Omgevingsvergunnings­commissie

Werking

In elke provincie is een omgevingsvergunningscommissie opgericht die de deputatie adviseert over de vergunningsaanvragen, de beroepen en de vragen tot bijstelling van milieuvoorwaarden.

De provinciale dienst Omgevingsvergunningen staat in voor de dossierbehandeling van alle aanvragen in eerste aanleg met betrekking tot inrichtingen klasse 1 en projecten van de provinciale gesloten lijst. De dienst is hierbij ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in eerste aanleg. Op deze pagina vind je meer informatie over de samenstelling van de POVC in eerste aanleg.

De POVC is belast met de uitvoering van de GPBV-evaluatie. Bij de uitvoering van een algemene evaluatie wordt nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van de GPBV-installatie moeten worden bijgesteld.

De provinciale dienst Omgevingsberoepen staat in voor de behandeling van alle beroepen. De dienst is hierbij verantwoordelijk voor de organisatie van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie in beroep. De POVC in beroep heeft een andere samenstelling.

De POVC bespreekt de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen die in het kader van de vergunningsprocedure zijn uitgebracht. Per dossier formuleert zij een gecoördineerd advies aan deputatie.

De POVC in eerste aanleg adviseert ook aan de gemeenten. Het advies van de POVC aan de gemeente is verplicht voor vergunningsaanvragen overeenkomstig de gewone procedure:

 • met een project-MER of MER-ontheffing of
 • met een mobiliteitseffectenrapport of
 • met betrekking tot kleinhandelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 20.000 vierkante meter.

De exploitant/aanvrager kan vragen om gehoord te worden. Dit kan door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de POVC of door dit aan te kruisen in het aanvraagformulier.

Samenstelling

In de provincie Antwerpen vergadert de POVC in eerste aanleg in principe wekelijks op dinsdag. De samenstelling van de commissie is wettelijk bepaald. Zij bestaat uit:

 • De voorzitter 
 • De secretaris 
 • Een vertegenwoordiger van de verschillende adviesbevoegde overheidsorganen (volgens art. 35 en 37 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning)
 • Een deskundige ruimtelijke ordening
 • Een deskundige milieu
 • Een vertegenwoordiger van het schepencollege van de betrokken gemeente

Voorzitter, secretaris en secretariaat

Functie Naam en e-mail Telefoon
Voorzitter Liesbeth Scheerlinck

03 240 57 94

Secretaris Nina Van Dyck

03 240 57 05

Secretaris Jana De Clerck 03 240 57 16 
Secretaris Michiel Bortier 03 240 57 66

Leden 

 • Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) - milieu: Karel Geys (0496 53 14 30)
 • Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) - ruimte: Rita Heyvaert (03 224 65 47) 
 • VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer: Johanna Demey (0478 37 11 72)
 • Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG): Liesbet Van Rooy (03 224 62 04)
 • Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) – natuurlijke rijkdommen: n.n.
 • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): Michèle Kuppens (015 28 43 33)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Jan Van der Meulen (015 45 14 10)
 • Vlaams Energie Agentschap (VEA): Wim Lameire (02 553 46 00)
 • Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG): n.n. 
 • Agentschap Natuur en Bos: Els Wouters (03 224 62 70)
 • Adviesinstantie watertoets: n.n.
 • Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE): n.n.
 • Federaal agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): n.n.
 • Departement Landbouw en Visserij (DLV): n.n.
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): n.n.
 • Havenbedrijf: n.n.
 • Wegbeheerder (Agentschap Wegen en Verkeer): n.n.
 • Infrabel: n.n.
 • ASTRID-veiligheidscommissie: n.n.
 • Directoraat-generaal Luchtvaart: n.n.
 • Team Externe Veiligheid (voorheen dienst VR): n.n.
 • Dienst Integraal Waterbeleid (DIW): n.n.
 • Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio): n.n.

Deskundigen milieu

Deskundige Ruimtelijke Ordening