Skip to main content

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)

Het RSPA van 2001 vormde, tot de inwerkingtreding van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op 13 februari 2024, het referentiekader voor het provinciaal ruimtelijk beleid en de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en).

Het RSPA bevat 3 delen:

 1. het informatieve gedeelte: hoe de provincie er in 2001 uitzag;
 2. de toekomstvisie: hoe we willen dat onze provincie er in de toekomst uitziet; 
 3. acties: wat we ondernemen om onze toekomstvisie te realiseren.

Addendum: gedeeltelijke herziening

Het addendum van 2011 is een gedeeltelijke herziening van het RSPA. Je leest het samen met het oorspronkelijke RSPA. Het gaat vooral over:

 • nieuwe acties voor wonen en werken;
 • afstemming met de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV);
 • aanpassingen aan provinciale of Vlaamse beleidsbeslissingen;
 • opvangen van technische of juridische knelpunten.

Samenvatting

 1. Afbakening van zeven kleinstedelijke gebieden: Boom, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Lier en Mol. 
 2. Kansen voor bijkomende woningen in kleinstedelijke gebieden (met centrumfunctie op provinciale schaal) en in de kernen van de buitengebieden (met lokale centrumfunctie).
 3. Ruimte voor bijkomende regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden of in economische knooppunten met een hoge werkgelegenheid. Een regionaal bedrijventerrein geeft ruimte aan bedrijven die de lokale omgeving ontgroeien. 
 4. Natuurverbindingsgebieden. Dit zijn theoretische verbindingen tussen twee gebieden waar we streven naar een optimaal evenwicht tussen natuur, landbouw en andere vormen van ruimtegebruik.
 5. Concentratiegebieden glastuinbouw.
 6. Beperkte ontwikkeling kleinhandelsconcentraties buiten de stedelijke gebieden.
 7. Grote centra voor toerisme en recreatie (zoals campings en recreatiedomeinen) horen thuis in stedelijke of specifieke gebieden. 
 8. Mogelijke locaties voor geluidsproducerende sporten en afweging bijkomende 9 holes golfterreinen.
 9. Verkeer en vervoer: selectie van secundaire wegen die de Vlaamse hoofdwegen verfijnen. De provincie werkt gebiedsgerichte visies over vervoer uit en stelt per gebied een lijst van noodzakelijke voorzieningen op.

De volledige teksten van het RSPA kan je onderaan deze webpagina downloaden. 

Realisatie

Al heel wat acties uit het RSPA zijn uitgevoerd. We deden dat vooral via Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) die je kan bekijken op de webpagina met PRUP’s.

PBRA vervangt RSPA

Het RSPA van 2001 komt niet meer overeen met de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst. Ook de wetgeving over ruimtelijke planning evolueerde. We maken daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) op. Dit zal het huidige RSPA vervangen. Je leest er meer over op de webpagina van het PBRA

PBRA vervangt RSPA

Het RSPA van 2001 komt niet meer overeen met de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst. Ook de wetgeving over ruimtelijke planning evolueerde. We maakten daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) op. Sinds 13 februari 2024 vervangt dit PBRA het RSPA, met inbegrip van het addendum uit 2011. Je leest er meer over op de webpagina over het PBRA

Gerelateerd aanbod