Voederbieten: een teelt met potentieel!

publish date
09.11.2018

In een ver verleden waren voederbieten een grote teelt. Komende van een areaal van 75000 ha in België in 1945, daalde dit tot een dieptepunt van 2600 ha in 2000. De teelt vroeg veel handwerk, was gevoelig aan Rhizoctonia en werd vervangen door de eenvoudige maisteelt, veelal in monocultuur. Onder invloed van het GLB en de verplichting tot een 3e teelt, steeg het areaal terug tot 4500 ha in 2017. En terecht, want voederbieten hebben grote kwaliteiten.

Voederbietendag

Zo geven voederbieten een hoge voederwaardeopbrengst, vormen ze een smakelijk voer voor de runderen, is het een robuuste teelt, welke zich goed kan herpakken na extreme weersomstandigheden en geven ze een laag N-residu. Langs de andere kant vraagt de bietenteelt extra aandacht voor bemesting en onkruidbestrijding. Op 9 november 2018 hield Hooibeekhoeve een voederbietendag in Herenthout. Het werd een boeiende namiddag met 3 sprekers en een veldbezoek.

Hoe bieten bewaren en vervoederen?

Johan de Boever (ILVO dier) gaf meer uitleg over het vervoederen van de bieten. Wat we hierbij vooral onthouden is dat de opneembaarheid van de bieten ligt tussen die van klassieke ruwvoeders en krachtvoerder en dat zodoende door in te zetten op voederbieten kan worden bespaard op de krachtvoeders. De bieten kunnen in open lucht bewaard worden tot maart. Let hierbij op dat ze bij het ontbladeren niet ontkopt worden en bescherm de bieten tegen temperatuurstijgingen (met een strolaag) en vorst (met plasticfolie). De bieten kunnen echter ook verwerkt worden in mengkuilen. Hierbij worden ze best gesneden en laagsgewijs tussen de mais gebracht. De bewaring van deze kuilen is even goed als bij een zuivere maiskuil. Het uitkuilen en vervoederen van deze mengkuilen verloopt zonder problemen en de mengkuil heeft een positief effect op de melkvet- en melkeiwitproductie. Het maken van deze kuil vraagt wel de nodige voorbereiding en planning.

 

Rassenkeuze

Oplettendheid is nodig bij de keuze van het ras: zorg voor een Rhizoctonia-tolerant ras! Eva Pannecoucque (ILVO plant) toonde hoe de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst van België tot stand komt. Voorlopig staan hierop slechts 7 rassen. De lijst geeft informatie over resistentie, % DS, DS en verse opbrengst / ha, tarra, aandeel vertakte bieten, schieter resistentie en Rhizoctonia-tolerantie. Ook in de buurlanden worden rassenlijsten opgesteld, welke zeker het bekijken waard zijn in de zoektocht naar een geschikt ras.

Rhizoctonia

Rhizoctonia blijft het grote hekelpunt bij de keuze voor voederbieten. Eva Wambacq (HoGent) leerde ons dat de keuze van het ras hierbij belangrijk is, maar zeker niet de enige factor die telt. Op de temperatuur en regenval hebben we weinig invloed, maar ook de bodemgesteldheid speelt een rol. Zo zorgen bodemverdichting, hoge bodemvochtigheid en geringe pH voor verzwakking van de planten met een hogere gevoeligheid tot gevolg. De uitbreiding van de schimmel wordt versneld door de aanwezigheid van niet-verteerd organisch materiaal, beschadiging van planten en de aanwezigheid van veel stikstof in de bodem. Besteed bij de teeltrotatie aandacht aan de vatbaarheid van de verschillende plantensoorten voor Rhizoctonia, want (voeder)bieten zijn niet de enige! Breng geen grond van besmette percelen op je akker en let ook op met de verspreiding via machines en irrigatie.

Op het veld

Tijdens het veldbezoek werd de rassenproef die in Herenthout werd aangelegd, bezocht. Naast deze proef lag ook een bemestingsproef waar er diverse soorten dierlijke mest en compost zijn toegepast. Er waren grote bovengrondse verschillen tussen de plots, maar we hebben al geleerd dat deze niet steeds een juist beeld geven over wat er onder de grond gebeurt. Nog even wachten dus op de resultaten. Op het omliggende veld waren de bietenrooier en bietensnijder aan het werk en konden vragen gesteld worden aan de loonwerker.

Meer info?

Wie alles nog eens graag naleest, kan terecht op de website van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (www.lcvzw.be). Hierop vind je de gebruikte presentaties van de verschillende sprekers en ook de brochure “Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen – een update” welke veel praktische richtlijnen geeft.

 

Volgende van de detaillijst