Nieuw project: Veldbonen, van veld tot voer...

publish date
14.04.2022

Dit project wil de Vlaamse zelfvoorzieningsgraad aan eiwithoudende producten in de (melk)veehouderij verhogen door vraag en aanbod rond de lokale teelt van veldbonen beter op elkaar af te stemmen. Door het aanpakken van knelpunten, meer duidelijkheid te scheppen rond de rendabiliteit, aanbieders en afnemers met elkaar in contact te brengen en ook ketenpartners te betrekken, willen de projectpartners waaronder provinciaal onderzoekscentrum Hooibeekhoeve de regionale uitbouw van de veldbonenteelt stimuleren. 

Binnen rundveevoeding zijn geconcentreerde eiwitbronnen noodzakelijk om rantsoenen in balans te brengen. In Vlaanderen zijn we hiervoor vooral afhankelijk van de import van overzeese soja. De toepassing van lokaal geteelde eiwithoudende gewassen is wel mogelijk, maar tot op vandaag nog onvoldoende gekend. Onder andere veldbonen kunnen hier een oplossing bieden: ze kunnen zeer hoge eiwitopbrengsten halen en gedijen goed onder de Vlaamse klimaatomstandigheden.

Dit project dat startte in maart 2022 wil de Vlaamse zelfvoorzieningsgraad aan eiwithoudende producten in de (melk)veehouderij verhogen door vraag en aanbod rond de lokale teelt van veldbonen beter op elkaar af te stemmen. Door het aanpakken van knelpunten, meer duidelijkheid te scheppen rond de rendabiliteit, aanbieders en afnemers met elkaar in contact te brengen en ook ketenpartners te betrekken, willen we de regionale uitbouw van de veldbonenteelt stimuleren. Hooibeekhoeve zal zich binnen het project vooral toeleggen op het aanpakken van de voedertechnische knelpunten.

Daarnaast wordt er voornamelijk ingezet op het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen akkerbouwers (telen) en veehouders (vervoederen). Hiervoor gaan we kaarten maken waar aanbieders/telers en afnemers zich kenbaar kunnen maken om zo contact te leggen met elkaar. De resultaten in verband met de knelpunten en de ‘goede praktijk’ bundelen we in 2024 in een infoboekje. De kaarten voor de samenwerkingsverbanden zullen telkens in de zomer beschikbaar zijn.


Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en verloopt in samenwerking met PIBO-campus, PVL, Inagro, Proefhoeve Bottelare en Hooibeekhoeve.