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of feitelijke verenigingen. Particulieren of ondernemingen kunnen hiervoor geen subsidieaanvraag indienen.

Hoe

Vanaf 1 januari 2017 loopt elk subsidiedossier langs dit digitale loket.

Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig: een kaartlezer, je eID, de pincode van je eID
Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:Internet Explorer 10, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox

Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Tinne Van Looy

Reglement

De richtlijnen en regels voor indiening, uitvoering en kostenindiening vind je in het reglement. 
Zeer belangrijk is de verplichte publiciteit over je project. Lees daarom de Communicatietips.

Communicatietips

Heb je een project lopen vanuit de subsdiekorf? Dan heb je een aantal communicatieverplichtingen. Verder helpen we je graag op weg om met jouw project zoveel mogelijk mensen te bereiken. Je leest er alles over op onze pagina Communicatietips.

Subsidies - Provinciale Landbouwkamer

???module.subsidyItem.label.themes???
Koe en kinderen

Subsidie voor een imagoactiviteit

Verenigingen die actief zijn in de provincie Antwerpen kunnen een toelage van 200 euro per jaar aanvragen voor de organisatie van een imagoactiviteit. Voorbeelden zijn opendeurdagen op bedrijven, fietszoektochten die in het teken van de sector staan...  Je vraagt de toelage één maand op voorhand aan via het aanvraagformulier. Na het evenement bezorg je de Provinciale Landbouwkamer een kort verslag.

Subsidie voor een klasbezoek

Land- en tuinbouwers die een klas en/of school op hun bedrijf ontvangen, kunnen een toelage van 50 euro per jaar aanvragen.

Subsidies platteland

???module.subsidyItem.label.themes???

Wil jij een boost geven aan het platteland? Dan draagt de provincie graag haar steentje bij. Klik op de link hieronder en ontdek welk programma het beste aansluit bij jouw project. Samen zorgen we dat ons platteland leeft én herleeft!

9916
Kempens Heideschaap / Wortel Kolonie / Wortel / Hoogstraaten / Antwerpen / Belgie

Zuidprojecten

Minimale voorwaarden

 • Het Zuidproject moet uitgevoerd worden in een erkend ontwikkelingsland volgens de DAC-lijst van de OESO [Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling] of in een partnerland van de federale ontwikkelingssamenwerking.
 • Een band met de provincie Antwerpen moet aangetoond worden.
 • De aanvrager moet een erkende structuur hebben (vzw, school, …), evenals de uitvoerder ter plaatse (ngo [niet-gouvernementele organisatie], coöperatieve, lokale overheid, … ).
 • Het project moet aan meerdere inhoudelijke bepalingen voldoen (zie reglement). 

Hoe

 1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit en en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten
 2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
 3. De aanvraag wordt voorgelegd aan een adviescommissie en daarna aan deputatie. De deputatie neemt een beslissing over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
 4. Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

Nieuwe aanvragen moeten ten laatste op 31 maart ingediend worden.

Een gekregen subsidie moet voor 31 augustus van het daarop volgende jaar verantwoord worden. Een onvoldoende verantwoorde subsidie kan aanleiding geven tot het terugvorderen van de provinciale subsidie!

Een verantwoording maak je door het onderstaand verantwoordingsformullier in te vullen.