Skip to main content

Jouw detailhandelsvisie 2.0

Heb je met de provincie of een extern bureau een detailhandelsvisie uitgewerkt en wil je nog verder aan de slag? Dan ben je bij ons aan het juiste adres voor een krachtdadig vervolgtraject.

Update strategisch commercieel plan

  • Heb je zelf of met hulp van een extern bureau een strategisch commercieel plan gemaakt? Prima! Onze coach kan dit plan reviseren en toetsen aan onze interprovinciale visie detailhandel. Daarnaast werken we bepaalde items samen verder uit indien nodig: afbakening kernwinkelgebied, opstellen actieplan, enz.
  • We actualiseren je bestaand strategisch commercieel plan en maken het conform het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.
  • We verdiepen de analysefase van je strategisch commercieel plan met het oog op baanwinkels en adviseren over de afbakening van onder andere winkelarme zones. In een latere fase kan onze dienst ruimtelijke planning voor je steenweg een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan opmaken om de visie juridisch te verankeren.
  • We beschikken ook over de koopstromen van en naar Nederland en kunnen die informatie toevoegen aan je detailhandelsvisie.

Monitoring

Onze coach gaat samen met jou aan de slag om, na een nulmeting, je vorderingen de volgende jaren verder op te volgen. De periodiciteit van de monitoring wordt onderling overeengekomen. Samen met de stuurgroep kijken we naar de opvolging van het actieplan en het handhavingsbeleid.

Er bestaan vele tools en instrumenten om detailhandel te stimuleren in een gemeente. We bieden je een overzicht van de verschillende mogelijkheden rond reglementen voor subsidie, premies, retributie … De provincie beschikt over een verzameling van beste praktijken waaruit je inspiratie kan putten.

Samen met onze coach kies je het juiste instrument. Wij helpen je met het uitschrijven van het reglement en de implementatie ervan.

Samenwerkingsverbanden faciliteren

Succesverhalen in gemeenten worden vaak van onderuit gedragen door de handelaars en andere stakeholders. We adviseren dan ook om ze te verenigen om dit engagement duurzaam verder te zetten.

Onze coach helpt je met de opstart en/of het begeleiden van een vereniging. Deze vereniging wordt vaak in een juridische structuur (zoals een vzw) ondergebracht en kan verschillende vormen aannemen (niet limitatief):

  • Handelaarsverenigingen, middenstands- of ondernemersraad verenigen handelaars/ondernemers om samen acties te ondernemen.
  • Business Improvement District (BID), Business Improvement Zone (BIZ) … verenigen verschillende stakeholders die (bovenlokaal) in een gebied investeren en onderling afspraken maken over de detailhandel.

De begeleiding gaat van opvolging van de statutaire verplichtingen en vergaderingen tot de ontwikkeling van een actieplan. De uitvoering van het actieplan is de verantwoordelijkheid van de handelaars, een straat-/centrummanager en/of de gemeente.

Acquisitie-ondersteuning

In navolging van het strategisch commercieel plan, gaan we nog dieper in op de analyse van het kernwinkelgebied. De branchemix wordt bekeken zodat we weten waar de trekkers zitten, waar de beschikbare oppervlakte zich situeert en welke impact jouw branchemix heeft op de klantenstromen.

De detailhandelscoach adviseert je over welk type ondernemers kan worden aangetrokken. Ter voorbereiding van het makelaarswerk lijsten we de vestigingstroeven voor ondernemers van je gemeente op, samen met het aanbod aan beschikbare panden. Met dit informatiepakket kunnen de makelaars gericht de markt verkennen en ondernemers aansporen om een handelszaak te vestigen in je gemeente. (Let op: de detailhandelscoach is zelf geen makelaar, hij verleent enkel advies maar zoekt zelf geen contacten met potentiële ondernemers).

Daarnaast fungeert de coach als smeermiddel tussen de gemeente en vastgoedspelers in je regio. Hij beschikt over actuele marktkennis om de vastgoedeigenaren in je winkelstraat te informeren over realistische huurprijzen en verschillende vormen van huurcontracten die er bestaan.

Ten slotte bestaan er vele beste praktijken rond tijdelijke invullingen van leegstaande winkelpanden. We kunnen je goede voorbeelden aanreiken en contacten leggen met organisaties die zulke invullingen in jouw plaats organiseren.

Coaching centrummanager

Steden en gemeenten schakelen steeds vaker een centrummanager in (eventueel gedeeld over meerdere gemeenten). Hij volgt de dagelijkse evolutie in je centrum op en is de schakel tussen de verschillende handelaars, verenigingen en het beleid.

De provincie kan jouw centrummanager opleiden, coachen en voorzien van de correcte informatie om jouw handelscentrum met kennis van zaken te beheren. Een monitoring van de prestaties kan gekoppeld worden aan enkele feedbackmomenten met het oog op het verbeteren van de dienstverlening.

Identiteit handelskern

De expert ‘identiteit’, de detailhandelscoach en de expert ‘participatie’ van de provincie zoeken samen met jou naar het DNA van je handelskern en de unieke identiteit waarmee je dit aanbod in de kijker zet. Die identiteit kan aan de basis liggen van een succesvol en duurzaam perspectief voor je winkelgebied. We vertrekken van een SWOT-analyse om uiteindelijk te landen bij een actieplan dat onze coach samen met alle betrokken actoren opstelt. In dit actieplan vertalen we de identiteit naar het straatbeeld en concrete communicatieacties. De uitvoering gebeurt door de handelaars, een straat-/centrummanager en/of de gemeente.

We werken met een stuurgroep van ambtenaren en schepenen. Deze groep komt zeswekelijks bijeen en brengt verslag uit van de vorderingen.

Experten, stakeholders, bewoners, eigenaars … die mee de handen uit de mouwen willen steken en een actieve inbreng leveren via meerdere participatieprocessen vormen het Straatplatform. Ze komen geregeld samen in workshops of om te brainstormen.

Contact

Senne Van Hoof
Functie
diensthoofd Detailhandel
Telefoon
03 240 58 13