Provincie Antwerpen wil minder verkeer door Geel, Mol, Dessel en Retie

publish date
13.09.2019

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen heel wat doorgaand (vracht)verkeer te slikken. Via een online enquête en dialoogmarkten vorig jaar bezorgden omwonenden en geïnteresseerde burgers heel wat mogelijke oplossingen. In de start- en procesnota van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118 licht de provincie Antwerpen toe hoe ze daarmee verder ging en welke alternatieven ze op welke manier wil onderzoeken. Van 4 oktober tot en met 2 december kun je daarover je mening geven.

De provincie Antwerpen werkt aan de opmaak van twee Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s: het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) te verbinden met de Retieseweg (N118). Het PRUP Wegverbinding N18-N118 zoekt naar een manier om de Donk (N18) te verbinden met het omliggende wegennet. Die nieuwe wegverbindingen moeten de verkeerssituatie in Geel, Mol, Dessel en Retie verbeteren. Voor beide PRUP’s start op 4 oktober 2019 de officiële publieke raadpleging over de start- en procesnota.

Primeur voor lokale sleutelfiguren

Vandaag ontving de provincie Antwerpen voor de tweede keer de klankbordgroep. Die bestaat uit enkele lokale sleutelfiguren, de lokale adviesraden en de gemeenteraadsleden van Geel, Mol, Dessel en Retie. Zij kregen vandaag, in primeur, te horen wat er in de start- en procesnota staat en wat de provincie Antwerpen op de infomarkten wil tonen.

De nota’s kwamen tot stand op basis van de inbreng van omwonenden en bijkomend onderzoek. De startnota’s bestaan in hoofdzaak uit twee delen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe de provnice Antwerpen tot die keuze kwam. Het tweede deel beschrijft welke effecten ze voor elk alternatief gaat onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe ze dat gaat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage.

De procesnota beschrijft hoe de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP wil komen, welke overheidsinstanties eraan meewerken, hoe de burgerparticipatie verloopt, wat er gebeurt met de reacties van burgers,… Tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kun je je mening geven over zowel de start- als de procesnota.

Bezoek een infomarkt

De provincie Antwerpen organiseert infomarkten waar je op posters een samenvatting van de startnota vindt en waar je vragen kunt stellen aan de projectleiders. Als je dat wenst, kun je ook ter plaatse je reactie op de nota’s indienen maar dat kan ook nog achteraf, tot en met 2 december 2019. De infomarkten vinden plaats in de betrokken gemeente(n) van elk PRUP. Ze zijn doorlopend toegankelijk tussen 19 en 21 uur. Je gaat langs wanneer het jou past.

PRUP Regionale ontsluiting Geel bis:
- In Geel op donderdag 10 oktober 2019: cc De Werft, Werft 32 in Geel.

PRUP Wegverbinding N18-N118
- In Dessel op dinsdag 8 oktober 2019: administratief centrum De Plaetse, Hannekestraat 1 in Dessel;
- In Retie op maandag 14 oktober 2019: gemeenschapscentrum Den Dries, Kerkhofstraat 37 in Retie;
- In Mol op donderdag 17 oktober 2019: cc ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, van de adviesraden in die gemeenten en van de Vlaamse overheid. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, wat de basis vormt van de scopingnota. In een volgende fase volgt er een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarover je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening kunt geven.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van deze PRUP’s? Raadpleeg dan regelmatig de webpagina's van deze PRUP's. Je kun je er ook abonneren op de nieuwsbrief over deze projecten: PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis en PRUP Wegverbinding N18-N118.

De klankbordgroep reageert op de ontwerpversie van de posters voor de infomarkten
De klankbordgroep reageert op de ontwerpversie van de posters voor de infomarkten

Volgende van de detaillijst