BFF: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

  1. Fietsostrades/hoofdroute
    De fietsostrades vormen de ruggengraat van het BFF. Het zijn langeafstandsfietspaden langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorlijnen en kanalen. Comfort (breed en verhard) en veiligheid (non-stop, in de voorrang en afgescheiden van het autoverkeer) zijn de belangrijkste inrichtingsvoorkeuren.

  2. Functionele fietsroutes
    Deze fietsroutes verbinden de woonkernen met attractiepolen zoals dorpskernen, winkelcentra, sportcentra, culturele centra, scholen en bedrijventerreinen. Ze zijn de kortste verbinding en lopen daardoor meestal als fietspad langs drukke wegen (historische steenwegen die bijvoorbeeld van centrum naar centrum lopen).

  3. Alternatieve fietsroutes
    Deze routes lopen parallel aan de functionele fietsroutes, langs rustigere, autoluwe gemeentewegen. De fietser kiest dan tussen de kortste (functionele) of de veiligste en aangenaamste (alternatieve) route. In de praktijk zijn de alternatieve routes vaak ook de plaatselijke schoolroutes.

 

Waar kun je fietsen?

Momenteel nog niet overal. Waar je kunt fietsen, bekijk je in dit geoloket. Let wel op: het gaat hier om gegevens zoals die bij de provincie bekend zijn. Slecht onderhoud, overwoekering door struikgewas en dergelijke zijn niet opgenomen. In het geoloket geven drie kleuren de mate van befietsbaarheid weer:

Het Vademecum voor Fietsvoorzieningen bepaalt of een route al dan niet conform is. Het bevat richtlijnen voor de (her)aanleg van fietsroutes rekening houdend met de functie van de weg, de verkeersintensiteit en de snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Je vindt het Vademecum voor Fietsvoorzieningen op de website van de Vlaamse overheid.

Bij de oranje stukken is fietsinfrastructuur aanwezig maar die voldoet niet aan de normen van het Vademecum voor Fietsvoorzieningen. Je kunt er dus wel fietsen maar situatie is er niet ideaal. Het fietspad is bijvoorbeeld te smal of er is geen veiligheidsstrook tussen het fietspad en de rijweg. Elke afwijking op de norm van het vademecum (hoe klein ook), doet de route oranje kleuren.