Skip to main content

Provincie Antwerpen creëert ruimte met het Ruimtekompas

Het Ruimtekompas geeft voor 400 locaties de huidige situatie qua ruimtelijke ordening én mobiliteit eenvoudig weer. Het neemt daarbij ook de dynamiek, de samenhang en de eigenheid van een plek mee. Zo hebben we een objectieve basis om beleidskeuzes voor ruimtelijke ordening en mobiliteit aan elkaar te koppelen.

Het nieuwe Beleidsplan Ruimte

Hebben we over een aantal jaren nog genoeg ruimte om te wonen, te werken en te leven? Het nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen herdefinieert ons ruimtegebruik. Het zet de lijnen uit om de schaarse ruimte anders te gebruiken en rekent op de samenwerking met lokale besturen en andere betrokken partijen uit het middenveld.

Hoe creëert het Ruimtekompas ruimte?

Om ruimte te creëren plaatst het Ruimtekompas vier elementen op een cirkel:

  1. de knoopwaarde, zijnde de bereikbaarheid met openbaar vervoer, auto en fiets;
  2. de plaatswaarde, die een indicatie geeft van het soort, het aantal en de verweving van voorzieningen (bijvoorbeeld een school of een ziekenhuis);
  3. de gebruiksintensiteit op basis van het inwoners-, tewerkstellings- en bezoekersaantal;
  4. de ruimtelijke context volgens de bebouwingsdichtheid, de aantrekkingskracht van een locatie op zijn omgeving en de voorwaarden vanuit wetgeving rond natuur, erfgoed of water.
Voorbeeld Ruimtekompas

Het netwerk

We maakten 400 ruimtekompassen op: voor elke stads- en dorpskern en voor attractiepolen ('clusters') rond bijvoorbeeld recreatie.Gemeenten en hun kernen vormen onderling een netwerk, dus de ruimtekompassen zijn ook met elkaar verbonden. Wijzigingen op provinciaal schaalniveau in bijvoorbeeld mobiliteit voel je over gemeentegrenzen heen. Komt er een nieuwe fietsostrade, dan beïnvloedt dat de mobiliteit in de naburige kernen en gemeenten. Dat bovenlokale effect zie je in de betrokken ruimtekompassen. De provincie Antwerpen engageert zich om het Ruimtekompas steeds zo actueel mogelijk te houden.

Toepassingen

We gebruiken het Ruimtekompas bij de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en bij de voorbereiding van nieuwe ruimtelijke onderzoeken en projecten Daarnaast stellen we de ruimtekompassen ter beschikking van de lokale besturen. Beleidskeuzes voor ruimtelijke ordening en mobiliteit aan elkaar koppelen is immers ook voor jullie noodzakelijk. Contacteer de dienst Ruimtelijke Planning voor meer informatie.

Inhoud

De ruimtekompassen baseren zich op objectief cijfermateriaal uit verschillende bronnen zoals de inwonersaantallen uit het rijksregister, de tewerkstellingsaantallen via de Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO), de dienstregelingen van De Lijn en de NMBS, de locaties van voorzieningen volgens het Agentschap Informatie Vlaanderen (AGIV),… 

Gerelateerd aanbod