Skip to main content

Subsidie voor aanpassingsinvesteringen

Voer de her-of nevenbestemming uit met steun van de provincie

De provincie subsidieert investeringsprojecten voor her-of nevenbestemming van je kerkgebouw.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Wil je een nieuwe of bijkomende, maatschappelijk waardevolle invulling geven aan je kerkgebouw?
 • Vergroot die nieuwe invulling de veerkracht van het dorp of de wijk waarin de kerk gelegen is? Biedt ze een oplossing voor ontbrekende basisvoorzieningen of woonnoden? Creëert ze ontmoetingsruimte of zet ze in op cultuurbeleving?
 • En zijn daar infrastructurele aanpassingen voor nodig?

Dan kan je een projectsubsidie aanvragen voor aanpassingsinvesteringen. Het maximale subsidiebedrag is 250.000 euro en het maximale cofinancieringspercentage is 75%.  

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen:

 • Het toevoegen van nieuwe functies zoals sanitair, een keuken, berging, (flexibele) toog of balie, een scheidingswand, een box-in-box constructie …
 • Het realiseren van een nieuw gebruik, zoals een concertzaal, tentoonstellingsruimte, buurtpunt, ontmoetingsruimte … permanent of als testopstelling.

Zo vraag je de subsidie voor aanpassingsinvesteringen aan

 1. Stem je projectidee af met de adviseur Kerken
  Heb je een idee voor je kerkgebouw? Toets het af met de adviseur Kerken. Die stelt met jou het projectidee scherp en informeert je over de subsidieaanvraag. 
 2. Win advies in bij de provinciale Kwaliteitskamer
  Voor indiening moet je advies inwinnen bij de provinciale KwaliteitsKamer. De Kwaliteitsamer Kerken komt samen op 19 september 2022. Ten laatste 2 september  maak je hiervoor een afspraak bij de adviseur Kerken via kerken@provincieantwerpen.be.
 3. Voeg de nodige documenten toe
 • Bewijs van mandaat/machtiging
  Toon aan dat je het mandaat hebt om een subsidie aan te vragen. Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft.
 • Begroting 
  Geef in detail het projectbudget weer voor de hele projectperiode. Voeg bij je aanvraag het ontwerp toe (met o.m. het bestek, de opmetingstaat, de plannen ...) ter verduidelijking. Voeg bij elke aanvraag ook een plan van continuering op financieel en inhoudelijk vlak.
 • Bewijs zakelijk recht/overeenkomst met eigenaar
  Toon aan dat je eigenaar bent van het gebouw of houder van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, opstal …) of een langdurige overeenkomst hebt met de eigenaar van het gebouw.
 • Goedgekeurd kerkenbeleidsplan
  Toon aan dat je beschikt over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan waarin het gebouw als B-kerk wordt aangeduid. Dit betekent dat de neven- of herbestemming op korte termijn (binnen de 5 jaar na het schrijven van het kerkenbeleidsplan) onderzocht dient te worden.
 • Engagementsverklaring
  Is je gebouw aan de eredienst onttrokken, voeg dan het decreet van de bisschop toe. In geval van een nevenbestemming voeg je de schriftelijke verklaring van de bisschop toe. In geval van een testopstelling, is een verklaring van het vicariaat voldoende als engagementsverklaring.

4. Vraag je subsidie aan via het subsidieloket 

Je aanvraag dient uiterlijk toe te komen op:

 • 31 oktober – 13.00 uur voor projecten die aanvangen in het daaropvolgende kalenderjaar;
 • 31 maart – 13.00 uur voor projecten die ten vroegste aanvangen op 1 mei van hetzelfde kalenderjaar, op voorwaarde dat er binnen het goedgekeurde provinciaal budget nog financiële middelen beschikbaar zijn in het lopende kalenderjaar.

Meld je aan met je itsme-account of met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Is het de eerste keer dat je je aanmeldt? Vul dan (eenmalig) de gegevens van je organisatie in. 

Goed om weten

Je kan je aanvraag tussentijds opslaan en er later verder aan werken.  

Gebruik bij voorkeur deze browsers: 

- pc (Windows): Internet Explorer 10, Google Chrome of Mozilla Firefox 

- Mac: Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox 

5. Evaluatie

Je investeringsproject moet binnen 6 maanden na goedkeuring van je subsidie starten. Vanaf dan heb je 4 jaar tijd om je project uit te voeren. Twee keer per jaar moet je je kosten bewijzen: tegen 15 maart en 15 augustus. Je bewijst je gemaakte kosten en inhoudelijke resultaten aan de hand van het evaluatiedossier dat je indient in het subsidieloket. De richtlijnen en formulieren kan je opvragen via kerken@provincieantwerpen.be.

Contact

Kerkenbeleid provincie Antwerpen

Gerelateerd aanbod

 • Methodiek GeWOONtebreker is een participatietraject: gemeente en provincie werken samen met de inwoners aan een nieuwe visie op wonen.
 • Participatietraject kerken Via een participatief kerkentraject ondersteunt provincie Antwerpen je om te komen tot een maatschappelijk waardevolle her- of nevenbestemming van kerken.
 • Veerkrachtige dorpen ​​De toekomst van je dorp samen met de inwoners vormgeven: dat is de doelstelling van het traject ‘Veerkrachtige dorpen’.