SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Net zoals SDG 16 ondersteunt deze SDG alle andere doelstellingen.

  • De wereldgemeenschap beseft dat de wereldwijde uitdagingen, waarop ze met de SDG’s een antwoord formuleert, niet door één overheid alleen kunnen aangepakt worden. Daarom maken alle overheden, op alle niveaus en in alle beleidsdomeinen, werk van de SDG’s.
  • Ook het bedrijfsleven, het onderwijs, ngo’s en zelfs elke burger kan mee keuzes maken voor een betere wereld. 
  • De rijke landen van de wereld worden herinnerd aan hun engagement om 0,7 % van hun BNP te besteden aan ontwikkelingshulp. Een belangrijk deel daarvan zou moeten vloeien naar de minst ontwikkelde landen, wiens aandeel in de mondiale export tegen 2020 moest verdubbelen. 
  • Ook op andere manieren zouden rijke landen armere landen moeten bijstaan: investeringen bevorderen en de schuldenproblematiek aanpakken. 
  • De beoogde samenwerking gaat ook over technologie. Zeker ecologische technologieën en ICT moeten beschikbaar worden voor armere landen. 
  • SDG 17 verwijst ook naar de Wereldhandelsorganisatie, die het kader zou moeten bieden voor een billijk wereldhandelssysteem. 
  • Met deze SDG beoogt de wereldgemeenschap ook een coherent beleid om duurzame ontwikkeling te versterken. 
  • Alle landen engageerden zich om expertise, technologie en financiële hulpmiddelen in te zetten en te delen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in eigen land en elders te realiseren. 
  • Iedereen wordt ook uitgenodigd om de eigen bijdrage aan de SDG te meten. 
  • Men mikt ook op doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen.

Gebiedsgericht beleid

Investeren in duurzaamheid

Duurzaam toerisme voor iedereen

We zetten aan tot duurzame keuzes voor toerisme en duurzaam verplaatsen voor iedereen. Met de groendomeinen, de regionale landschappen en de bosgroepen voorzien we in groene ruimte voor iedereen.

Duurzaam aankopen

De provincie kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid, en onze duurzame aankoopgidsen staan ter beschikking van lokale besturen. Deze gidsen worden regelmatig herbekeken en uitgebreid, zodat we steeds meer producten steeds duurzamer aankopen. We kopen meer en meer Fair Trade aan en verkennen als pionier mogelijkheden om circulair ICT-materiaal aan te kopen.

Duurzame evenementen

Ook bij de organisatie van onze evenementen zetten we zoveel mogelijk in op duurzaamheid via een duurzaam aankoopbeleid, via duurzame mobiliteit,...

Door gerichte samenwerkingen en acties

Het gaat concreet om samenwerkingen met (boven)lokale besturen en actoren, Europese samenwerkingsverbanden, met betrekking tot ongekwalificeerde uitstroom, mondiaal beleid, klimaatbeleid, regiowerking, natuur en milieu en duurzame stadsontwikkeling. 

Mondiaal Beleid

De rijke landen van de wereld worden herinnerd aan hun engagement om 0,7 % van hun BNP te besteden aan ontwikkelingshulp. Een belangrijk deel daarvan zou moeten vloeien naar de minst ontwikkelde landen, wiens aandeel in de mondiale export tegen 2020 moest verdubbelen. 

Relevante cijfers

Als provincie nemen we mee onze verantwoordelijkheid voor het globale Zuiden, door 0,7% van onze exploitatiemiddelen rechtstreeks in te zetten via projecten.  Op nationaal niveau is de trend dalend[1], al engageerde de huidige federale regering zich om de 0,7% te realiseren tegen 2030.[2] We scoren ook nog steeds beter dan vele andere OESO-landen.[3]

In de SDG-werking krijgt de provincie ondersteuning van de Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School[4] en CIFAL Flanders[5]. Met deze en andere partners vormen we samen het Antwerp Partnership for Sustainability. Ook met ons mondiaal beleid en vanuit internationalisering stellen we partnerships centraal, al dan niet in het globale Zuiden. 

Samenwerking, zeker met lokale besturen, met andere overheden en vele andere actoren, kenmerkt ook het beleid in vele andere beleidsdomeinen. Zo werken we in ons landbouwbeleid nauw samen met landbouwers en hun organisaties. Doelstellingen rond landschappen, bossen en natuur realiseren we samen met lokale besturen, boseigenaars en vele anderen. Van een goed fietsbeleid maken we werk samen met de Vlaamse overheid, lokale besturen maar ook bv. de fietsersbond…

[1] https://indicators.be/nl/i/G17_ODA/Offici%C3%ABle_ontwikkelingshulp

[2] Zie https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf , p.96

[3] https://indicators.be/nl/i/G17_ODA/Offici%C3%ABle_ontwikkelingshulp

[4] UA en AMS zijn partners via de leerstoel SDG transitie.

[5] https://cifal-flanders.org/