Fietsfonds

Het Fietsfonds is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functionele fietsroutes te ondersteunen. Een stad of gemeente die op eigen domein zulke fietsinfrastructuur aanlegt of verbetert, kan tot 100% subsidie krijgen. De provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid betalen elk een deel. De procedure is zo opgesteld dat de provincie Antwerpen het enige aanspreekpunt is voor de subsidieaanvrager.

Voor wie

Lokale overheden: een gemeente of stad, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen

Voorwaarden

Om voor de Fietsfonds-subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan deze algemene voorwaarden voldoen:

 • De fietsinfrastructuur ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).
 • De aanvrager is één van de volgende instanties: een gemeente of stad, een autonoom gemeentebedrijf, een district van de stad Antwerpen.
 • De subsidiabele werken en kosten bedragen meer dan 50 000 euro, inclusief btw. De subsidiabele en niet-subsidiabele werken en kosten vind je opgesomd in de artikels 5 en 6 van het subsidiereglement.
 • Eigendom van de grond: één van de volgende voorwaarden is voldoende:
  • de aanvrager is eigenaar van de grond waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd
  • de aanvrager heeft een onteigeningsplan voor deze grond
  • de aanvrager sluit een overeenkomst af voor zakelijk recht op de grond en/of infrastructuur (bv. voor spoorwegberm, dijk).
   Fietspaden langs gewestwegen komen voor deze subsidie niet in aanmerking.
 • De gemeente heeft een conform verklaard mobiliteitsplan.
 • De aan te leggen fietsinfrastructuur is ofwel:
  • aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur
  • verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan 1,5 meter breed
  • verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder 2 meter breed
  • vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden per rijrichting
  • omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad waar de verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken
 • De aanleg van de fietsinfrastructuur zal conform de richtlijnen van het Vademecum voor Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gebeuren. Je kunt het vademecum raadplegen en downloaden op de website van de Vlaamse overheid.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is een percentage van de kosten voor de aanleg van de fietsinfrastructuur.

Aanleg route
Totale subsidie Vlaamse overheid Provincie Antwerpen
Fietsostrade 100% 40% 60%
Bovenlokale functionele route 80% 40% 40%

Hoe subsidie aanvragen

Zowel de aanvraag als de behandeling van subsidiedossiers verloopt via het digitale subsidieloket.

De eerste keer moet je alle gegevens van jouw gemeente invullen. Zorg dat je het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer bij de hand hebt. Je hebt ook jouw EID en een kaartlezer nodig.

Je laat de burgemeester de formulieren 'mandaat' en 'volmacht' invullen en ondertekenen. Beide documenten scan je in en laad je in het subsidieloket op. Je vindt de blanco formulieren hieronder.

In het stappenplan lees je alles over het verloop van een subsidieaanvraag en welke andere formulieren noodzakelijk zijn. In het digitale subsidieloket volg je de instructies.

De digitale behandeling geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2017. Voor lopende dossiers verandert er niets.

Heb je een vraag over de werkwijze of het subsidiereglement? Contacteer dan Dirk Brants of Wim Peetermans bij Steunpunt Fiets.

Volgende