Skip to main content

Hoe vraag je wijzigingen aan het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) aan?

Om het BFF als basis voor provinciaal en lokaal beleid te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat het netwerk actueel en gedragen blijft. Soms is een wijziging van het BFF nodig om te kunnen inspelen op een gewijzigde ruimtelijke of verkeerskundige situatie. Maar hoe verloopt zo’n wijziging?

De provincie Antwerpen is door de Vlaamse overheid aangeduid als coördinator en kwaliteitsbewaker van het BFF. Dit wil zeggen dat de provincie voorstellen tot wijzigingen aan het netwerk onderzoekt en voorlegt aan de provinciale werkgroep.

De provinciale werkgroep komt driemaal per jaar samen om de aanvragen te bespreken. Leden van de werkgroep zijn: de dienst Mobiliteit provincie Antwerpen (DMOB), de vervoerregio en de afdeling Beleid Mobiliteit Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid (BMV-MOW).

De werkgroep kan, naargelang het dossier, uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de NMBS, De Lijn, de Vlaamse Waterweg, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV-MOW), Vlaamse Landmaatschappij (VLM), studiebureaus, enz.

Netwerkwijziging

Bij een netwerkwijziging worden bestaande tracés geschrapt, verlegd of worden bijkomende routes geselecteerd. Een aanvraag tot netwerkwijzing moet je steeds motiveren met ruimtelijke en/of verkeerskundige argumenten.

Hoe verloopt een netwerkwijzigingsaanvraag?

 1. Je dient de aanvraag in per mail aan fietsen@provincieantwerpen.be en bij de betreffende vervoerregioraad (Antwerpen, Kempen of Mechelen). Alle gegevens moeten ten laatste 30 dagen voor de provinciale werkgroep in het bezit zijn van DMOB en de vervoerregioraad, tenzij (uitzonderlijk) een andere datum wordt afgesproken.
 2. DMOB onderzoekt de wijziging. DMOB laat weten of de aanvraag in aanmerking komt en op welke provinciale werkgroep zij de vraag kan agenderen. Indien nodig vraagt ze bijkomende gegevens op.
 3. DMOB bezorgt het dossier 10 dagen voor de provinciale werkgroep aan de leden en de aanvrager. Jouw aanwezigheid als aanvrager is verplicht in functie voor een vlotte bespreking van het dossier.
 4. Tijdens de provinciale werkgroep licht je de wijziging toe. De werkgroep bespreekt de wijziging en formuleert een advies. Het advies van de werkgroep omvat de netwerktechnische goedkeuring of afwijzing door de leden van de werkgroep. Er wordt steeds naar een consensus gestreefd.
 5. De vervoerregio legt de wijziging ter goedkeuring voor aan het vervoerregiocollege voor de functionele en alternatieve fietsroutes en ter advies wat betreft fietsostrades. BMV-MOW legt wijzigingen van fietsostrades, na een positief advies van de vervoerregio, voor aan de minister ter goedkeuring.
 6. DMOB legt de wijziging en de adviezen voor aan de deputatie, die de wijzigingen aan het BFF voor zowel de functionele en de alternatieve routes als voor fietsostrades al dan niet goedkeurt.
 7. Als de deputatie de wijziging goedkeurt, neemt DMOB ze op in het BFF en noteert de data van de goedkeuringen in de databank achter het netwerk.
 8. Voor de aanleg van een route die (nu) deel uitmaakt van het BFF, kan je een beroep doen op subsidies.

Hoe ziet de inhoud van het aanvraagdossier eruit?

 1. Situering van de aanvraag:
  - Duid het stuk waarvoor de aanvraag gaat aan op een uittreksel van het BFF.
  - Verduidelijk de aanvraag door de juiste straatnaam te vermelden en geef de nodige info over categorisering van de weg, toegelaten snelheid, verkeersintensiteit, enz.
 2. Motivatie waarom de selectie zou moeten opgenomen/geschrapt worden in/uit het BFF of waarom de voorgestelde selectie eventueel beter is dan een bestaande selectie. Hou hierbij rekening met de kenmerken van het BFF:
  - verbinden van kernen/attractiepolen (woon/werk/recreatie/winkel) op bovenlokaal niveau;
  - maaswijdte van 3,5 kilometer.
 3. Omrijfactor langs huidige selectie en gevraagde selectie.
 4. Ondersteuning van de motivatie naargelang de situatie: foto’s van de toestand indien je wil verbeteren, fietstellingen indien je het belang van een route wil aantonen, grootte van de kernen indien je een functionele verbinding tussen kernen wil voorzien ,…
 5. Ruimtelijke/verkeerstechnische inpassing: mogelijkheid tot realisatie volgens de criteria van het Vademecum Fietsvoorzieningen.
 6. Afstemming met buurgemeenten indien nodig.

Wanneer wordt mijn dossier behandeld?

Iedere laatste vrijdag van de maanden januari, mei en oktober komt de werkgroep samen. Je kan wel altijd een dossier indienen. Wanneer je het dossier minstens 30 dagen voor de werkgroepdatum indiende, zal het dossier behandeld worden op de eerstvolgende werkgroep.

Contact

Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen
Telefoon
03 240 66 69

Gerelateerd aanbod

 • Fietsbarometer ​De Fietsbarometer brengt de veiligheid, het comfort en het gebruik van het bovenlokaal fietsroutenetwerk in kaart. Info en tips om aan de slag te gaan.​​
 • Fietsfonds ​Met de subsidie van het Fietsfonds kan je een fietsostrade of fietsroute aanleggen of verbeteren. Ontdek er alles over.
 • Richtlijnen fietsbeleid ​Welke richtlijnen moet je volgen bij de bewegwijzering van fietsinfrastructuur? Hou fietspaden veilig met onze praktische overzichtsgids.