Thematische Projectoproep ‘anders wonen voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen’

Wonen in de toekomst wordt anders dan vandaag. De tijd van de Vlaamse baksteen in de maag, verkavelingen, individuele villa’s in de voorsteden en lintbebouwing is voorbij. De Vlaamse bouwmeester pleit voor verdichting, voor wonen in kernen. Als provinciebestuur delen wij een hedendaagse visie over wonen. We willen vooral aandacht besteden aan de verbetering van de woonsituatie van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen

‘Anders’ wonen, woningdelen, zorgwonen, levenslang wonen, cohousing … zijn als termen alomtegenwoordig in de media. ‘Anders’ wonen-projecten blijven dikwijls beperkt tot het  woningdelen van welstellende jonge gezinnen die bewust kiezen om een aantal leef- of woonfuncties met elkaar te delen. Minder vaak zijn deze gericht op mensen die zich onderaan de woon- of huurmarkt bevinden. Nu groeien in de ‘sociale’ woonsector de initiatieven voor veel vormen van ‘anders’ wonen, ook voor senioren of mensen met een beperking. Wij willen dit stimuleren en mee investeren in dit proces.

Een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), een sociaal verhuurkantoor (SVK), een lokaal bestuur, een sociale woonactor of een middenveldorganisatie kan bij het Team Wonen van het provinciebestuur Antwerpen een project indienen waarbij ‘anders’ wonen, woningdelen, zorgwonen, cohousing of levenslang wonen centraal staan, op voorwaarde dat het project in de eerste plaats gericht is op maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Dit kan gaan over mensen met een laag inkomen, maar evenzeer mensen met een beperking, senioren, jonge alleenstaande eenoudergezinnen, e.d.

 

Voor wie

 • sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)
 • sociaal verhuurkantoor (SVK)
 • een lokaal bestuur
 • een sociale woonactor
 • een middenveldorganisatie

Voorwaarden

Een ingediend project moet voldoen aan de voorwaarden van ons reglement voor impulssubsidies voor innovatieve woonprojecten. In het kader van deze projectoproep zal specifiek aandacht besteed worden aan de hierboven genoemde thema’s.

 • Het project mag niet vallen onder de reguliere werking van de indienende organisatie, maar de resultaten van het project moeten na afloop wel ingebed kunnen worden in de dagdagelijkse werking.
 • Het moet gaan om de opbouw van knowhow, expertise, kennisverwerving of methodiekontwikkeling, bijvoorbeeld een participatietraject, waarvan de indienende organisatie later gebruik kan maken bij gelijkaardige projecten en trajecten.
 • Samenwerking met andere woonactoren of actoren die expertise aanbieden aangaande nieuwe woonvormen is een pluspunt.
 • Investeringskosten worden nooit gesubsidieerd.

Procedure

 • Een indiener kan maximaal één subsidieaanvraag binnen deze projectoproep indienen voor een maximumlooptijd van één jaar.
 • De aanvrager beschrijft duidelijk het project, de doelgroep, de kostenraming, het tijdspad, de taakverdeling en de begroting van de verschillende partners in de aanvraag

Selectie

Een jury van experten, door het Provinciebestuur samengesteld, zal de projectaanvragen inhoudelijk beoordelen en voordragen voor selectie.  De geselecteerde projecten worden dan op vrijdag 7 september uitgenodigd om hun project kort te komen voorstellen en vragen van de jury te beantwoorden. Bij goedkeuring door de bestendige deputatie wordt de subsidie uitbetaald.

Timing

31 augustus 2018

indienen projectvoorstel

7 september 2018

voorstelling projecten voor de projectjury

4 oktober 2018

communicatie over de toekenning van de subsidies

Meer info

Een aanvrager kan vóór het indienen van het dossier contact opnemen met het Team Wonen voor advies en terugkoppeling. Het Team Wonen zal ook gedurende de projectperiode gelegenheid bieden tot toetsing of ondersteuning.

Contact: Joris Bossaerts, adviseur woonbeleid op het telefoonnummer 03 240 56 58 of per mail aan wonen@provincieantwerpen.be

Deze oproep past in de impulssubsidie voor innovatieve projecten. Lees meer over de impulssubsidie.

 

Volgende