Spankracht

Workshops

1. Hoe kan een toegankelijker leefloon een effectiever sociaal beschermingssysteem tegen armoede beïnvloeden?

O.l.v. John Steyaert (Stad Antwerpen)

Het niet-opnemen van het leefloon werd in 2011 becijferd op 66%. Het meer automatisch toekennen van het leefloon vormt een oplossing om dit te bestrijden en te werken aan armoedebestrijding. Stad Antwerpen liet een studie uitvoeren door Marjolijn De Wilde (KU Leuven) om na te gaan in welke gevallen meer automatische toekenning van leefloon mogelijk is (toekenningsadvies). Op basis van beschikbare administratieve data probeert ze te voorspellen wanneer deze data voldoende zijn om het leefloon toe te kennen. Marjolijn presenteert haar inzichten die Stad Antwerpen doorvertaalt naar manieren om leefloon meer toegankelijk te maken zodat een effectiever sociaal beschermingssysteem ontstaat.

2. Hoe kan je binnen je organisatie op alle niveaus samenwerken om een succesvolle implementatie van de SDG's te bekomen?

O.l.v. Mathilde Van Caeckenbergh (CIFAL Flanders)

SDG-implementatie is pas succesvol indien er duurzaamheidskennis, gedragenheid, eigenaarschap en transversale verankering is doorheen de hele organisatie.

Peter Wollaert, UNITAR Fellow & Algemeen Directeur CIFAL Flanders, opent de workshop met enkele stellingen, gebaseerd op de praktijkervaringen van CIFAL Flanders en de vragen en antwoorden in de nieuwe SDG Wegwijzer.

Aansluitend gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen uit lokale besturen, academische instellingen, organisaties en ondernemingen, aan de hand van volgende vragen:
• Hoe veranker je duurzaamheid en de SDG’s bij alle medewerkers, ook bij hen die er weinig voor voelen? Hoe bekom je eigenaarschap en gedragenheid?

• Hoe organiseer je een verankering van duurzaamheid over afdelingen, departementen, … en beslissingsniveaus heen en de nodige onderlinge afstemming?

• Hoe combineer je verticale dynamieken (bottom-up en top-down) met transversale samenwerkingsverbanden om tot een succesvolle implementatie van de SDG’s te komen?

De bevestigde ervaringsdeskundigen zijn medewerkers van de Provincie Antwerpen, AZ Klina, Stad Turnhout, Aquafin en Gemeente Zoersel. Ook het hoger onderwijs zal in het panel vertegenwoordigd zijn.

3. Hoe dragen SDG's bij tot het creëren van meer betrokkenheid en grotere veerkracht bij je medewerkers?

O.l.v. Anne Bergmans (UA)

In deze workshop ga je aan de slag rond het begrip veerkracht in relatie tot de SDG's. Veerkracht wordt expliciet benoemd binnen SDG's 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en 11 (duurzame steden en gemeenschappen), maar hangt ook automatisch samen met gezondheid en welzijn (SDG3), met het wegwerken van ongelijkheid (SDG's 5 en 10) en met participatie (SDG 17).

In welke mate kunnen de SDG's bijdragen tot een veerkrachtiger samenleving? Bieden zij (nieuwe) handvaten voor organisaties om te streven naar een goede gezondheid en welzijn van hun medewerkers?

En hoe veerkrachtig zijn de SDG's zelf? Is het de doelstelling zelf die telt, of de weg ernaartoe? Wat na de SDG's?

Wat als… jij SDG 18 – een veerkrachtige samenleving zou mogen opstellen? Welke zouden daarvan de kerndoelen zijn?

4. Hoe vormt de relatie tussen gezondheid en natuurconnectie een missing link voor een duurzame levensstijl?

O.l.v. Ann Sterckx (UA)

In deze ervaringsgerichte wandelworkshop ga je op ontdekking/wandel/duik je in het landschap van natuur en gezondheid. Wat is de rol van natuurconnectie voor onze menselijke gezondheid en hoe is het gelinkt aan andere maatschappelijke thema's (klimaatopwarming, sociale onrechtvaardigheid, ...)?

Wat begrijpen we onder het ontwikkelen van een 'wederkerige gezondheidsrelatie met natuur' en hoe kan het bijdragen tot een duurzamere levensstijl? Waar heeft de wederkerige link natuur-gezondheid een plek in de SDG's? Hoe kunnen burgers en organisaties hieraan bijdragen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden, natuuroefeningen en reflectie krijg je tijdens deze interactieve wandelworkshop meer voeling met dit boeiend en maatschappelijk belangrijk landschap.

5. Welke competenties heb je nodig om de SDG's te realiseren? En hoe kan je eventuele "competentietekorten" oplossen?

O.l.v. Lars Moratis (AMS)

In deze workshop staan de competenties centraal die noodzakelijk worden geacht om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te realiseren. Als deelnemer krijg je inzicht in wat competenties zijn en word je uitgedaagd om, in overleg met andere deelnemers, op basis van je eigen ideeen en ervaringen relevante competenties te identificeren.

Deze competenties zijn terug te brengen tot enkele categorieën en worden vergeleken met resultaten van internationaal onderzoek naar SDG-competenties. Vervolgens ga je samen beargumenteren in hoeverre je zelf over deze SDG-competenties beschikt en hoe je eventuele 'competentietekorten' kan oplossen.

6. Welke rol kan innovatie spelen bij de realisatie van een duurzame transitie in de chemiesector van de Antwerpse Haven?

O.l.v. Anne-Frederique Demaerel (Port of Antwerp)

De haven van Antwerpen huisvest de grootste geïntegreerde energie- & chemiecluster van Europa.  Net als de rest van de maatschappij staat deze cluster vandaag voor een grote uitdaging op het vlak van klimaattransitie.  Innovatie speelt een belangrijke rol bij de realisatie van een duurzame transitie. In deze workshop krijg je meer inzicht in concrete initiatieven die genomen worden om innovatie rond duurzame chemie te ontwikkelen, technologieën verder op te schalen en te implementeren. Je wordt uitgenodigd om je te laten inspireren, mee te praten en vragen te stellen.

7. Welke strategieën kan je inzetten om in je eigen gemeente of dorp de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken?

O.l.v. Ad Coenen (Provincie Antwerpen)

De bouwstenen voor een duurzame toekomst liggen op lokaal vlak. Heb je de ambitie om in eigen gemeente, dorp of gehucht de grote uitdagingen van deze tijd (klimaat, vergrijzing, mobiliteit, samenleven, superdiversiteit, ...) aan te pakken, dan zijn er een aantal strategieën waarop je kan inzetten. Aan de hand van de aanpak bij provinciale projecten als zorgzame dorpen, geWOONtebreker en Veerkrachtige Dorpen, krijg je een inzicht in die zes strategieën die de Universteit Antwerpen bij de aanvang van het provinciale dorpenbeleid heeft uitgewerkt. Die strategieën wijzen onder meer op het belang van participatie - wat je in de aanpak van deze workshop ook zal merken.

8. Hoe kan circulaire economie bijdragen bij het realiseren van een duurzame transitie?

O.l.v. Wayne Visser (AMS)

In deze workshop komen de diverse benaderingen en ervaringen omtrent circulaire economie aan bod van de leden van het Antwerp Partnership for Sustainability, onder meer:
- Antwerp Management School over hun circulaire campus en The Circular Economy Commitment (Wayne Visser en Rozanne Henzen)
- Universiteit Antwerpen/provincie Antwerpen: circulaire economie op de universiteit en een project omtrent circulaire voedselconsumptie in Vrijbroekpark en De Nekker, twee provinciale parken (Els Du Bois)
- Provincie Antwerpen over circulaire processen in ICT en andere praktijkvoorbeelden (Liesbeth Taverniers/Bart Brandsen)
- Kamp C (provincie Antwerpen) over circulair kantoorgebouw 't Centrum (Marijke Aerts/Anne Goidts)
- Port of Antwerp: de drie pijler-benadering (Jessica Gerritsen)

9. Hoe kan kruisbestuiving tussen verschillende actoren zorgen voor sterker klimaatbeleid?

O.l.v. Vincent Van Ryssegem (Stad Antwerpen)

Klimaatverandering is een grote uitdaging voor lokale actoren. Hoe passen we ons aan de gevolgen van klimaatverandering aan? Hoe krijgen we de CO2-uitstoot omlaag? Samenwerken is de sleutel tot een gedragen klimaatbeleid. De stad en de provincie Antwerpen stellen samen hun klimaatplan voor en zoomen in op droogtestrategie, duurzame warmtenetten en partnerschappen, niet alleen hier maar ook met het globale Zuiden. Met welke tools kan je aan de slag? Wat is een participatief governance model? Kom het ontdekken in deze workshop!

10. Hoe kan je je spaargeld laten renderen voor een betere wereld? Wat is "greenwashing"? En hoe kan je als organisatie je financieel steentje bijdragen?

O.l.v. Peter Sommen (Provincie Antwerpen)

Mogelijk zie jij, als 'kleine spaarder' niet direct de link tussen je bescheiden spaargeld en de realisatie van de SDG’s. Tot voor kort leek het er alleszins op dat je bank, de beheerder van dat spaargeld, dat liefst ook zo wilde houden. Toch beweegt er wat in de sector: ook banken gebruiken sinds kort in hun promo’s gretig het woord duurzaam, en blijken plots allemaal pionier te zijn in duurzaam beleggen.

Waakzaamheid is echter geboden : soms worden dingen wel wat groener en duurzamer voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Het woord ‘greenwashing’ zal daarom ongetwijfeld vallen in deze workshop, die je van één en ander bewust wil maken, en het kaf wat van het koren wil laten scheiden. Een specialist uit de sector vertelt.

Ook het provinciebestuur wil een steentje bijdragen: het maakte recent resolute keuzes bij het beheer van haar eigen pensioenfondsen en verduidelijkt deze graag.

11. Hoe zorg je als organisatie voor een duurzamere mobiliteit?

O.l.v. Tina Caers (Provincie Antwerpen)

Welke organisatie gaat in de praktijk aan de slag met SDG's binnen het beleidsthema mobiliteit? Hoe pakken zij dit aan? Via grote projecten of kleine stappen? Of beide? Drie uiteenlopende organisaties gaan in debat met elkaar en met jou: Netwerk Duurzame Mobiliteit (Bernard Govaert) en de dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen.

12. Hoe kan een lokale voedselstrategie impact hebben op een duurzaam klimaat of duurzame landbouw?

O.l.v. Kris van Nieuwenhove (Provincie Antwerpen)

Voedsel vormt de basis van onze samenleving. Voldoende, gezond voedsel geeft ons energie. Samen voedsel kweken of bereiden versterkt onze sociale contacten. Lokale voedselproductie beperkt onze voedselkilometers. Met een lokale voedselstrategie knopen we alle aspecten van voedsel (voedselverlies beperken, lokale producten, lokale landbouwers, volkstuinen, samentuinen, sociale projecten, ...) aan elkaar. De Vlaamse overheid, een lokaal bestuur en de provincie schetsen de grote lijnen en zetten jou daarna aan het (denk)werk.

13. Hoe kan digitale technologie een positieve impact hebben op milieu, klimaat en welzijn?

O.l.v. Michaël Geelhand de Merxem (The Beacon)

Hoe kan digitale technologie bijdragen aan de SDGs? De bijdrage van ontluikende technologieën zoals Machine Learning en Artificiële Intelligentie aan de productiviteit en economische ontwikkeling is duidelijk, maar hun duurzame impact op andere gebieden krijgt minder aandacht. Een aantal bedrijven en kennisinstellingen leggen uit hoe hun spitstechnologie een positieve impact kan hebben op milieu, klimaat en welzijn.