SDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Duurzame ontwikkeling is moeilijk te realiseren als er oorlog is, als het juridisch apparaat corrupt is en als de overheid erg zwak staat.

 • SDG 16 gaat over het aanpakken van elke vorm van geweld. Kindermisbruik en alle vormen van geweld tegen kinderen moeten de wereld uit. 
 • Ook corruptie moet aangepakt worden, net zoals illegale wapenhandel en georganiseerde misdaad. 
 • Via internationale samenwerking moeten landen strijden tegen misdaad en terrorisme. 
 • Op nationaal en internationaal niveau moet het recht zegevieren
 • Iedereen krijgt gelijke toegang tot het rechtssysteem 
 • Alle landen engageerden zich voor doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen op alle niveaus 
 • De besluitvorming zou op alle niveaus ontvankelijk, inclusief, participatief en representatief moeten zijn.

In deze SDG wordt ook de link gelegd met mensenrechten.

 • Alle VN-lidstaten beloofden publieke toegang tot informatie
 • Alle VN-lidstaten beloofden ook de fundamentele vrijheden te garanderen. 
 • Verder zou ieder kind wereldwijd bij geboorte geregistreerd moeten worden en dus een wettelijke identiteit verkrijgen
 • Non-discriminatiewetgeving wordt gepromoot en moet afgedwongen worden.

In onze provincie

Provincie in cijfers

Preventieve opleidingen (veiligheidsdiensten en voedselveiligheid)

Ruimte voor water- en droogtebeleid

Duurzame stadsontwikkeling

Investeren in duurzaamheid

We doen onderzoek

Mondiaal Beleid

Relevante cijfers

Een doeltreffend, verantwoordelijk en transparant beleid wordt gemeten via een enquête over het vertrouwen van burgers in het bestuur. Inhet voorjaar van 2021 wees een enquête uit dat het vertrouwen in het provinciebestuur iets kleiner is dan dat in het lokale bestuur, maar beter dan dat van de Vlaamse, Federale en Europese beleidsniveaus.[1]  Het vertrouwen is hoger bij hogeropgeleiden en bij jongeren. Inwoners in de provincie Antwerpen hebben iets minder vertrouwen in de diverse overheden dan inwoners van andere provincies.

Als openbaar bestuur is de provincie zeer begaan met deze SDG: in alle beleidsdomeinen dragen we bij aan een doeltreffend, verantwoordelijk en transparant provinciebestuur. Voorbeelden hiervan zijn de manier waarop we omgevingsvergunningen en omgevingsberoepen behandelen, maar ook de manier waarop we interne audits organiseren, de GDPR-wetgeving (privacybescherming) toepassen, de werking van de deputatie en de provincieraad ondersteunen, en de manier waarop belastingen geïnd worden.

[1] https://www.lokalestatistieken.be/nl/tevredenheid-met-het-beleid