SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

Deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling mikt op het terugdringen van ongelijkheid in en tussen landen.

  • Alle landen engageerden zich om het inkomen van de onderste 40 % van de bevolking te laten toenemen tegen een hoger dan gemiddeld ritme, zodat de ongelijkheid afneemt.
  • In 2030 maakt en bevordert men de sociale, economische en politieke inclusie voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status. 
  • Alle landen beloofden werk te maken van gelijke kansen en ongelijkheden weg te werken, o.m. door discriminatie aan te pakken. 
  • Alle landen engageerden zich om via fiscaliteit, lonen en sociale bescherming ongelijkheid te doen afnemen, en de financiële markten en instellingen te reguleren en monitoren.

In onze provincie

Wij zetten ons in voor het versterken van de gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties, via ons provinciaal onderwijs en via ons flankerend onderwijsbeleid.

Vrijstelling in de provinciebelasting

Regiowerking

Mondiaal Beleid

De rijke landen van de wereld worden herinnerd aan hun engagement om 0,7 % van hun BNP te besteden aan ontwikkelingshulp. Een belangrijk deel daarvan zou moeten vloeien naar de minst ontwikkelde landen, wiens aandeel in de mondiale export tegen 2020 moest verdubbelen. 

Relevante cijfers

In Vlaanderen en ook in België is de inkomensongelijkheid langzaam afgenomen de voorbije decennia.[1] We doen het wat dit betreft beter dan de meeste Europese landen. Ongelijkheid zien we ook tussen mensen met of zonder een migratieachtergrond. Op dit vlak zijn de arbeidsmarktcijfers indicatief: de werkloosheid is groter bij de inwoners in onze provincie met een migratieachtergrond.[2]

In het provinciebestuur bestrijden we vooral ongelijkheid in onze eigen processen, met name in ons personeelsbeleid. Vanuit financiën doen we er als schuldeiser alles aan om mensen die een factuur of belasting niet kunnen betalen, te begeleiden. Op die manier voorkomen we een snelle stijging van de kosten.

[1] https://indicators.be/nl/i/G10_GIN/Inkomensongelijkheid%3A_Gini-index  Deze gegevens dateren van voor de corona-pandemie, waarvan wordt aangenomen dat ze de ongelijkheid versterkt.

[2] Op de 65066 niet werkende werkzoekenden die in onze provincie in maart 2021 geteld werden, waren er 24640 met een migratieachtergrond (37,87%). Zie https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html?_ga=2.181681639.1713996973.1534924186-136499097.1528187017 . Van alle inwoners in de provincie  zijn er  28,7 % met een migratieachtergrond. (zie https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_demografie&input_geo=provincie_10000 )