Projectsubsidie kwaliteitsvol wonen 2022: verruiming van het huuraanbod voor mensen in een maatschappelijk en financieel kwetsbare positie

Doelstelling

Met deze nieuwe projectoproep 2022 wil de dienst Wonen zijn bescheiden bijdrage leveren aan oplossingen voor de actuele wooncrisis. Voor heel wat mensen is het recht op wonen onbereikbaar. Oorzaken zijn velerlei: voor de laagste inkomens is het verwerven van eigendom of het huren op de private woonmarkt financieel onmogelijk. Anderen worden gediscrimineerd op de woonmarkt. Nog anderen vinden eenvoudigweg geen woning die aangepast is aan hun specifieke noden.

 

De dienst Wonen wil het huuraanbod voor mensen in een maatschappelijk en financieel kwetsbare positie die in woonnood verkeren verruimen. We willen zo bouwen aan een meer inclusieve samenleving. We kiezen ervoor om in de eerste plaats in te zetten op betaalbaarheid, beschikbaarheid en diversiteit van het huuraanbod.

 

Heb je een voorstel om het huuraanbod voor de meest kwetsbare personen structureel te verhogen? Dan kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning. We denken bijvoorbeeld aan projecten die (niet exhaustief):

 • op zoek gaan naar goed gelegen panden die ter beschikking worden gesteld van de doelgroep
 • voor de doelgroep een nieuwe invulling geven aan leegstaande of verwaarloosde woningen
 • effectief bijkomende huurwoningen voor de doelgroep realiseren (op ruimtelijk en sociaal verantwoorde locaties)
 • ondersteuning bieden aan de doelgroep in hun zoektocht naar een huurwoning
 • ...

Doelgroep

De beperkte financiële middelen die de dienst Wonen ter beschikking kan stellen moeten gericht zijn op de meest financieel en maatschappelijk kwetsbare doelgroep met een acute woonnood. Om geen enkele kwetsbare doelgroep uit te sluiten wordt deze niet verder gespecifieerd. We denken bijvoorbeeld aan:

 • dak- en thuislozen
 • al dan niet alleenstaande senioren in armoede
 • jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand die begeleid zelfstandig gaan wonen

Het is aan de subsidieaanvragers om in hun projectvoorstel de kwetsbaarheid en woonnood van de doelgroep duidelijk aan te tonen aan de hand van concrete cijfers.

Resultaat

We rekenen erop dat aan het einde van de projectperiode het kwaliteitsvol en betaalbaar huuraanbod voor de benoemde doelgroep effectief gestegen zal zijn.

Voor wie?

De projectsubsidie kan worden aangevraagd door volgende woonactoren:

 • lokale besturen en hun verzelfstandigde agentschappen of hun samenwerkingsverbanden
 • sociale woonactoren
 • middenveldorganisaties
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • organisaties met rechtspersoonlijkheid actief rond het thema wonen
 • samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties (niet exhaustief).

Let op: deze subsidie is niet bedoeld voor private personen (‘particulieren’).

Looptijd

De maximale projectdoorlooptijd bedraagt 36 maanden, ten vroegste startend op 1 juli 2022 en ten laatste eindigend op 30 juni 2025. Individuele projecten of projecten met een beperkte doelstelling kunnen uiteraard korter zijn.

Innovatie

Naast projecten die zich expliciet richten tot de doelgroep worden bijkomende verwachtingen gesteld op het vlak van innovatie. Het projectvoorstel moet nieuw zijn voor de provincie Antwerpen, maar kan zich op verschillende domeinen manifesteren. We denken bijvoorbeeld aan (niet-exhaustief):

 • het toepassen van innovatieve bouwmethoden
 • het inzetten op vernieuwende financieringsvormen
 • de zoektocht naar bijkomende financiële middelen via buurtcoöperatieven of crowdfunding
 • het gebruik van nieuwe manieren om de buurt actief te betrekken met het oog op een betere sociale integratie van de doelgroep
 • het inzetten op meer collectiviteit
 • het wegwerken van stads- of dorpskankers
 • het mixen van functies om lokale noden op te lossen

Samenwerking

Samenwerking tussen verschillende organisaties en disciplines om aan die innovatie te kunnen beantwoorden wordt bijgevolg sterk aangemoedigd en vormt een pluspunt bij de beoordeling van de projectaanvraag door de beoordelingscommissie.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden zijn (niet exhaustief):

 • de ontzorging van eigenaren van een klein, verwaarloosd meergezinsgebouw dat na renovatie wordt verhuurd aan een specifieke doelgroep en waarbij op het gelijkvloers een ontmoetingsruimte wordt gecreëerd voor de buurt
 • de herbestemming van een leegstaand gebouw tot kleinschalig samenwoonproject voor alleenstaande senioren in armoede
 • het creëren van respijtplekken onder het beheer van de lokale jeugddienst waar jongeren in een problematische thuissituatie tijdelijk tot rust kunnen komen en worden begeleid alvorens naar huis terug te keren
 • de realisatie van een centrum voor dag- en nachtopvang voor daklozen met een polyvalente ruimte die door de buurt wordt beheerd
 • de tijdelijke ingebruikname van wachtgronden met modulaire huurwoningen voor personen die zware overlast veroorzaken
 • de realisatie van een cohousingproject voor jongeren waarbij wordt ingezet op zelfredzaamheid en empowerment, zodat ze later kunnen doorstromen naar een eigen woning
 • de grondige renovatie van een bestaand meergezinsgebouw tot housing first units, waarbij er bijkomende eenheden worden gecreëerd door opsplitsing
 • het coachen van mensen in woonnood op de private huurmarkt en het sensibiliseren van de buurt

Lerend netwerk

Bij aanvang van de projecten wensen we meteen een lerend netwerk in te richten. Dat lerend netwerk komt drie tot vier keer per jaar samen met het oog op:

 • het uitwisselen van kennis en ervaringen
 • het formuleren van beleidsaanbevelingen richting lokale en bovenlokale overheden
 • het opmaken van een praktijkgids voor woonactoren die geïnspireerd zijn om zelf aan de slag te gaan
 • het communiceren van de resultaten van de projecten via een symposium, colloquium, website, publicatie, of eender welke manier best geschikt zal blijken om deze set van goede praktijken te ontsluiten.

Dit lerend netwerk zal een aanvang nemen in het najaar van 2022.

 

 

PRAKTISCH

Beoordelingscommissie

De projecten zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die de deputatie zal adviseren bij haar beslissing. Deze commissie zal bestaan uit drie externe experten in het vakgebied, en twee adviseurs van de dienst Wonen.

Timing

1 april 2022               aankondiging 

1 juni 2022, 12.00      uiterste indieningsdatum

Midden juni 2022       beoordelingscommissie

Begin juli 2022           besluit deputatie

Najaar 2022               opstart lerend netwerk

Midden juli 2023         eerste tussentijdse jaarlijkse evaluatie

Advies nodig? Graag!

We raden je aan om een projectidee eerst af te stemmen met een van de adviseurs van de dienst Wonen. Contacteer hen gerust met al jouw vragen: mail naar wonen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 56 58.

Welke kosten komen in aanmerking?

Kosten die in aanmerking komen zijn:

 • personeelskosten specifiek verbonden aan het project
 • werkingskosten specifiek verbonden aan het project.

Investeringskosten komen niet in aanmerking.

Link met beleidsnota Wonen en reglement projectsubsidie Kwaliteitsvol wonen

Het projectvoorstel moet beantwoorden aan de visie in de beleidsnota Wonen en het reglement projectsubsidie Kwaliteitsvol wonen, beiden door de provincieraad vastgesteld op 25 juni 2020.

Met deze projectsubsidie kiest de dienst Wonen expliciet om in te zetten op betaalbaarheid, beschikbaarheid en diversiteit van het woonaanbod, drie richtinggevende beleidsprincipes uit de beleidsnota Wonen. Projectvoorstellen kunnen uiteraard ook een bijdrage leveren aan de beleidsprincipes duurzaamheid, circulariteit, verhuismobiliteit, veerkracht en gezondheid.

INDIENEN

 

Digitaal subsidieloket

Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt via het e-loket.

Hoe werkt het?

 • Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode of met ItsMe. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 • Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 • Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Aangeraden browsers

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

 

Mandaat of machtiging?

 1. Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Dan bezorg je ons een kopie van de statuten. Als je je niet kan baseren op statuten, gebruik je het mandaatformulier op eer via deze link.
 2. Heb je géén mandaat? Voeg dan een bewijs van volmacht toe, samen met het mandaat van diegene die jou deze volmacht geeft. Een voorbeeldformulier van een volmacht vind je via deze link.

Het is noodzakelijk dat je deze documenten invult én ondertekent, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Voeg een begrotingsformulier toe, specifiek voor de inkomsten en uitgaven verbonden aan dit project.

Voeg bij een aanvraag voor een nieuw project onderstaande gedetailleerde projectjaarbegroting toe. Indien je subsidieaanvraag over meerdere jaren loopt, vul je de tabbladen in voor elk projectjaar apart (maximaal 3 dus), en laad je dit document op in je dossier via het digitaal subsidieloket.

Ook voor een hernieuwde aanvraag bij een volgende fase (projectjaar) vul je dit document in, en dit voor zowel het komende als eventueel de daaropvolgende projectjaren.

Inhoudelijke ondersteuning : 03 240 56 58

Technische ondersteuning (IT) : 03 240 58 68