Skip to main content

Gebiedsgericht beleid: grensoverschrijdende maatoplossingen voor bovenlokale uitdagingen

Rivieren en kanalen die meerdere gemeenten doorkruisen. Gemeenten die willen samenwerken aan water, mobiliteit, recreatie, natuur, lokale economie, erfgoed... Kansen en uitdagingen stoppen meestal niet aan de gemeentegrens. Voor een overkoepelende aanpak, die sectoren, beleidsdomeinen en gemeenten overspant, is gebiedsgericht werken het middel bij uitstek om samen tot gedragen oplossingen te komen.

Uitdagingen overkoepelend aanpakken dankzij een gebiedsprogramma

Als stad of gemeente kan je bij de provincie Antwerpen terecht voor complexe projecten, die over meerdere thema’s of beleidsdomeinen heen gaan. Via een op maat gemaakt gebiedsprogramma werken betrokken partners samen om oplossingen te vinden voor bovenlokale noden en uitdagingen. In zo een gebiedsprogramma bieden we volgende begeleiding en expertise aan:

  • we brengen de relevante partners aan tafel; 
  • we werken samen aan een gemeenschappelijke visie;
  • we zorgen voor een bovenlokale aanpak op maat; 
  • we zoeken samen naar deelacties die binnen de visie en het gebiedsprogramma passen;
  • we zoeken samen en via onze netwerken naar actoren die deze deelacties (mee) uitvoeren;
  • we begeleiden bij subsidieaanvragen;
  • we coördineren het communicatietraject; 
  • we zorgen ervoor dat de acties uitgevoerd worden.

Dit alles gebeurt onder de deskundige en toegewijde begeleiding van een gebiedscoördinator.

Gelijkwaardige partners trekken samen aan de kar

Gebiedsgericht werken gaat dus over overkoepelend samenwerken met verschillende overheden,  lokale organisaties en privépartners. Alle beslissingen nemen we in samenspraak. Samen bekijken we hoe de verschillende functies een voordeel voor elkaar opleveren en hoe we een goede samenwerking opzetten die een win-win oplevert voor alle partners en stakeholders. Ook een goede communicatie met de bewoners maakt integraal deel uit van een gebiedsprogramma.

Wie doet wat en wanneer?

De provincie Antwerpn zorgt voor de coördinatie en procesbegeleiding via een toegewezen gebiedscoördinator. De projectpartners staan in voor de acties op het terrein. De beslissingen nemen we samen. Bij gebiedsprogramma’s gaat het niet om vooraf vastgelegde clusters van gemeenten, maar om veranderlijke afbakeningen naargelang het thema en de noodzaak. Het programma moet dan ook voldoende flexibel zijn om zich aan te passen aan veranderingen, nieuwe inzichten en verwezenlijkingen. Het loopt zolang alle partners het wenselijk en nodig vinden.