Nieuwe feitenfiches detailhandel geven gemeenten actueel inzicht in winkelaanbod

publish date
06.06.2019
???module.newsItem.label.themes???
afbeelding feitenfiche

De 5 Vlaamse provincies publiceren voor de 6de keer op rij een nieuwe update van de feitenfiches detailhandel. In de feitenfiche vindt elke Vlaamse gemeente een overzicht van relevant cijfermateriaal over het winkelaanbod. De cijfers vormen zo een nuttig instrument om de beleidsplannen lokale economie vorm van steden en gemeenten vorm te geven.


Net als vorig jaar is de feitenfiche detailhandel een dynamisch rapport op provincies.incijfers.be. Dit platform is eenvoudig en flexibel te gebruiken. De gebruiker kiest voor kant-en-klare rapporten, of gaat zelf aan de slag met een rijk gamma aan cijfergegevens uit verschillende bronnen.

Leegstand, kernversterking en ondersteuning

De leegstand in Vlaanderen is toegenomen, maar de stijging vlakt af. In de provincie Antwerpen tellen we 10% leegstand (in aantal panden), voor heel Vlaanderen is dat 9,5%. Het aantal winkels in Vlaanderen daalt al jaren, maar tegelijkertijd bouwt de vastgoedsector nieuwe winkelpanden bij. En dan vooral buiten de kernen. De provincie Antwerpen moedigt steden en gemeenten aan om in het kader van een lokaal detailhandelsbeleid een of meerdere kernwinkelgebieden af te bakenen. In die gebieden kunnen ze een actief beleid voeren om het winkelaanbod gezond en evenwichtig te houden, en om leegstaande panden te vullen. Dit kan met meerdere maatregelen: centrummanagement, locatiebeleid, … Minder gunstig gelegen panden, buiten die kernwinkelgebieden, krijgen bij voorkeur een andere functie, zoals bijvoorbeeld wonen.

Het team Detailhandel van de provincie Antwerpen biedt een helpende hand met verschillende instrumenten. We doen dat niet enkel door de feitenfiche beschikbaar te stellen. We ondersteunen de gemeenten om het detailhandelsbeleid uit te tekenen én om concrete acties uit te voeren.

In een aantal steden gemeenten in onze provincie daalt de leegstand ten opzichte van vorig jaar: bijvoorbeeld Geel, Turnhout, Arendonk, Berlaar, Duffel, Retie, Brasschaat en Schoten. Deze gemeenten zien het resultaat van een actief detailhandelsbeleid.

Vooral voor kleinere kernen is het belangrijk om te investeren in een gepast detailhandelsbeleid dat een evenwicht zoekt tussen de kern en de rand. De provincie Antwerpen neemt hierin het voortouw met een verdergezet baanwinkelproject. Langs de N10 Lier-Aarschot worden theoretische modellen om het evenwicht baanwinkels/kernwinkelgebied te vinden, de komende jaren in de praktijk omgezet.

Voedingswinkels worden groter
Trends die we vorige jaren waargenomen hebben, zetten zich verder door. Voedings- en levensmiddelenwinkels dalen in aantal, maar ze worden wel steeds groter, denk maar aan de groei van de supermarkten.

Opmerkelijk: het aantal bakkers- en slagerswinkels daalt al een jaar of vijf, het aantal speciaalzaken in koffie en thee of chocolade  groeit dan weer.

Uiteraard zorgt e-commerce voor woelige tijden in de retailsector. Persoonsgebonden diensten (behalve financiële) lijden daar niet onder: zo kun je je haar niet online laten knippen. Deze diensten vormen het grootste aandeel in het pakket diensten.

Dalende winkelvloerproductiviteit

De assumptie is dat consumentenuitgaven voor retail stabiel blijven (bron: gezinsbudgetenquête). Toch zien we het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte stijgen, met als gevolg een dalende winkelvloerproductiviteit. Uiteraard kan dit de rendabiliteit van winkels onder druk zetten.

Rapport feitenfiche per gemeente vind je hier

Dashboard (grafisch) vind je hier

Meer info over de feitenfiche en de andere tools om je detailhandelsbeleid vorm te geven vind je op de pagina toolbox detailhandel

Nieuwe visie op ruimtelijke ordening bij provincie Antwerpen

publish date
20.05.2019
???module.newsItem.label.themes???

Met de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft de provincie Antwerpen aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe wil. De nota bevat de ruimtelijke visie voor 2050 en een eerste reeks van doelstellingen om die te realiseren. Gemeentebesturen, de Vlaamse overheid én burgers kunnen er binnenkort hun mening over geven.

Het is hoog tijd om het gebruik van de ruimte te (her)bekijken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu afspraken over maken. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. Vandaag keurde de provincieraad de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA goed. Het PBRA bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie. De strategische visie vormt de basis voor de beleidskaders.

Strategische visie

De strategische visie is het resultaat van onderzoeken door de provincie Antwerpen en van een participatieproces gevoerd onder de naam ‘Nota Ruimte’. De provincieraadsleden, de gemeentebesturen, kennisinstellingen, de Vlaamse administraties en tal van middenveldorganisaties werkten eraan mee. Concreet komt het erop neer dat we in de strategische visie niet meer uitgaan van gescheiden functies maar ze verweven waar het kan. Het huidige gewestplan gaat uit van gescheiden functies en activiteiten. Het geeft aan elke zone één specifieke bestemming: wonen, industrie, natuur, landbouw. In de toekomst moeten we onze ruimte efficiënter gebruiken en dus waar het mogelijk is, functies met elkaar verweven. We moeten daarbij garant staan voor een kwalitatief ruimtegebruik voor de gehele leefomgeving. Een bedrijventerrein is een mooi voorbeeld: de gebouwen en parkings staan daar buiten de werkuren leeg. We kunnen zoeken naar mogelijkheden om ze ’s avonds en in het weekend te gebruiken voor sport en ontspanning.

Bij de ontwikkeling van hun beleidsplan werken de Vlaamse provincies over hun provinciegrenzen heen. De strategische visie van het PBRA bevat die gemeenschappelijke basis en werkt ze verder uit op maat van de ruimtelijke situatie en identiteit van onze provincie.

Beleidskaders

De beleidskaders bepalen de doelstellingen om de strategische visie op het terrein te realiseren. De provincie Antwerpen start met een eerste set van drie beleidskaders:

  1. De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;
  2. Levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
  3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Het uitwerken van de doelstellingen in deze beleidskaders vraagt niet alleen een nauwe samenwerking met de provinciale diensten maar ook met de verschillende bestuursniveaus.

Uitnodiging voor burgerparticipatie

Het PBRA is abstracte materie maar zal op termijn ook jouw leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van je kinderen en kleinkinderen. We nodigen iedereen, jong en oud, uit om tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 zijn of haar mening te geven. Zo teken je mee aan de ruimte van de toekomst. Begin juli vind je de conceptnota en informatie over de publieke raadpleging op de webpagina's over het PBRA. In september geven we op infomarkten in Antwerpen en Turnhout een samenvatting van de conceptnota en kun je vragen stellen aan de provinciale medewerkers.

Krijg je graag een seintje met de precieze data en informatie over de publieke raadpleging? Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot een definitief PBRA te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van het PBRA of hou de webpagina's van het PBRA in de gaten.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA dat het Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) vervangt.

Vlaamse provinciebesturen starten met opmaak Provinciaal Beleidsplan Ruimte

publish date
01.04.2019
???module.newsItem.label.themes???

Een visie vanuit bovenlokaal perspectief is nuttig en nodig om ruimtelijke keuzes te maken en afstemming te zoeken tussen bovenlokale en lokale gebiedsontwikkelingen.

Beleidsplan Ruimte

De Vlaamse regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV dient als richtlijn voor het toekomstig ruimtelijk beleid in Vlaanderen. In het BRV krijgen de provinciebesturen een bovenlokale en streekgerichte rol toebedeeld. Ze krijgen de ruimte om een eigen strategisch ruimtelijk beleid op te maken in de vorm van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte.

Startbeslissing genomen in 5 provinciebesturen

De 5 Vlaamse provinciebesturen beslisten om te starten met de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte. Met deze beslissing tonen de provinciebesturen hun engagement om een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid te voeren met een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking. Dit om de toekomstige uitdagingen op maat aan te pakken. Een visie vanuit bovenlokaal perspectief is nuttig en nodig om ruimtelijke keuzes te maken en afstemming te zoeken tussen bovenlokale en lokale gebiedsontwikkelingen.

In het vernieuwd provinciaal ruimtelijk beleid gaan de provinciebesturen niet alleen over bestuurlijke grenzen heen maar ook over beleidsdomeinen heen: de uitdagingen worden vanuit een bovenlokaal perspectief geïntegreerd aangepakt door een multidisciplinair en deskundig team van medewerkers. De provinciebesturen kunnen in hun ruimtelijk beleid voor impulsen zorgen om lokale en bovenlokale opportuniteiten van een gebied optimaal te benutten. Er wordt dan ook een gebiedsgerichte aanpak gehanteerd. Maar er wordt ook realisatiegericht gewerkt. Want de plannen die we vandaag maken, moeten snel tot zichtbare veranderingen leiden op het terrein. Het is dan ook duidelijk dat de provinciebesturen in hun ruimtelijk beleid flexibel moeten zijn, want elk project is anders en vraagt een aanpak op maat.

Gemeenschappelijke ambitie in 5 unieke beleidsplannen

In deze gemeenschappelijke ambitie worden er een aantal overeenkomstige uitgangspunten gehanteerd: duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte, streven naar een efficiënt ruimtegebruik, een koppeling maken tussen ruimtelijke ontwikkelingen en duurzame mobiliteit, rekening houdend met de kwetsbaarheden van onze natuurlijke omgeving.

Op deze manier geven de provinciebesturen een gebiedsgerichte invulling aan de ambities en principes van het BRV en krijgen de gemeenten een concreter referentiekader voor hun ruimtelijk beleid. Zo werken we als provinciebesturen mee aan de omgevingskwaliteit én de leefkwaliteit van onze inwoners, bedrijven en organisaties, nu en in de toekomst.

Maar elke provincie is ook uniek, heeft haar eigen specifiek karakter en nood aan een aanpak op maat. Daarom maakt elke provincie een eigen Beleidsplan Ruimte op met inhoudelijke accenten. Dit leidt tot 5 verschillende en sterke beleidsplannen, afgestemd op de ruimtelijke situatie, kwaliteiten en identiteit van iedere provincie.

Beleidsplan provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen nam de provincieraad in januari 2019 officieel de startbeslissing voor de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Inhoudelijk zijn ze echter al langer bezig onder de noemer Nota Ruimte. Ze gaan nu verder met de officiële benaming ‘Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen’. Net omdat ze inhoudelijk al zo ver staan, organiseren ze de adviesronde over de conceptnota al na de zomer. Waar de provincie Antwerpen erg trots op is, is de participatieve aanpak van de Nota Ruimte. Ze zijn gestart in 2013 met de interne provinciale diensten. In 2015 hebben ze inhoudelijke experten betrokken en in 2016 hebben ze het opengetrokken naar externe stakeholders, namelijk de gemeentebesturen en middenveldorganisaties. Tenslotte, in 2018, richtten ze zich tot burgers. Alle input in dat hele participatietraject neemt de provincie Antwerpen mee in de opmaak van het definitieve beleidsplan Ruimte.

Meer info op de webpagina's van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA).

Klimaatstrijders bespaarden samen 3195 ton CO²

publish date
25.03.2019

In maart 2018 daagde provincie Antwerpen haar gemeenten en inwoners uit om mee te strijden vóór het klimaat en tegen elkaar. In de Klimaatstrijd, een digitale challenge in de gratis For Good-app, behaalden de inwoners met de kleinste ecologische voetafdruk de beste punten. De resultaten van de inwoners werden per gemeente verrekend en weerspiegelden de vorderingen van hun gemeente. Op 10 maart 2019 werd de Klimaatstrijd afgesloten. Op 22 maart zet provincie Antwerpen de best scorende gemeenten van de Klimaatstrijd in de kijker. Gemeente Dessel werd de Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk en district Antwerpen telde de meeste Klimaatstrijders.

Winnaars klimaatstrijd

Dessel is Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk

Gemeente Dessel sluit één jaar Klimaatstrijd af als Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk. District Merksem, gemeenten Merksplas, Niel, Borsbeek, Sint-Katelijne-Waver, district Deurne en gemeenten Boechout, Kontich en Herenthout vervolledigen de top 10 van de Klimaatstrijd. De deelnemers van Dessel bespaarden samen 6882 kg ofte bijna 7 ton CO2. De gemiddelde score van de Klimaatstrijders uit Dessel was het hoogste. Deelnemende Desselaars hadden de laagste CO2-uitstoot, vergeleken met de CO2-uitstoot van de gemiddelde Vlaming (200kg/week). Om dit te bereiken, namen ze regelmatig de fiets of de benenwagen (in plaats van de auto) en namen ze het afgelopen jaar zelden een vliegtuig. District Antwerpen kon de meeste inwoners sensibiliseren om deel te nemen aan de Klimaatstrijd. Zij bespaarden allemaal samen 609 ton CO2, fietsten 58.813 kilometer en spoorden 147.532 km met de trein.

Alle Klimaatstrijders samen hielden maar liefst 3195 ton CO2 uit de lucht! Dat kan je vergelijken met de CO2-uitstoot die je bespaart door een jaar lang 31.950 zonnepanelen hun werk te laten doen.  Of door 2130 mensen die hun auto die op diesel of benzine rijdt, inwisselen voor een elektrische auto. Een besparing van 3195 ton CO2 kan je ook vergelijken met 1183 verre vliegreizen of het volledig van de baan halen van 1141 auto’s. Hoe realiseerden de Klimaatstrijders deze stevige inperking van hun ecologische voetafdruk? Door allemaal samen 409.151 km te fietsen, 150.184 km te wandelen, zich 523.753 km te verplaatsen met het openbaar vervoer en dat allemaal ten nadele van de auto. Het bewijst dat kleine en grote inspanningen doen om je ecologische voetafdruk in te perken, wel degelijk een verschil kunnen maken.

Prijzentafel

Dessel, de Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk, krijgt van de provincie Antwerpen een eigen marktje met lokale producten cadeau. Op deze gezellige markt kunnen de inwoners van de winnende gemeente genieten van allerlei streekproducten. Deze belevenisprijs is toepasselijk om het einde van de Klimaatstrijd en de overwinning van Dessel te vieren. Lokale producten eten en drinken, komt je ecologische voetafdruk immers ten goede. Waar en wanneer de streekmarkt plaatsvindt, wordt nog samen met de gemeente Dessel bepaald. Omdat district Antwerpen de gemeente is met de meeste Klimaatstrijders, krijgen alle Klimaatstrijders van dit district een ecologisch verantwoorde prijs. 

For Good-app

Ook na de Klimaatstrijd van provincie Antwerpen en haar gemeenten kunnen inwoners hun inspanningen voor een beter klimaat in de For Good-app blijven meten. Door je energieverbruik, voedingsgewoonten en transport te tracken, weet je hoeveel CO2 er door jouw toedoen wordt uitgestoten. Niet om met het vingertje te wijzen, maar wel om aan te zetten tot actie! Wie zonder smartphone wil strijden voor een beter klimaat vindt nuttige tips op www.vriendvan.be. Wie wil weten wat de provincie allemaal doet voor het klimaat, kan zijn licht opsteken bij www.provincieantwerpen.be > klimaat.

Oproepen

publish date
18.03.2019

Op deze pagina vind je een overzicht van de openstaande Europese projectoproepen per programma. Heb je een vraag hierover of heb je een projectidee dat je graag zou indienen bij een Europees fonds? Laat ons dan zeker iets weten. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.  

EFRO Vlaanderen

Er werd in juni 2019 een nieuwe oproep voor EFRO Vlaanderen gelanceerd. Voor deze oproep is er een een budget van 2,5 miljoen euro. De deadline voor indiening is 27 september 2019. Ontdek snel wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie op deze pagina.

Interreg-programma`s

Interreg 2 Zeeën

De 8e call opent op 1 februari en sluit op 8 april 2019. Meer info vind je op de website van het 2 Zeeënprogramma.

Interreg Noordzeeregio

De 10de oproep staat open tot 8 april 2019. Meer info op de website van het Noordzeeregio-programma.

Interreg Noordwest-Europa

De 9de oproep voor de prioriteiten 1 & 3 staat open tot 14 juni 2019.  Meer info vind je op de website van het Noordwest-Europa-programma

Interreg Vlaanderen-Nederland

De vijfde oproep binnen het thema duurzame energie staat open tot 20 december 2019. Meer info vind je op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Thematische programma`s

Erasmus+ 

Dit programma werkt met verschillende deadlines en prioriteiten en voor 2019 is er zelfs 10% meer budget dan voor 2018.

Dit voorjaar staat er een oproep open voor kernactie 2: samenwerking voor innovatie en goede praktijken. Deadline is 21 maart 2019. Kijk op de website voor meer informatie.

Meer info over de deadlines en de inhoud van het programma voor projecten rond onderwijs en educatie vind je op de website van EPOS-Vlaanderen. Voor projecten over jongeren en jeugd neem je het best contact op met Jint.

Creative Europe

Het Europees subsidieprogramma Creative Europe werkt met verschillende oproepen die tegelijkertijd lopen. Zo zijn er subsidies voor:

  • Media: ontwikkeling&productie, distributie&vertoning, opleidingen&publieksontwikkeling, markttoegang&fondsen. Meer informatie over de oproepen voor media en de deadlines vind je op de website.
  • Cultuur: Europese samenwerkingsprojecten, Europese netwerken, Europese platformen en vertalingen. Meer info over de oproepen en de deadlines vind je op de website.  

Europa voor de burger

Projecten die het Europees burgerschap versterken moeten voor subsidie naar Europa voor de burger. Dit najaar is er nog een oproep voor: stedenbanden, netwerken van steden, projecten van maatschappelijke organisaties. Deadline is 1 september. Meer info.

Zoeken op thema

Op de website van de Europese Commissie kun je subsidies zoeken per thema.

Advies nodig?

Wil je graag advies over het juiste fonds voor jouw projectidee of heb je vragen over de aanvraagprocedure? Contacteer de projectmanagers van dienst Europa.

 

Provincie Antwerpen subsidieerde in 2018 voor ruim 2 miljoen euro fietspaden

publish date
21.01.2019
???module.newsItem.label.themes???

In 2018 klopten maar liefst 15 gemeenten aan bij de provincie Antwerpen voor subsidies voor de (her)aanleg van bovenlokale functionele fietspaden. Goed voor meer dan 2 miljoen euro.

In 2018 keurde de provincie Antwerpen 15 dossiers, ter waarde van ruim 2 miljoen euro ondersteuning, goed voor de aanleg van net geen 10 kilometer fietspaden. Zo’n 300 000 euro ging naar de Alexander Franckstraat in Boechout en 180 000 euro naar de Vennestraat-Gierlebaan in Lille-Kasterlee. Hiermee legden de gemeenten respectievelijk 2 kilometer en 4,5 kilometer fietspad aan. De gemeente Geel gebruikte de subsidie van het Fietsfonds voor de aanleg van conforme fietspaden op de Olensteenweg. In Heist-op-den-Berg werd het geld gebruikt in de Goorstraat. Ook stad Antwerpen, Zwijndrecht, Wommelgem en Ekeren deden een beroep op het Fietsfonds voor de aanleg van hun fietspaden.

De provincie Antwerpen zet zwaar in op veilige en comfortabele fietspaden voor woon-werk, woon-school en woon-winkelverkeer. Gemeenten kunnen bij de provincie Antwerpen subsidies aanvragen voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur. Ze moeten daarvoor wel de Vlaamse kwaliteitsvoorwaarden respecteren. Vorig jaar keurde de provincie Antwerpen 2 050 261,71 euro aan fietspadsubsidie goed. 
 

Voorbeelden van fietspaden, aangelegd met provinciale subsidies

Geel, Olensteenweg, aanleg vrijliggend eenrichtingsfietspad

Lengte: 300 meter inclusief fietsbrug
Type: bovenlokale functionele fietsroute
Subsidiebedrag: 29 007,98 euro

Fietsbrug aan de Olensteenweg in Geel

Wommelgem, Vremdesteenweg, aanleg vrijliggend dubbelrichtingsfietspad

Lengte:  250 meter
Type: bovenlokale functionele fietsroute
Subsidiebedrag: 25 192,86 euro

Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de Vremdesteeneg in Wommelgem,

Boechout, Alexander Franckstraat, aanleg vrijliggend eenrichtingsfietspad

Lengte: 2 000 meter
Type: bovenlokale functionele fietsroute
Subsidiebedrag: 305 203,12 euro
 

Vrijliggend eenrichtingsfietspad	 aan de Alexander Franckstraat in Boechout

Fietsfonds

De subsidies kaderen in het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies om de realisatie van bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk te ondersteunen. Een gemeente kan zo tot 90 procent Fietsfondssubsidie krijgen. De provincie en de Vlaamse overheid betalen respectievelijk 40 en 50 procent. De provincie betaalt het Vlaamse deel aan de gemeente en krijgt dit achteraf terugbetaald van de Vlaamse overheid.
 

36 provinciale kunstwerken op transport richting Mol

publish date
21.08.2018

Vanaf 15 september kan je het expoproject 'Mol kiest kunst' op 5 locaties in Mol bezoeken. Via een participatieproject konden inwoners vooraf uit een achttal gerenommeerde kunstcollecties hun favoriete werken selecteren. De Mollenaren kozen maar liefst 36 kunstwerken uit de provinciale kunstcollectie.

'Dubbelobject positief/negatief' in plaatstaal door Mark Verstockt
'Dubbelobject positief/negatief' in plaatstaal door Mark Verstockt

Een groep van ongeveer 25 volwassenen en 15 kinderen selecteerde de werken voor de tentoonstelling 'Mol Kiest Kunst'. Vooraf volgden de deelnemers een reeks workshops over het kijken naar en interpreteren van kunst. Uit de provinciale kunstcollectie kozen ze 36 werken, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, foto's, zeefdrukken en collages.

Vandaag worden de werken in het Provinciehuis aan de Singel ingepakt voor transport richting Mol. Dat gebeurt onder begeleiding van curator Griet Minnebach en provinciaal collectiebeheerder Roel De Ceulaer. Het gaat onder meer over het portret van Roger Avermaete op doek door Jan Cockx, het dubbelobject positief/negatief in plaatstaal door Mark Verstockt en het schilderij Lips door Cindy Wright.

De provincie Antwerpen beschikt over een kunstcollectie van ruim 2300 werken. De collectie wil via externe curatie een dialoog aangaan met het culturele buitenveld door het creëren van uitleenmogelijkheden aan gemeenten, musea, kunstgalerijen en private foundations.

 

Wegwijs in de wetgeving: wijzigen vegetaties en kleine landschapselementen

publish date
19.06.2018

Over het beheer van kleine landschapselementen en vegetaties bestaat heel wat wetgeving. De laatste jaren is deze wetgeving snel geëvolueerd. Denk maar aan het nieuwe natuurdecreet, de natuurbeheerplannen, de integratie van de vergunning voor het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen in de omgevingsvergunning,…

 

Om je te helpen deze complexe wetgeving door te nemen, ontwikkelden we een gebruiksvriendelijke brochure. Die maakt je helemaal wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. Je krijgt telkens een vraag waarop twee mogelijke antwoorden zijn. Afhankelijk van de keuze die je aanklikt, spring je naar het deel dat relevant is voor jou. Elke vraag wordt toegelicht. Je kan de brochure hier downloaden.

Vorig jaar meer dan 20 miljoen investeringen in klimaatprojecten

publish date
09.05.2018

Elk jaar bundelt de provincie Antwerpen alle voorbeeldacties rond klimaat van de gemeenten. Gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger, is blij met het resultaat: “In onze provincie is het intussen duidelijk dat verschillende klimaatmaatregelen bij de gemeenten ingeburgerd zijn, maar er is ook ruimte voor innovatieve projecten. The next big thing will be a lot of small things, stelde Thomas Lomée. Wel, alle aan ons gerapporteerde projecten zorgden in 2017 voor minstens 1500 ton minder CO2 in de lucht, ofwel het equivalent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van 275 woningen. Een goede zaak voor het klimaat.”

 

De provincie Antwerpen en bijna alle gemeenten van de provincie zetten zich in voor het klimaat. Samen met 43 gemeenten engageerde de provincie Antwerpen zich om met de eigen organisatie tegen 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast tekenden 64 gemeenten in op het Burgemeestersconvenant om de broeikasgasuitstoot te verminderen op het grondgebied. Ten slotte zijn er ook gemeenten die een eigen klimaatdoelstelling goedkeurden. Klimaatacties om deze doelstellingen uit te voeren mogen niet uitblijven.

In de nieuwe pers- en inspiratiebundel met klimaatprojecten in de provincie Antwerpen staat alle informatie over maatregelen waar gemeenten in 2017 trots op zijn. Het bewijst dat het klimaatengagement bij de lokale besturen leeft én (blijvend) werkt! En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want we weten dat er nog méér gebeurt dan de projecten van de 41 gemeenten. Daarnaast is de vermindering in CO2-uitstoot ook niet altijd te becijferen. In elk geval investeerden gemeenten met deze maatregelen alleen al meer dan 20 miljoen euro in de strijd tegen de klimaatverandering.

Uiteenlopende klimaatprojecten

De inspiratiebundel bevat maatregelen gaande van realisatie van windturbines, het opstarten van een klimaatplatform voor bedrijven, de opening en afbakening van fietsvriendelijke routes, het duurzaam verbouwen van gemeentegebouwen tot voorbeeldgebouwen tot inzetten op brandstofcellen ….

Daarnaast zijn er ook de klassieke maatregelen die zo goed als elke gemeente intussen reeds heeft doorgevoerd: gemeentelijke gebouwen duurzaam aangepakt (isoleren, pv-panelen plaatsen, stookplaatsrenovatie …). Gemeentes zetten ook in op openbare verlichting met minder energieverbruik, op groepsaankopen die inwoners helpen duurzaam te handelen, op sensibilisatie van inwoners met een beurs duurzaam bouwen en wonen, het aanmoedigen van dienstverplaatsingen met de fiets en een pleidooi voor meer groen in de gemeente.

Benieuwd? De projectbundel raadplegen kan op de website van de provincie, zoekterm klimaatrealisaties (https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/klimaatneutrale-organisatie-2020/acties-van-gemeenten.html). 

Ding mee naar de titel van 'Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’!

Op overkoepelend niveau helpt de provincie de gemeenten met hun klimaatinspanningen naar burgers toe. Mooi voorbeeld is de campagne van de Klimaatstrijd. Via de app op www.deklimaatstrijd.be gaat elke burger de strijd aan om in zijn dagelijkse leven met kleine inspanningen het tij te doen keren en daar te starten waar het het makkelijkst is. Bij hemzelf, bij de buren, in zijn gemeente. Zo kan elke deelnemer zijn gemeente aan de titel ‘Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’ helpen. En ook zonder smartphone kan iedereen zijn steentje bijdragen. Op www.vriendvan.be staan talrijke handige tips over wat burgers zelf kunnen doen voor het verbeteren van hun voetafdruk.

Meer info

Beleidsverantwoordelijke:
Rik Röttger, sp.a, bevoegd voor Natuur en Leefmilieu
Perscontact: Alisa Coessens
M 0476 72 46 62
E alisa.coessens@provincieantwerpen.be

Dienst:
Els van Praet
Dienst duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
T 03 240 66 83
E els.vanpraet@provincieantwerpen.be

Provincies en gemeenten bepalen toekomst N70

publish date
10.04.2018
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen stelde op 10 april de nieuwe detailhandelsvisie op de N70, de steenweg tussen Antwerpen en Gent, voor. Uniek is dat de visie samen met de provincie Oost-Vlaanderen en alle gemeentes langs de N70 werd uitgetekend en afgestemd. De visie op baanwinkels en de aanpak ervan is een voorbeeld voor zowat alle Vlaamse steenwegen met (grootschalige) detailhandel.

Het detailhandelsaanbod langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen daarentegen worden steeds meer geconfronteerd met leegstand. De N70 was één van de proefsteenwegen in een project dat een antwoord wil bieden op deze problematiek. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeentes langs de N70 zocht de provincie Antwerpen naar een beter toekomstbeeld voor steenwegen én dorps- en stadskernen.

Nieuwe toekomst voor N70 tussen Antwerpen en Gent

De steenweg N70 werd opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

No go zone

De open ruimte blijft er behouden of wordt opnieuw hersteld. Nieuwe detailhandel is niet toegelaten en de bestaande handel wordt op termijn in een uitdoofscenario geplaatst.
Bijvoorbeeld: huidige open zones langs N70 in Zwijndrecht en op Linkeroever.

Winkelarme zone

De aanwezige detailhandel kan blijven, het totale aanbod mag er niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden er niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 400 m² in stedelijke gebieden. De reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%. Bijvoorbeeld: zuiden van de Blancefloerlaan.

Clusterzone

In de clusterzone wordt ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd. Zo wordt de detailhandel langs de steenweg geordend. Bovendien is het economisch rendement van zo’n zone hoger dan retail verspreid op verschillende plekken langs de steenweg.

Winkelrijke zone

Winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen. In deze zone wordt de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen.
Bijvoorbeeld: de kern van Linkeroever.

Aangezien Zwijndrecht zijn kernwinkelgebied afgebakend heeft rondom de Statiestraat, blijft de N70 in Zwijndrecht ook winkelarm.

De afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit van retailers (economie), verlaagt de filedruk op de steenweg (mobiliteit), creëert meer open ruimte en bewaart het agrarisch karakter van de omgeving (ruimtelijke ordening).

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande plannen ruimtelijke ordening (RUP’s) en reeds verleende vergunningen blijven bestaan zodat bestaande detailhandelszaken hun rechtszekerheid niet verliezen.

Van denken naar doen: van visie naar actieplan

De betrokken provincies en gemeenten gieten deze visie binnenkort in een actieplan. De gemeenten krijgen hiermee zicht op de mogelijkheden die ze hebben en de stappen die ze kunnen zetten.

Tijdens dit pioniersproject zaten verschillende partners over de gemeente- en provinciegrenzen heen aan tafel om een visie en beleid uit te tekenen. De provincie neemt zo haar rol als bovenlokale streekmotor waar. Er is niet alleen intergemeentelijk en interprovinciaal samengewerkt maar ook interdisciplinair. De diensten economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit werkten de visie mee uit om de steenweg tegen 2030 een betere toekomst te geven.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

Er wordt tegen 11 juni een leidraad uitgewerkt zodat de aanpak van de N70 als voorbeeld kan dienen voor alle Vlaamse steenwegen. Eerder werd ook al de visie op een andere proefsteenweg, namelijk de N10 (Lier-Aarschot), voorgesteld.

Het project “baanwinkels en gemeenten op één lijn” wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Hermesfonds.
 

Hoogstraten schakelt provinciale detailhandelscoaches in

publish date
24.03.2018

Provincie brengt grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart.

De stad Hoogstraten werkt binnenkort haar strategisch commercieel plan af. Alvorens dat definitief goed te keuren, wordt het doorgelicht door een detailhandelscoach van de provincie Antwerpen. Hij zal o.a. de grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart brengen. Hoogstraten is de 33e gemeente die een beroep doet op de provinciale dienstverlening inzake detailhandelscoaching.   

Hoogstraten heeft een heel eigen dynamiek als winkelstadje. Dat heeft veel met haar ligging te maken. “De Vrijheid heeft een interessant en kwalitatief aanbod van speciaalzaken, boetieks en horecazaken die ook veel Nederlanders over de vloer krijgen”, stelt burgemeester Tinne Rombouts vast. “We weten dat een groep inwoners regelmatig over de grens gaat winkelen, omdat de prijs van sommige basisproducten daar goedkoper is. Anderzijds voelen we aan dat onze Nederlandse buren hier graag een hapje komen eten of een glaasje drinken met vrienden. Daar zijn echter geen gegevens over, want de bestaande studies hierover stoppen aan de grens. Daar verwachten we o.a. ondersteuning van de provinciale detailhandelscoach. We willen een ruimere marktkennis hebben, ook van over de grens, zodat we ons beleid hierop nog beter kunnen afstemmen. En zo onze ondernemers nog meer kansen kunnen aanreiken om een bloeiende zaak uit te bouwen.” 

Gedeputeerde Ludwig Caluwé merkt op dat Hoogstraten met succes kiest voor een kernversterkende aanpak: “De leegstand in het handelscentrum is zeer laag in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Over de hele stad bedraagt de leegstand minder dan 6%, in het centrum zelfs amper 4%. Daarmee bekleedt Hoogstraten de koppositie in de provincie. Maar in het huidige winkellandschap kan dat snel veranderen. Het is dus belangrijk dat een stadsbestuur een vooruitstrevend beleid voert dat hier rekening mee houdt.”  

Doorlichting strategisch commercieel plan 

Het stadsbestuur van Hoogstraten kiest al enkele jaren voor een kernversterkende aanpak waarbij handelszaken in de periferie niet zomaar overal worden toegelaten. De stad wil ook versnippering van het aanbod in het centrum tegengaan.

Daarom wil Hoogstraten haar strategisch commercieel plan laten doorlichten door de detailhandelscoach van de provincie. Hij doet dat samen met een stuurgroep waarin de schepenen en ambtenaren van middenstand, lokale economie en ruimtelijke ordening zetelen. Die stuurgroep is intussen al twee keer samengekomen.

Grensoverschrijdende klantenbewegingen in kaart brengen

Detailhandelscoach Ben Op de Beeck onderzoekt momenteel hoeveel ontwikkelingsruimte er nog is in functie van de vraag in regio. Een belangrijke factor zijn de klantenstromen tussen Hoogstraten en Nederland. De provincie verzamelt al bijna tien jaar data over detailhandel in onze gemeenten, brengt daarover jaarlijks nieuwe gemeentelijke Feitenfiches uit en maakt impactanalyses van nieuwe retailontwikkelingen op de koopstromen. “Dit zorgt voor een gedetailleerd overzicht van vraag en aanbod op Belgisch grondgebied”, zegt gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé. “De coach zal voor Hoogstraten nu ook de grensoverschrijdende klantenbewegingen zo goed mogelijk in kaart brengen. Vooral de attractie van Nederlanders naar het bourgondische Vlaanderen: over welke percentages spreken we dan en wat zegt dat over het huidig marktevenwicht?” De coach zal een aantal aanbevelingen formuleren op basis waarvan de stad haar ambities en beleid eventueel kan bijsturen.

Ludwig Caluwé: “Ons provinciaal beleid gaat in nauwe samenwerking met de steden en gemeenten uit van kernversterking. We willen op die manier de handelskernen en dorpscentra levendig houden. Dit strookt met hoe veel gemeenten hun kern zien, want ondertussen heeft al bijna de helft van de steden en gemeenten in onze provincie een coachingstraject detailhandel met ons opgezet. Hoogstraten is de 33ste gemeente.” 

Meer info over de provinciale detailhandelscoaches vind je op deze pagina.

Nieuwe brochure inzOOmen op samenwerking is er!

publish date
15.01.2018
cover klein inzOOmen 2018

Gemeentebesturen kunnen voor hun werking rond milieu, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling rekenen op de hulp van deskundigen van de provincie Antwerpen. Waarvoor kan je als gemeente dan juist terecht en bij wie? Dat vertellen we je in deze brochure.

Je leest wat je van de regiowerking kunt verwachten. Je krijgt een overzicht van alle milieu- en natuurprojecten die de provincie voor je gemeente kan uitvoeren.

Kortom, deze inzOOmen op samenwerking 2018, is de leidraad doorheen het aanbod van de provincie van het jaar 2018.

Volgende van de detaillijst