SDG 15 - Leven op het land

  • We engageren ons om bossen, moeraslanden, bergen, droge gebieden en andere ecosystemen op het land en zoetwaterecosystemen te behouden, te herstellen en duurzaam te gebruiken. 
  • We engageren ons rond bebossing om het ontbossen te stoppen, bossen duurzaam te beheren en waar nodig te herstellen en meer te bebossen en te herbebossen.
  • Tegen 2030 willen we ook de woestijnvorming tegengaan. Land aangetast door woestijnvorming, droogte en overstroming en gedegradeerde bodem moeten hersteld worden. We streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is. 
  • We behouden ecosystemen in de bergen. 
  • We treden ereldwijd dringend en doortastend op om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen.
  • We beschermen met uitsterven bedreigde soorten.
  • We verdelen de voordelen, die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen, eerlijk. 
  • Om de biodiversiteit te behouden, pakken we de handel in beschermde planten- en diersoorten en in producten die daarvan afkomstig zijn aan, net zoals de stroperij.

Al tegen 2020 voerden we maatregelen in tegen invasieve uitheemse soorten, en tegen hebben we ecosysteem- en biodiversiteitswaarden geïntegreerd in het nationaal en lokaal beleid inzake armoedebestrijding.

In onze provincie

Mondiaal Beleid

We maken duurzame keuzes in het ruimtelijk beleid.

Duurzaam groen voor iedereen

Duurzaam toerisme voor iedereen

We zetten aan tot duurzame keuzes voor toerisme en duurzaam verplaatsen voor iedereen. Met de groendomeinen, de regionale landschappen en de bosgroepen voorzien we in groene ruimte voor iedereen.

Investeren in duurzaamheid

Natuur en milieu

Regiowerking

Gebiedsgericht Beleid

Ruimte voor water- en droogtebeleid

Duurzame en innovatieve land- en tuinbouw

We zetten in op biodiversiteit in het water.

Relevante cijfers

In 2020 was in onze provincie 7,7% van de bestemde oppervlakte bestemd voor bos. Dit cijfer daalde de laatste jaren iets, maar is hoger dan in de andere provincies.[1] In 2020 hebben de bosgroepen bijna 55.000 bomen en struiken aangeplant, 12.282 bomen en struiken werden door de regionale landschappen aangeplant. [2]

Het herstellen van biodiversiteit is het uitgangspunt van heel wat provinciaal beleid: we bestrijden ongewenste uitheemse dieren en planten, zetten volop in op het herstellen van landschappen en waterlopen ten gunste van de biodiversiteit, beheren groendomeinen en parken met het oog op meer biodiversiteit, realiseren netwerken van natuur en water, planten en beheren bos … Bovendien zorgen we voor natuurbeleving en natuur- en milieueducatie. Bij dit alles zetten we in op partnership met lokale besturen en vele andere actoren.

[1] https://provincies.incijfers.be/databank?cat_open_var=v2201_woning_totaal&keepworkspace=true

[2] https://publicaties.provincieantwerpen.be/zuurstof-2021-2/realisaties-uit-2020/?_cldee=dGhhbGlhLmdpanNicmVjaHRzQHByb3ZpbmNpZWFudHdlcnBlbi5iZQ%3d%3d&recipientid=contact-95d304144a93e911a9eb000d3a2bbda1-d56cbd2e5b3a4fd78dc294a69bc621ae&esid=0aa46dc6-22a7-eb11-b1ac-000d3ac25902