SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Tegen 2030 streven we naar:

  • Iedereen heeft toegang tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten 
  • Iedereen kan rekenen op veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoersystemen 
  • Het verkeer wordt veiliger 
  • Het openbaar vervoer wordt uitgebreid 
  • Stadsontwikkeling gebeurt inclusief en duurzaam 
  • We verhogen de inspanningen om het culturele en natuurlijke erfgoed te beschermen 
  • We verminderen de impact van rampen (in het bijzonder watergerelateerde rampen) aanzienlijk zowel wat betreft mensenlevens als wat betreft de economische gevolgen 
  • We maken werk van een betere luchtkwaliteit 
  • We maken werk van een doeltreffend afvalbeheer 
  • Iedereen (in het bijzonder vrouwen, kinderen, ouderen en personen met een handicap) heeft toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes

In onze provincie

De provincie Antwerpen draagt vanuit verschillende beleidsdomeinen bij aan deze SDG. 

Nieuw

Provincie Antwerpen blijft een fietsprovincie. Want aan de hand van de cijfers van 2022 telde de provinciale Fietsbarometer meer dan 20 miljoen fietsers in de provincie Antwerpen. 

Veilige en duurzame mobiliteit

We zetten aan tot meer duurzaam verplaatsen, door de aanleg van fietsostrades of door lokale besturen te ondersteunen in hun fietsbeleid.

Duurzaam toerisme voor iedereen

We zetten aan tot duurzame keuzes voor toerisme en duurzaam verplaatsen voor iedereen. Met de groendomeinen, de regionale landschappen en de bosgroepen voorzien we in groene ruimte voor iedereen.

Cultureel erfgoed

We maken duurzame keuzes in het ruimtelijk beleid en we doen met het erfgoedbeleid veel inspanningen om het culturele erfgoed in de provincie te beschermen. 

Duurzame stadsontwikkeling

We maken duurzame keuzes in het ruimtelijk beleid. Met ‘Veerkrachtige dorpen’ ondersteunen we lokale gemeenschappen om beter om te gaan met de uitdagingen van een dorp. GeWOONtebreker ondersteunt gemeenten om een duurzaam woonbeleid te voeren, dat inspeelt op vergrijzing, mobiliteitsuitdagingen en de toenemende druk op de schaarse ruimte. Bovendien maken we ruimte voor duurzame voedselproductie.

Relevante cijfers

Als we parken en tuinen meetellen in de open ruimte, dan valt op dat 77,6% van de oppervlakte in provincie Antwerpen effectief groen (of onbebouwd) is. In het Vlaamse Gewest ligt het aandeel groene ruimte 3,3 procentpunt hoger dan in de provincie Antwerpen. Ten opzichte van 2013 ging de groene ruimte er met 2,6% (of 5.963 ha) op achteruit in de provincie Antwerpen.

(Bron: provincies in cijfers, rapport ruimte provincie Antwerpen, cijfers van 2019)