Projectsubsidie kwaliteitsvol wonen 2023: kleinschalige collectieve huisvesting voor ouderen in een maatschappelijk kwetsbare positie

In uitvoering van haar beleidsnota Wonen ‘Kwaliteit is onze bouwsteen’ stelt de Provincie Antwerpen projectsubsidies ter beschikking van lokale besturen en woonactoren die met innovatieve projecten een bijdrage willen leveren aan het realiseren van het provinciaal woonbeleid op het terrein. Dit gebeurt door een jaarlijkse thematische projectoproep.

Achtergrond

Wetenschappelijk onderzoek, onder meer door het Steunpunt Wonen, bevestigt dat heel wat ouderen té lang in onaangepaste woningen en onaangepaste woonomgevingen (blijven) wonen. De verhuis naar een woonzorgcentrum wordt tot het allerlaatste moment uitgesteld. De plotse verhuis en confrontatie met de grote zorgbehoefte zijn vaak een traumatische ervaring.

Daarom wil de dienst Wonen in 2023 op deze problematiek inspelen, door lokale besturen en woonactoren die kleinschalige, collectieve woonvormen voor ouderen in een kwetsbare positie willen realiseren inhoudelijk en financieel te ondersteunen.

Doelstelling

Door het aanbod aan woonvormen die zich tussen de eigen woning en het woonzorgcentrum situeren te verruimen wil de Provincie Antwerpen ouderen motiveren tijdig te verhuizen naar woningen en woonomgevingen die zijn aangepast aan de groeiende zorgvraag.

 • Door in te zetten op kleinschaligheid behouden we de huiselijke sfeer en vertrouwde schaal, en ligt de focus op nabijheid en persoonlijk contact.
 • Door in te zetten op collectiviteit stimuleren we de onderlinge, wederzijdse ondersteuning bij zorgvragen en vergroten we de sociale contacten om eenzaamheid tegen te gaan.
 • Door in te zetten op ouderen in een kwetsbare positie tonen we dat kleinschalig collectief wonen niet exclusief is.

Doelgroep

De beperkte financiële middelen die de dienst Wonen ter beschikking kan stellen moeten gericht zijn op het creëren van vernieuwende huisvestingsinitiatieven voor ouderen die zich op een of andere manier in een kwetsbare positie bevinden. Die kwetsbaarheid kan zich zowel op financieel, sociaal, fysiek, geestelijk als op eender welk relevant ander levensdomein situeren.

Het is aan de subsidieaanvragers om de effectieve sociale insteek van hun projectvoorstel ten behoeve van de doelgroep ‘ouderen’ aan te tonen.

De subsidie is uitdrukkelijk bedoeld voor (aparte) kleinschalige woonvormen voor ouderen met een beperkt aantal wooneenheden (maximaal een tiental). Deze kunnen wel kleinschalig worden geïntegreerd in het bestaande weefsel, maar géén deel uitmaken van een grotere zorgcampus.”

Resultaat

We hopen op die manier het aantal aangepaste collectieve woonvormen voor ouderen te verhogen en meer diversiteit in het woonaanbod voor ouderen te creëren. Ieder projectvoorstel moet bijgevolg leiden tot een bijkomend aanbod en netto meer wooneenheden op het terrein.

Innovatie

Alle ingediende projectvoorstellen worden door een beoordelingscommissie van experten inhoudelijk getaxeerd op hun relevantie voor de doelgroep, hun effectiviteit, hun efficiëntie en hun vernieuwend of exemplarisch karakter. Projecten die een voorbeeld stellen dat elders als blauwdruk kan dienen, genieten de voorkeur. Innovatie is een pluspunt.

In het projectvoorstel wordt bovendien voldoende aandacht besteed aan duurzaam en circulair bouwen met het oog op een zo klein mogelijke CO2-uitstoot tijdens de realisatie en de latere bewoning.

Samenwerking

Samenwerking tussen verschillende organisaties en disciplines om aan die innovatie te kunnen beantwoorden wordt bijgevolg sterk aangemoedigd en vormt een pluspunt bij de beoordeling van de projectaanvraag door de beoordelingscommissie.

Inspirerende voorbeelden

Een aantal woonactoren die actief zijn in de provincie Antwerpen geven alvast het goede voorbeeld. De getoonde projecten zijn illustratief, maar niet exhaustief voor het soort projecten dat in aanmerking komt voor de projectsubsidie.

Laat je inspireren via deze pagina.

PRAKTISCH

Voor wie?

De projectsubsidie kan worden aangevraagd door volgende woonactoren:

 • lokale besturen en hun verzelfstandigde agentschappen of hun samenwerkingsverbanden
 • sociale woonactoren
 • middenveldorganisaties
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • organisaties met rechtspersoonlijkheid actief rond het thema wonen
 • samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties (niet exhaustief).

Let op: deze subsidie is niet bedoeld voor private personen (particulieren).

Welke kosten komen in aanmerking?

Kosten die in aanmerking komen zijn:

 • personeelskosten specifiek verbonden aan het project
 • werkingskosten specifiek verbonden aan het project.

Investeringskosten komen niet in aanmerking.

Looptijd

De maximale projectdoorlooptijd bedraagt 36 maanden, ten vroegste startend op 1 juli 2023 en ten laatste eindigend op 30 juni 2026. Individuele projecten of projecten met een beperkte doelstelling kunnen uiteraard korter zijn.

Link met beleidsnota Wonen en reglement projectsubsidie Kwaliteitsvol wonen

Het projectvoorstel moet bijdragen tot de realisatie van de visie in de beleidsnota Wonen op het terrein en moet passen binnen het reglement projectsubsidie Kwaliteitsvol wonen, beiden door de provincieraad vastgesteld op 25 juni 2020.

Beoordelingscommissie

De projecten zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die de deputatie zal adviseren bij haar beslissing. Deze commissie zal bestaan uit enkele externe experten in het vakgebied, aangevuld met adviseurs van de dienst Wonen.

Timing

15 mei 2023                     uiterste indieningsdatum

25 mei 2023                     beoordelingscommissie (datum vrijhouden)

8 juni 2023                       besluit deputatie

Najaar 2023                      opstart lerend netwerk

Zomer 2024                      eerste tussentijdse evaluatie

Lerend netwerk

Bij aanvang van de gesubsidieerde projecten wensen we meteen een lerend netwerk in te richten. Dat lerend netwerk komt drie tot vier keer per jaar samen met het oog op:

 • het uitwisselen van kennis en ervaringen
 • het formuleren van beleidsaanbevelingen richting lokale en bovenlokale overheden
 • het opmaken van een praktijkgids voor woonactoren die geïnspireerd zijn om zelf aan de slag te gaan
 • het communiceren van de resultaten van de projecten via een symposium, website, publicatie, of eender welke manier die het best geschikt zal blijken om deze set van goede praktijken te ontsluiten.

Dit lerend netwerk zal starten in het najaar van 2023.

Advies nodig? Graag!

We raden je aan om een projectidee eerst af te stemmen met een van de adviseurs van de dienst Wonen. Contacteer hen gerust met al jouw inhoudelijke vragen: mail naar wonen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 56 58.

INDIENEN

Digitaal subsidieloket

Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt via het e-loket.

Hoe werkt het?

 • Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode of met itsme. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 • Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 • Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Aangeraden browsers

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mandaat of machtiging?

 1. Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Dan bezorg je ons een kopie van de statuten. Als je je niet kan baseren op statuten, gebruik je het onderstaande mandaatformulier.
 2. Heb je géén mandaat? Voeg dan een bewijs van volmacht toe, samen met het mandaat van diegene die jou deze volmacht geeft. Een voorbeeldformulier van een volmacht vind je onderaan.

Het is noodzakelijk dat je deze documenten invult én ondertekent, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Voeg een één of meerdere begrotingen toe

Voeg bij een aanvraag voor een nieuw project deze gedetailleerde jaarbegroting toe. Indien je subsidieaanvraag over meerdere jaren loopt, vul je dit formulier in voor elk projectjaar apart (maximaal 3 dus), en laad je ze op in je dossier via het digitaal subsidieloket.

Ook voor een hernieuwde aanvraag bij een volgende fase (projectjaar) vul je dit (deze) deze document(en) in, en dit voor zowel het komende als eventueel de daaropvolgende projectjaren.

Links

Inhoudelijke ondersteuning T 03 240 56 58

Technische ondersteuning T 03 240 58 68