Provincie Antwerpen neemt inspraak en adviezen mee om golfterrein naar groengebied om te zetten

publish date
21.12.2021

Na de publieke raadpleging gingen we aan de slag met de mening van de omwonenden en betrokkenen. We brachten de natuurwaarde in kaart en onderzochten of er ruimte is voor lokale recreatie. Het gebied van de kleiputten Terhagen in Boom en Rumst is nu voorbehouden voor een golfterrein. Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Groengebied Terhagen Boom, zorgen we ervoor dat het gebied na de bodemsanering groen kan blijven, met een stukje voor lokale recreatie.

Van half juni tot half augustus kon iedereen zijn of haar mening geven over de eerste documenten bij de opmaak van het PRUP. Dat zijn de start- en procesnota waarin staat wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken en hoe ze het PRUP opmaakt. Tegelijkertijd met die publieke raadpleging vroeg ze het advies van de betrokken gemeenten en verschillende instanties.

Er kwamen in totaal 146 reacties en 11 adviezen binnen. Over het algemeen is men het eens met het groengebied. We voegden de reacties uit de publieke raadpleging samen met de adviezen van de officiële adviesinstanties en gebruikten ze om de startnota te herschrijven naar een scopingnota. De vragen en bedenkingen gaan vooral over de grootte van het te herbestemmen gebied en over het stukje voor lokale recreatie. We onderzochten daarom of die zone voor lokale recreatie voldoende groot is. En ja, er is voldoende ruimte voor bijvoorbeeld een visvijver. Reacties over de natuurwaarden in die zone voor lokale recreatie hebben we bij een terreinbezoek voorgelegd aan een deskundige. Zijn rapport lees je in de scopingnota. Hij concludeert onder andere dat er in de zone voor lokale recreatie geen waardevolle kleine landschapselementen aanwezig zijn.

Volgende stappen

We werken nu een voorontwerp-PRUP uit. Daarover vragen we advies aan de betrokken gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale instanties. Die adviezen gebruiken we dan om tot een sterk ontwerp-PRUP te komen met een concreet uitgewerkt plan. Daarover kan weer iedereen zijn mening geven tijdens het openbaar onderzoek. Pas daarna komt er een definitief PRUP dat de mogelijkheid van een golfterrein schrapt en inzet op een groengebied en lokale recreatie.

Alle informatie en de laatste stand van zaken vind je steeds op de webpagina van het PRUP Groengebied Terhagen Boom.