Skip to main content

Energielandschappen

Via energielandschappen zoeken we samen met de betrokken lokale besturen naar maatregelen op maat om zowel energie te besparen als meer en groene energie op te wekken. Daarbij waken we erover dat de opwekking en opslag van energie een kwalitatieve plek in onze ruimte krijgen.

Naar aanleiding van het onderzoek Ruimte en Energie deelden we ons grondgebied op in dertien Energielandschappen. We deden dat op basis van de wisselwerking tussen de ruimtelijke, de energetische en de socio-economische aspecten.

Stand van zaken

Met twee energielandschappen startten we begin 2022 een pilootproject om samen te komen tot een lager en groener energieverbruik op een ruimtelijke efficiënte manier. Het gaat om het energielandschap Noordertuin met de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem, en het energielandschap Grensland Turnhout met de gemeenten Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.

Via ruimtelijke planning en een regionale gebiedsgerichte aanpak gaan ze naar een lager en groener energiegebruik. De uitgangspunten zijn duurzaam ruimtegebruik, landschappelijke kwaliteit en samenwerking.

Ruimtelijk vraagstuk

Van het totale energiegebruik in Vlaanderen gaat er 29% naar de provincie Antwerpen. Amper 3% hiervan vangen we op met hernieuwbare energie van eigen bodem. Er is dus nog een lange weg te gaan om tegen 2050 een CO2-neutrale provincie te zijn. De impact die we hier creëren, zal ook een positieve impact hebben op de hogere bestuursniveaus. 

Inzetten op besparing en  hernieuwbare energie is noodzakelijk maar niet  eenvoudig. Zo hebben de verschillende technologieën voor- en nadelen, vooral in combinatie met de locaties waar de energie nodig is. Ook het kostenplaatje en het lokale draagvlak zijn terechte bezorgdheden.

Rol provincie

We nemen onze rol als verbindende en ondersteunende bovenlokale overheid op.  Door de energietransitie over de gemeentegrenzen heen te coördineren, kunnen we met gedeelde inspanningen meer en sneller zaken realiseren. We bundelen de krachten door gemeenten samen te brengen, te begeleiden en te helpen samenwerken. We zoeken mee naar projectkansen en waken erover dat maatregelen op een ruimtelijk efficiënte manier uitgevoerd worden.

Strategie

Naast de begeleiding van Energielandschappen nemen we de inzichten uit het onderzoek Ruimte en Energie mee in de opmaak van ons Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA. Logisch, want de locaties van energieverbruik en energieopwekking beïnvloeden onze ruimtelijke planning.

Zowel de begeleiding van de energielandschappen als de opmaak van het PBRA passen in Plan Vandaag, ons provinciale klimaatplan. Daarmee maken we ons klaar voor een leefbare, klimaatneutrale en klimaatveilige toekomst. We plannen vandaag, voor het veilige klimaat van morgen.

Meer weten?

Dienst Ruimtelijke Planning
Functie
Administratie
Telefoon
03 240 66 23

Gerelateerd aanbod