De omgevingsvergunning in cijfers

Toch verrassend veel aanvragen

We noteerden 686 beslissingen over aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten. Dit betekent een stabilisering ten opzichte van 2021. Het absolute piekjaar 2019 werd niet geëvenaard. 

Bovendien werden we geconfronteerd met de stikstofproblematiek. Ook dit zorgt er mee voor dat een relance van het aantal vergunningsaanvragen op zich laat wachten.

Focus vooral op inrichtingen van klasse 1

Binnen de provinciale bevoegdheid focust de omgevingsvergunning zich op inrichtingen van klasse 1 en vormt zo een belangrijk instrument bij duurzaam en innovatief ondernemen. 

77 beslissingen over aanvragen stonden op de provinciale lijst. Iets meer dan de helft waren projecten voor werken aan een waterloop. De overige betroffen projecten voor aanleg van bovenlokale fietspaden, projecten gelegen in Vlaamse of provinciale recreatieve terreinen. 

2022 is ook het laatste jaar waarin er vergunningsdossiers voor grote windmolens behandeld werden. Deze bevoegdheid is immers overgeheveld naar het Vlaamse niveau.

Zo kort mogelijke doorlooptijd

De provincie Antwerpen doet er alles aan om de dossiers zonder termijnverlenging te behandelen. Bij grote onduidelijkheden, een zaak der wegen, procedurefouten of een grote wijziging aan de aanvraag waarvoor een nieuw openbaar onderzoek vereist is, wordt de termijn echter noodgedwongen verlengd.

Dit was in 2022 het geval voor 142 dossiers volgens de gewone procedure.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) in cijfers

We telden 60% complexere dossiers met advies van de POVC aan de deputatie.

Dit gaat vooral over inrichtingen van klasse 1, zowel aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten als bijstellingen van milieuvoorwaarden.

De POVC adviseerde 15 keer over een aanvraag aan een gemeente. Ze komt wekelijks samen.

Algemene evaluaties

In 2022 werden er 9 algemene evaluaties van GPBV-installaties uitgevoerd op basis van het Vlaamse meerjarenprogramma in kader van de Europese Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake Industriële Emissies (RIE). Voor 1 inrichting volgde daaruit dat een dossier opgestart werd om de voorwaarden van de inrichting bij te stellen.