Overzicht machtigingen en protocollen

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet of de WVP) omschrijft heel precies op welke manier en onder welke omstandigheden persoonsgegevens kunnen worden verwerkt of doorgegeven. Sommige verwerkingen zijn echter zo delicaat, dat ze enkel mogelijk zijn indien daar specifiek toestemming voor wordt gegeven (zogenaamde "machtigingen").

Instanties die persoonsgegevens wensen uit te wisselen, moeten daarvoor in heel wat situaties over een machtiging van de Vlaamse Toezichtcommissie en/of van één of meerdere Sectorale Comités binnen de Privacycommissie beschikken.

Een overzicht van de machtigingen die de provincie Antwerpen heeft bekomen, staan opgesomd in het bijgevoegde document.