Plannen brandweer

De plannenbundel voor de brandweer bevat net zoals de algemene plannenbundel inplantingsplannen, grondplannen, geveltekeningen, sneden en terreinprofielen. Toch gaat het niet om dezelfde tekeningen. De tekeningen voor de brandweer bevatten namelijk specifieke informatie zoals bijvoorbeeld loopafstanden, hydranten, brandcompartimenten en evacuatiewegen. Welke informatie precies vereist is, wordt opgesomd in de relevante normenboeken. Als één plan uitzonderlijk toch alle algemene en brandweerspecifieke informatie bevat, laad je het plan onder verschillende bestandsnamen (zie verder) tweemaal op in het omgevingsloket.

Een volledige set tekeningen voor de brandweer kan ook nodig zijn voor gebouwen waarvan je het soms op het eerste zicht niet zou verwachten. Zo zien we in de praktijk bijvoorbeeld geregeld ontbrekende tekeningen voor magazijnen en werkplaatsen, bureelgebouwen of -containers, stallen, loodsen, sites voor industriële productie en opslag, tankenparken, pijpleidingen, steigers en loskades. Ook zijn steeds tekeningen voor de brandweer vereist wanneer mogelijks de bereikbaarheid voor de brandweer wordt gecompromitteerd. Hetzelfde geldt voor alle infrastructuur met risico’s, zoals bijvoorbeeld hoogspanningscabines, gascabines en tankstations. Voor gebouwen of terreinen met een publieke functie en groepswoningen worden ook steeds plannen voor de brandweer gevraagd.

Tekeningen voor de brandweer moeten steeds alle informatie bevatten die opgesomd staat in het hoofdstuk ‘Plannen brandweer’ van de relevante normenboeken. De vereisten in het normenboek voor digitale aanvraag met architect zijn identiek aan de vereisten in het normenboek zonder architect. Daarnaast stelt het normenboek voor infrastructuurwerken en technische werken enkele aanvullende voorwaarden.

Op de plannen voor de brandweer zien we in de praktijk vaak ontbrekende informatie omtrent de toegankelijkheid, zoals bijvoorbeeld loopafstanden of circulatie- en evacuatiewegen. Ook informatie omtrent de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld brandcompartimenten, brandweerstanden, brandwerende constructies, blusmiddelen (sprinklerinstallatie, hydranten) of bluswateropvang , ontbreekt regelmatig.

Controleer ook steeds of alle vereiste tekeningen voor de brandweer worden aangeleverd. We zien dat grondplannen van burelen, grondplannen van industriegebouwen zoals magazijnen, hallen of loodsen, en terreinprofielen soms vergeten worden.

 

Figuur: Voorbeeld van een grondplan voor de brandweer, met aanduiding van circulatie- en evacuatiewegen in groene kleurvakken en aangegeven afmetingen van trappen en doorgangen, compartimenten in paarse kleurvakken, brandweerstand van de gevel, loopafstand en brandhaspel. In dit dossier licht de legende de brandweerstand van binnenmuren en deuren toe.

Net zoals bij algemene plannen, volgt de bestandsnaam van brandweerplannen een vastgelegde opbouw zoals beschreven in de technische bijlage aan het einde van het normenboek.

BA_[Voorwerp-ID]_[Tekeningsoort]_[Toestand]_[Volgnummer]_[Vrije tekst].EXT

Merk echter op dat voor brandweerplannen andere afkortingen bestaan voor het veld ‘tekeningsoort’.

IB: Inplantingsplan voor brandweer
PB: Grondplan of funderingstekening voor brandweer
GB: Gevel voor brandweer
SB: Snede voor brandweer
BB: buitenaanzicht voor brandweer
LB: legende voor brandweer
SB: snede voor brandweer
TB: terreinprofiel voor brandweer

Pas voor de andere velden dezelfde afkortingen toe als voor de algemene plannen.