Skip to main content

Begeleid en gesubsidieerd bestemmingsonderzoek

Onder begeleiding van een multidisciplinair team en de provincie Antwerpen onderzoek je de haalbaarheid van een her- of nevenbestemming in een participatief traject waarbij je ook het kerkbestuur en je inwoners betrekt. Het maximale subsidiebedrag is 40.000 euro en het maximale cofinancieringspercentage is 80%. 

Welke projecten komen in aanmerking?

Zo vraag je de subsidie voor een bestemmingsonderzoek aan

1. Stem je aanvraag voor bestemmingsonderzoek af met de provinciale adviseur Kerken

De adviseur Kerken stelt samen met jou de aanvraag scherp en informeert je over de subsidieaanvraag.

2. Vraag een offerte op via de raamovereenkomst

Een multidisciplinair team voert het bestemmingsonderzoek uit. Om dit team aan te stellen, kan je gebruikmaken van een door de provincie afgesloten raamovereenkomst.

De geselecteerde teams zijn:

 • Studio Open Kerken (RE-ST / TRANS / Petillon Ceuppens / endeavour / dr. Roel De Ridder)
 • Advisers + Meet-architecture

Hoe maak je gebruik van de raamovereenkomst?

 • Om te beginnen, moet je toetreden tot de raamovereenkomst. Hiervoor laat je het bestek en het gunningsverslag goedkeuren door het schepencollege of de gemeenteraad of bevoegde bestuur. Een sjabloon besluit is beschikbaar. Deze stap kan ook tegelijkertijd met het toewijzen van de opdracht na de mini-competitie. 
 • Voor elke opdracht wordt een mini-competitie georganiseerd tussen de geselecteerde teams. Op donderdag 27 januari organiseren we een online ‘pitch’ sessie waar je je project kan komen voorstellen aan beide teams zodat ze een offerte kunnen opmaken. Ten laatste 21 januari maak je hiervoor een afspraak bij de adviseur kerken via kerken@provincieantwerpen.be. 
 • Je ontvangt en beoordeelt de offertes en wijst de opdracht toe. Een sjabloon gunningsverslag is beschikbaar.
 • Met de definitieve offerte kan je de subsidie aanvragen.

Alle nodige documenten om gebruik te maken van de raamovereenkomst kan je opvragen via kerken@provincieantwerpen.be.

3. Voeg de nodige documenten toe:

 • Bewijs van mandaat/machtiging
  Toon aan dat je het mandaat hebt om een subsidie aan te vragen. Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft.
 • Engagementsverklaring
  Engageer je met het lokale kerkbestuur (kerkfabriek) en de kerkelijke overheid om het bestemmingsonderzoek samen te realiseren door het ondertekenen van een engagementsverklaring.
 • Bewijs zakelijk recht/overeenkomst met eigenaar
  Toon aan dat je eigenaar bent van het gebouw of houder van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, opstal …) of een langdurige overeenkomst hebt met de eigenaar van het gebouw.
 • Goedgekeurd kerkenbeleidsplan
  Toon aan dat je beschikt over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan waarin het gebouw als B-kerk wordt aangeduid. Dit betekent dat de neven- of herbestemming op korte termijn (binnen de 5 jaar na het schrijven van het kerkenbeleidsplan) onderzocht dient te worden.

4. Vraag je bestemmingsonderzoek aan via het subsidieloket 

Je aanvraag dient vanaf 2022 uiterlijk toe te komen op:  

 • 31 maart – 13 uur voor projecten die ten vroegste aanvangen op 1 mei van hetzelfde kalenderjaar; 
 • 31 oktober – 13 uur voor projecten die aanvangen in het daaropvolgende kalenderjaar, op voorwaarde dat er binnen het goedgekeurde provinciaal budget nog financiële middelen beschikbaar zijn in het lopende kalenderjaar. 

Meld je aan met je itsme-account of met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Is het de eerste keer dat je je aanmeldt? Vul dan (eenmalig) de gegevens van je organisatie in. 

Goed om weten

 • Je kan je aanvraag tussentijds opslaan en er later verder aan werken. 
 • Gebruik bij voorkeur deze browsers:
 • pc (Windows): Internet Explorer 10, Google Chrome of Mozilla Firefox 
 • Mac: Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox 

5. Bestel een bestemmingsonderzoek

Plaats je bestelling bij het gegunde multidisciplinaire team. Een sjabloon bestelling en afsprakennota is beschikbaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor de bestelling, de opvolging van de uitvoering en de betaling.

Contact

Kerkenbeleid provincie Antwerpen

Gerelateerd aanbod

 • Methodiek GeWOONtebreker is een participatietraject: gemeente en provincie werken samen met de inwoners aan een nieuwe visie op wonen.
 • Participatietraject kerken Via een participatief kerkentraject ondersteunt provincie Antwerpen je om te komen tot een maatschappelijk waardevolle her- of nevenbestemming van kerken.
 • Veerkrachtige dorpen ​​De toekomst van je dorp samen met de inwoners vormgeven: dat is de doelstelling van het traject ‘Veerkrachtige dorpen’.