De omgevingsvergunning in cijfers

De provincie Antwerpen is een ondernemende provincie.

De provincie Antwerpen vormt de motor van de Vlaamse economie. Ze is gekenmerkt door veel bedrijvigheid in vele sectoren en vele typen bedrijven. Dit weerspiegelt zich in de aanvragen voor vergunningen.

De haven van Antwerpen met zijn chemie, petrochemie en op- en overslagbedrijven zorgt voor vele aanvragen van vaak complexe installaties. De veeteeltsector is dan weer sterk vertegenwoordigd in de Kempen.

De concentratie aan grote (industriële) bedrijven is groot.

Voor vele aanvragen is een MER of OVR vereist. De richtlijn Industriële Emissies (RIE) is op heel wat bedrijven van toepassing Ook in de veeteeltsector zijn er grote bedrijven waarop de RIE- of MER-richtlijn van toepassing is.

De omgevingsvergunning zorgt voor nieuwe typen dossiers.

De provincie is reeds jarenlang vertrouwd met aanvragen voor ingedeelde activiteiten van inrichtingen van klasse 1. Het stedenbouwkundig luik maakt voortaan ook deel uit van de aanvraag. Daarnaast zijn er nieuwe typen activiteiten zoals werken aan de waterloop, aanleg van fietsostrades door de provinciale gesloten lijst of (ver)bouwen van woningen, aanleg van riolering, wegenissen, inrichtingen van klasse 2 of 3, enz. door de ligging op meer dan 2 gemeenten in onze provincie.