SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs

Tegen 2030 streven we naar:

  • Alle meisjes en jongens worden voorbereid worden op het basisonderwijs.
  • Alle meisjes en jongens kunnen lager en middelbaar onderwijs volgen.
  • Mannen en vrouwen krijgen gelijke toegang tot betaalbaar, kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs.
  • Genderongelijkheid wordt aangepakt.
  • Ook andere kwetsbare groepen - zoals mensen met een handicap - krijgen gelijke toegang tot onderwijs, op alle niveaus.
  • Alle jongeren én steeds meer volwassenen zijn geletterd en rekenvaardig.
  • Alle jongeren én steeds meer volwassenen beschikken hoe langer hoe meer over de vaardigheden die hen duurzame en goede tewerkstelling en kansen als ondernemer bieden.
  • In alle vormen van onderwijs integreren we "duurzame ontwikkeling, duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap, de waardering van culturele diversiteit en de bijdrage van cultuur tot duurzame ontwikkeling”.

In onze provincie

Onderwijs

Als provincie zetten we in op kwaliteitsvol, betaalbaar, STEM onderwijs. Hierbij tonen we ons als een innovatieve actor, die opleidingen afstemt op de noden van de arbeidsmarkt. Met ons CLB doen we er alles aan om te vermijden dat jongeren zonder diploma hun schoolloopbaan beëindigen. In ons centrum voor volwassenenonderwijs bieden we nieuwkomers Nederlandse taallessen en kunnen volwassenen alsnog een secundair onderwijsdiploma behalen.

Natuur- en milieueducatie / Educatie duurzame ontwikkeling

In vele hoeken van onze organisatie, ook buiten onze scholen, zetten we via natuur- en milieueducatie in op duurzame ontwikkeling.

Flankerend Onderwijsbeleid

Met het flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid versterken we de afstemming onderwijs/arbeidsmarkt nog en laten we kinderen hun talenten ontdekken zodat ze een goede studiekeuze kunnen maken.

Mondiaal Beleid

In alle vormen van onderwijs integreren we "duurzame ontwikkeling, duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap, de waardering van culturele diversiteit en de bijdrage van cultuur tot duurzame ontwikkeling”.

Relevante cijfers

In onze provincie worden we in toenemende mate geconfronteerd met vroegtijdige schoolverlaters.[1] Deze ongekwalificeerde uitstroom, die ongedaan moet gemaakt worden, zit nu op 13,3% en is hoger in onze provincie dan in de rest van Vlaanderen (11,3%). In de provincie Antwerpen is het aantal leerlingen met risico op kansarmoede ook fors hoger dan in de rest van Vlaanderen.[2]

[1] https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_onderwijs&input_geo=provincie_10000, zie tabel 4

[2] Idem, zie grafieken 12 (basisonderwijs) en 15(secundair onderwijs)