Skip to main content

Specifiek onderzoek

Geluidsplannen voor jeugdhuizen en zalen

Als je over een vaste geluidsinstallatie beschikt en elektronisch versterkte muziek met een maximum geluidsdrukniveau ≤ 100 dB(A) LAeq, 60 minuten toegankelijk wil maken voor publiek, ben je verplicht om een geluidsplan te laten opstellen door een erkende geluidsdeskundige. Die geluidsnorm is sinds 1 januari 2013 in Vlaanderen geldig.

Een goed opgemaakt geluidsplan geeft inzicht in de verspreiding van het geluid en geeft informatie voor optimalisering. We visualiseren verschillende scenario’s aan de hand van een softwareprogramma, tekenen de zaal volledig in 3D (Sketch Up Pro) om een ruimtelijk inzicht te krijgen, en meten en berekenen de nagalmtijd. 

Op de webpagina's van de Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie vind je uitgebreide informatie en brochures over de nieuwe geluidsnormen.

Ruimte-akoestische parameters

Overdreven galm, gesprekken op de achtergrond, geluiden van buitenaf of vanuit andere ruimten kunnen de spraakverstaanbaarheid in een ruimte verstoren. In schoolgebouwen, kantoorgebouwen, sportzalen of receptieruimten kan de akoestiek van de ruimte een invloed hebben op de mate van de overdracht van spraak, het geconcentreerd uitvoeren van cognitieve taken of de mate van luistercomfort.

Afhankelijk van het type meting en/of type ruimte zijn andere normen en eisen van toepassing. Het PIH voert conform de toepasselijke normen geluidsmetingen uit in ruimten om verschillende ruimte-akoestische parameters te bepalen: 

 • nagalmtijd en geluidsabsorptie;
 • luchtgeluidsisolatie;
 • contactgeluidsisolatie;
 • gevelisolatie; 
 • installatielawaai;
 • spraakverstaanbaarheid. 

  Met software kunnen we specifieke akoestische parameters van een ruimte berekenen en simuleren. Ook het effect van de plaatsing van geluidsversterkingssystemen kan voorspeld worden. Hiervoor maken we een 3D-model van de ruimte op en dienen de absorptiewaarden van de materialen gekend te zijn. 

Het PIH heeft de nodige expertise, erkenning, software en apparatuur om die onderzoeken accuraat uit te voeren. 

Geluidsprognosestudies van omgevingsgeluid

We voorspellen de geluidsimpact van industrie en wegverkeer op de omgeving. Aan de hand van software kunnen we geluidsparameters berekenen conform de internationale rekenmethode ISO-9613-1/2. Dit geluidsprognosemodel dient eerst gevalideerd te worden met geluidsmetingen. Nadien kan via een 3D-geluidsmodel de impact van wijzigingen in de omgeving in kaart gebracht worden.

Hinder door trillingen

Het PIH voert trillingsmetingen uit om de mate van de blootstelling van personen in gebouwen aan trillingen in kaart te brengen. Vaak voorkomende bronnen zijn weg- en spoorverkeer en bouwwerven. 

De metingen en analyses gebeuren volgens Duitse normen aangezien er in Vlaanderen momenteel geen reglementering voorhanden is.

Hinder door laagfrequent geluid

We ondersteunen gemeenten bij klachten van laagfrequent geluid. Personen die hier hinder van ondervinden beschrijven dit vaak als het horen of ervaren van ‘een bromtoon’. We voeren metingen uit om de hinder in kaart te brengen en toetsen die aan de richtlijnen.

Contact

Berdien De Herdt
Functie
PIH, cel Geluid
Telefoon
03 259 13 97

Stiltegebieden als kwaliteitslabel

Ben je al eens gaan wandelen in een gebied met een rustig geluidsklimaat? Heerlijk toch! Het PIH doet geluidsmetingen om stiltegebieden in kaart te brengen en is actief op zoek naar plekken die hiervoor in aanmerking komen. Stiltegebieden verdienen bescherming zodat iedereen hier kan genieten van de rust.

De Vlaamse Overheid reikt het kwaliteitslabel ‘Stiltegebied’ uit aan een gebied dat voldoet aan welbepaalde criteria. In Antwerpen zijn er officieel vijf stiltegebieden:

 • Bornem met stiltegebied ‘polders langs de Schelde en de Rupel’ (19 september 2010);
 • Oud-Turnhout met stiltegebied ‘De Liereman’ (22 april 2012);
 • Kalmthout met stiltegebied ‘Kalmthoutse Heide’ (29 oktober 2016);
 • Hoogstraten met stiltegebied ‘Wortel-Kolonie’ (26 oktober 2017);
 • Berlaar met stiltegebied 'Gestel' (9 december 2017).
 • Op de website van de Vlaamse Overheid vind je uitgebreide informatie en brochures over stiltegebieden in Vlaanderen.

Contact

Michel Schellens
Functie
PIH, cel Geluid
Telefoon
03 259 13 98