Nieuwe brochure inzOOmen op samenwerking is er!

publish date
15.01.2018
cover klein inzOOmen 2018

Gemeentebesturen kunnen voor hun werking rond milieu, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling rekenen op de hulp van deskundigen van de provincie Antwerpen. Waarvoor kan je als gemeente dan juist terecht en bij wie? Dat vertellen we je in deze brochure.

Je leest wat je van de regiowerking kunt verwachten. Je krijgt een overzicht van alle milieu- en natuurprojecten die de provincie voor je gemeente kan uitvoeren.

Kortom, deze inzOOmen op samenwerking 2018, is de leidraad doorheen het aanbod van de provincie van het jaar 2018.

Nieuwe toekomst voor steenwegen met winkels: aanpak N10

publish date
10.01.2018
???module.newsItem.label.themes???

De winkelgebieden en zones op de N10 tussen Lier en Aarschot zijn afgebakend. Dat staat in de intergemeentelijke visie op de steenweg N10 die de provincie Antwerpen heeft goedgekeurd. Ook de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten Lier, Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Putte, Begijnendijk en Aarschot stemden in met deze visie. De partners willen hiermee de balans tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskernen herstellen. De aanpak van de N10 dient als voorbeeld voor alle steenwegen in Vlaanderen en is dan ook een primeur.

Uit een onderzoek van de vijf Vlaamse provincies bleek dat het aanbod aan detailhandel langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen daarentegen worden steeds meer geconfronteerd met leegstand.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie: “De detailhandelssector is de grootste werkgever in de provincie Antwerpen. Daarom zetten we samen met onze gemeentebesturen in op de handelskernversterking, want daar dreigt een leegloop met alle gevolgen van dien. Dat vraagt om een doordacht ruimtelijk-economisch beleid. Steenwegen moeten gesaneerd worden, maar in relatie tot wat er best terug naar de kernen gaat. Over de gemeentegrenzen heen zijn zones vastgelegd waar retail niet meer kan of niet meer kan groeien. We gaan wel duidelijk voor kernversterking en zones op steenwegen, zodoende dit voor iedereen economisch leefbaar blijft.”

Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit voegt daaraan toe: “Naast de toenemende druk op de handelskernen, betekent de toenemende groei aan baanwinkels langs de steenweg ook steeds vaker een grote druk op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Vanuit de provincie hanteren we nu net een vernieuwde visie op ruimtelijke ordening en mobiliteit als hefbomen om de detailhandel binnen en buiten de kernen te versterken. Dit overstijgt de gemeentegrenzen en in dit geval ook duidelijk de provinciegrenzen.”

Nieuwe toekomst voor N10 tussen Aarschot en Lier

De steenweg N10 werd opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

•        No go zone

De open ruimte blijft er behouden of wordt opnieuw hersteld. Nieuwe detailhandel is niet toegelaten en de bestaande handel wordt op termijn in een uitdoofscenario geplaatst.

•        Winkelarme zone

De aanwezige detailhandel kan blijven, het totale aanbod mag er niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden er niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 100 m² in stedelijke gebieden. De reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%. 

•        Clusterzone

In de clusterzone wordt ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen geconcentreerd. Zo wordt de detailhandel langs de steenweg geordend. Bovendien is het economisch rendement van zo’n zone hoger dan retail verspreid op verschillende plekken langs de steenweg. 

•        Winkelrijke zone

Winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen. In deze zone wordt de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen. 

 

Deze afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit voor meerdere retailers (economie), verlaagt de filedruk op de steenweg (mobiliteit) en zorgt voor meer open ruimte, bewaren van het agrarisch karakter en leefbaarheid voor de huidige bewoners (ruimtelijke ordening). 

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande RUP’s, en de reeds verleende vergunningen blijven bestaan. Dit om rechtszekerheid te bieden aan bestaande detailhandelszaken.

Van denken naar doen: van visie naar actieplan

De intergemeentelijke visie wordt binnenkort door de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen en de gemeenten Lier, Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Putte, Begijnendijk en Aarschot in een actieplan gegoten om tot concrete uitvoering over te gaan. De gemeenten krijgen hiermee zicht op de nodige stappen die gezet moeten worden. 

Tijdens dit pioniersproject zaten verschillende partners over de gemeente- en provinciegrenzen heen aan tafel om een visie en beleid uit te tekenen. De provincie neemt daarbij haar rol als bovenlokale streekmotor waar. Ook wordt interdisciplinair samengewerkt met de diensten economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit om de steenweg tegen 2030 een betere toekomst te geven.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

De aanpak van de N10 zal als voorbeeld dienen voor alle Vlaamse steenwegen. Hiertoe wordt een leidraad uitgewerkt die multi-toepasbaar is. Op 11 juni wordt deze voorgesteld.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Hermesfonds.

Fietsbarometer gaat online

publish date
29.11.2017
???module.newsItem.label.themes???

In 2014 pakte de provincie Antwerpen uit met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Dat is een instrument dat objectieve informatie over fietsen en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie Antwerpen verzamelt. De provincie Antwerpen stelt nu de informatie van die provinciale Fietsbarometer, meetfietsgegevens, fietstellingen en ongevalcijfers open en beschikbaar in een online platform.

De provinciale Fietsbarometer kwam er uit nood aan objectieve cijfers. De fiets won aan terrein, het besef naar het belang van gerichte investeringen groeide maar veel investeringen gebeurden vanuit het buikgevoel. De provinciale Fietsbarometer is hiervoor dé ideale oplossing. Het brengt alle gegevens samen, zowel meetgegevens van de infrastructuur als fietstellingen en fietsongevallen, op kaart, tabel en grafiek. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die de provincie Antwerpen deelt met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid.

Transparantie

De afgelopen drie jaar verzamelde de provincie Antwerpen enorm veel cijfermateriaal. Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij het online platform. Dit zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen een nog beter en completer overzicht zal hebben over het fietsgebeuren en dat het de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens.

Uniek

Uniek aan het platform van de fietsbarometer is dat de gegevens niet alleen toegankelijk zijn voor gemeente- of stadsbesturen. Iedere inwoner kan de informatie raadplegen. Benieuwd naar een BFF-route in je dorp? Of wil je een minder goede situatie op het BFF aankaarten bij je gemeente? Neem dan zeker de objectieve cijfers van het platform mee. Het platform werd zo ontwikkeld dat je in één oogopslag kunt zien waar de knelpunten in een gemeente zich bevinden, waar een BFF-route juist goed scoort of hoe het komt dat een bepaalde route in gemengd verkeer maar 5/10 haalt.
Het platform is toegankelijk via de website van de provincie Antwerpen (via zoekfunctie 'Fietsbarometer').

Samenwerking

De provincie Antwerpen werkte voor het digitaal platform samen met Siggis, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS). Dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld voor gebruikers zonder enige GIS-kennis. Siggis ontwikkelde een gebruiksvriendelijk platform samen met de provincie Antwerpen.
Daarnaast is de Fietsersbond van bij de start van de provinciale Fietsbarometer betrokken partij. Zij voert de audits uit op de bovenlokale functionele fietsinfrastructuur. Hiervoor gebruiken ze een meetfiets en verzamelden tot nu toe data op meer dan 3000 km fietsroutes.
 

Provincie Antwerpen werkt aan slimmere mobiliteit

publish date
25.10.2017
???module.newsItem.label.themes???

Veel fietsbeleid in Vlaanderen wordt nog steeds gevoerd op basis van buikgevoel. De provincie Antwerpen wil het fietsbeleid baseren op objectieve cijfers en wetenschappelijk onderzoek. Nu stelt ze haar expertise ter beschikking van gemeenten, provincies, agentschappen van de Vlaamse overheid en lokale politiezones. Via het provinciale raamcontract voor fietstellingen en verkeersonderzoek kunnen deze ook werk maken van gedegen fietsonderzoek.

Fietstelling fietsbarometer

Steeds meer bestuursniveaus zetten in op de fiets. Voor een goed fietsbeleid is een sterke, objectieve basis nodig. De provincie Antwerpen voert al enkele jaren onderzoek naar de kwaliteit van fietsinfrastructuur, voert fietstellingen uit en brengt het profiel van de fietser in kaart. Belangrijke informatie die in Vlaanderen niet altijd voorhanden is. Om andere bestuursniveaus aan te zetten om ook werk te maken van onderzoek, stelt de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen hun raamcontract ter beschikking. Op die manier moet niet iedereen een eigen offerteaanvraag opmaken, wat heel wat tijd en geld bespaart. De expertise van de dienst mobiliteit op het vlak van fietsonderzoek stelt de provincie Antwerpen met veel plezier ter beschikking voor lokale en bovenlokale overheden in Vlaanderen. Dit heeft het bijkomend voordeel dat onderzoek naar fietsen in Vlaanderen op een uniforme wijze gebeurt, waardoor de resultaten beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze data geven mandatarissen en ambtenaren inzicht in het fietsgebruik en het verkeer in gemeenten, steden, provincies en Vlaanderen. 

Raamcontract

Dankzij dit raamcontract kunnen gemeenten en steden meeliften op inspanningen en expertise van de provincie Antwerpen voor permanente fietstellers en verkeersonderzoek. Een uniek contract dat meer en makkelijker verkeersdata verzamelt, cijfers onderling vergelijkt, juiste mobiliteitsoplossingen a.d.h.v. huidige verkeerstromen en gewenste verkeerstromen vindt, mobiliteitsprojecten evalueert en de impact van investeringen in gebruikscijfers bepaalt.
 

Provincie Antwerpen leert 70.000 kinderen veilig deelnemen aan het verkeer

publish date
19.07.2016

Al sinds 2001 organiseert de provincie Antwerpen het 10op10-project, een initiatief om een evenwichtige verkeerseducatie uit te bouwen in scholen van het basisonderwijs. Naast een begeleidingsproject op maat voor elke school, kent 10op10 ook deellabels toe. Dankzij dit initiatief genoten maar liefst 70.000 kinderen dit schooljaar van evenwichtige verkeerslessen. 247 scholen van het basisonderwijs namen deel aan het 10op10-project.

Jong geleerd is oud gedaan, daarom ondersteunt de provincie Antwerpen met het 10op10-project de actieve verkeerswerking op school. Geen passieve aanpak, maar praktijklessen verkeer op de speelplaats en achteraf ook op straat. Want leren is doen! Een persoonlijke begeleiding, bruikbare lesfiches, vormingen op maat, een mascotte die verkeersacties mee ondersteunt, … Dit zijn maar enkele van de 10op10-producten die het project kleur geven. Voor de verkeersveilige initiatieven van scholen en gemeenten schonk de provincie Antwerpen ook 76.767 euro aan subsidies, bijvoorbeeld voor de aankoop van fluovestjes of lesmateriaal.

De provincie Antwerpen stimuleert via het 10op10-project hiermee de verkeersveiligheid van kinderen, de veilige schoolomgeving en een hoge ouderbetrokkenheid. De samenwerking tussen de leerkrachten, gemeenten en de lokale politie dragen bij tot een succesvolle editie. Maar liefst 141 leerkrachten namen deel aan de gratis 10op10-vorming. Met meer dan 8.000 downloads zijn de handige lesfiches een populair product. Mascotte Milo bracht 165 bezoeken aan verschillende scholen. 10op10 kan tevreden terugblikken op een verkeerseducatief schooljaar 2015-2016.
 

Ook volgend schooljaar 10op10 weer in de praktijk

Ook volgend schooljaar zet de provincie Antwerpen haar 10op10-team opnieuw in om een evenwichtige verkeerseducatie uit te bouwen. Scholen die willen deelnemen aan het project kunnen zich inschrijven op www.provincieantwerpen.be.  

'Veilig fietsen in gemengd verkeer' genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

publish date
30.03.2016
???module.newsItem.label.themes???

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft met de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs een onderscheiding aan projecten die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen haalde 1 van de 3 nominaties binnen met haar project ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’. De andere genomineerden zijn het project Carfree Hour van de CFH Denktank en het Speelweefselplan van de stad Antwerpen.

100 000 km fietsroutes voor het rapen

De nominatie voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs is een beloning voor de uitwerking van een analysemethodiek voor het inschakelen van bestaande wegen in een groene omgeving. We streven daarbij naar ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’. De provincie Antwerpen kreeg ondersteuning van het studiebureau Timenco. Een eenvoudig rekenblad brengt de fietsgeschiktheid van een route in kaart. De analyse geeft dan verbetersuggesties die vaak weinig financiële inspanningen vragen, maar die de kwaliteit van de route voor de fietser heel erg verhogen. Met de schakelroutes en alternatieve functionele routes van de provincie Antwerpen geven we de landelijke wegen terug aan het traag verkeer. We verbeteren de veiligheid en het comfort van de fietser door sluipverkeer te weren, aangepaste snelheidsregimes in te voeren en kruispunten en wegprofiel te screenen.

Antwerpen Fietsprovincie: meer dan fietsostrades alleen

Met de analysemethodiek ‘Veilig fietsen in gemengd verkeer’ kunnen gemeenten en bovenlokale besturen grensoverschrijdend samenwerken om potentiële fietsroutes te beoordelen. De methodiek is bruikbaar in heel Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Op deze manier willen we onze trekkersrol in het fietsbeleid in Vlaanderen als Antwerpen Fietsprovincie extra in de verf zetten. We leveren naast fietsostrades en de Provinciale Fietsbarometer opnieuw een belangrijk ijkpunt voor het fietsbeleid in de ruime regio.

Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Op dinsdag 22 maart organiseerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) haar jaarlijkse Vlaams Congres Verkeersveiligheid. De 400 congresdeelnemers kozen de winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2016 uit 3 genomineerden:

  1. Veilig fietsen in gemengd verkeer van de provincie Antwerpen
  2. Carfree Hour van de CFH Denktank
  3. Speelweefselplan van de stad Antwerpen

Het Speelweefselplan van de stad Antwerpen kwam als winnaar van de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2016 uit de bus.

Studiedag CLP

publish date
10.06.2015
Risico

Stap voor stap zien we de invloed van de Europese CLP-verordening op het terrein.
Sinds 1 juni 2015 werkt de CLP-verordening ook door in de Vlarem-regelgeving, met effecten op onder andere de indelingslijst en de sectorale voorwaarden.
Deze impact werd op 10 juni toegelicht aan milieuambtenaren en milieutoezichthouders.

De info van de studiedag kan je hier downloaden.