Duur van de vergunning

Voor alle veranderingsaanvragen geldt het principe van koppeling aan de eindtermijn van de basisvergunning voor wat betreft de milieu-ingedeelde activiteiten. Het gedeelte van de vergunning van de daarmee samenhangende stedenbouwkundige handelingen geldt in principe voor onbepaalde duur.

Voorbeeld: uitbreiding van het aantal dieren door aanbouw bij een stal van een bestaande en vergunde veehouderij. De vergunning voor de exploitatie van de bijkomende dieren geldt voor bepaalde duur (koppeling aan de basisvergunning). De vergunning voor het bouwdeel geldt voor een onbepaalde duur.

Voor activiteiten waarvan het voorwerp op zich eindig is van aard, zoals ontginningen, zal de vergunning voor bepaalde duur gelden.
Dit kan ook het geval zijn voor activiteiten die om ruimtelijke redenen elders thuishoren, zoals zonevreemde bedrijven met het oog op herlokalisatie.

Ook grondwaterwinningen staan op de limitatieve lijst. Bij winningen in grondwaterlagen van hoge kwaliteit die onder druk staan, kan de vergunning gelden voor bepaalde duur.