Skip to main content

Hoe verloopt een dorpentraject?

In het traject ‘Veerkrachtige dorpen’ neem je samen met de inwoners de toekomst van je dorp in handen. Je formuleert een visie en komt tot concrete acties die je samen omzet in de realiteit. De provincie Antwerpen begeleidt van begin tot eind. 

Het cocreatieproces wordt gedragen door het dorpenteam. Dit is een groep van geëngageerde dorpsbewoners die mee nadenken – bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces – over het traject. Ze doen dit in partnerschap met het veerkrachtige dorpenteam van de provincie, de contactambtenaar van jouw gemeente en de bevoegde schepen.  

Dit zijn de fasen die we doorlopen: 

Analysefase – wat leeft er? 

Eerst kijken we naar wat jouw dorp in huis heeft:  

  • Wie woont of werkt er in het dorp? 
  • Wat zijn de sterktes?  
  • Wat is het lokale DNA?  
  • Welke uitdagingen spelen er?  

Beleidsdocumenten, statistieken, studies, gesprekken met inwoners … vormen de basis. Zo vatten we de uitdagingen samen waar jouw dorp voor staat en bieden we inzichten in hoe je dorp nu is. Dit alles bundelen we in een analysedocument dat het startschot vormt voor verdere gesprekken en de opstap naar de volgende fase.  

Visiefase – inwoners aan zet  

Op het startmoment leggen we de resultaten van de analyse voor aan de inwoners: ‘wat is er nu, wat gaat goed en waar kan het beter?’.  Voor de inwoners is dit hét moment om mee de focus van het traject te bepalen. Welke thema’s vinden zij belangrijk voor hun dorp? Waar moeten we volgens hen op inzetten?  

In een viertal participatiesessies gaan inwoners samen aan de slag met deze uitdagingen. Zo geven ze gaandeweg vorm aan hun dorpsvisie. Goede ideeën voor het dorp kunnen zich ontwikkelen door stapsgewijs aan de slag te gaan en door na elke sessie verder te bouwen op de input van de sessie ervóór. Inwoners leren van elkaar. Verschillende zienswijzen komen aan bod. Die zienswijzen brengen we samen met de concrete actievoorstellen in de inwonersvisie op het dorp, het sluitstuk van de visiefase én de lancering voor de actiefase.  

Actiefase – samen de handen uit de mouwen  

In deze fase zetten we visie om naar actie. Samen vertalen we de inwonersvisie naar een actieplan. Een concreet plan met taken, rollen en prioriteiten. Het lokaal bestuur voert samen met inwoners en verenigingen het actieplan uit. 

“Het visiedocument is een prachtig, uitgebreid document.
Ik ben echt benieuwd naar de reactie van het beleid en de diensten want er staan toch heel wat uitdagingen in die nog nooit ter sprake zijn gekomen in het college van burgemeester en schepenen. Ik heb er in ieder geval zin in!”  

Lieve Heurckmans - 2e schepen Mol  

Contact

Dorpenbeleid provincie Antwerpen
Telefoon
03 240 58 00