Wetgeving in beweging

Ongeveer jaarlijks voert de Vlaamse regering een grote wijziging door aan Vlarem, deze staat ook gekend als een Vlaremtrein.
Ons team analyseert de diverse wijzigingen en publiceert de belangrijkste bevindingen. 

Wijzigingen procedure melding en bijstelling voorwaarden

Op 3 november 2020 treedt de nieuwe procedureregeling voor melding en de mogelijkheid voor de aanvrager of vergunninghouder om bijstelling te vragen van stedenbouwkundige voorwaarden, voorwaarden m.b.t. kleinhandel of vegetatiewijziging in werking.

Deze aanpassing van de wetgeving werd goedgekeurd bij besluit van 11 september 2020 door de Vlaamse Regering in uitvoering van het onderdeel van het verzameldecreet van 26 april 2019 dat hierop betrekking heeft.

Vlaremtrein 2017

Op 1 oktober 2019 trad de Vlaremtrein 2017 in werking. Deze werd op 3 mei 2019 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het besluit bevat onder andere:

 • nieuwe sectorale lozingsnormen (n.a.v. BBT-studies);
 • wijzigingen aan de indelingslijst;
 • het opheffen van het systeem van de integrale voorwaarden en de bijhorende rubrieken 15.5 en 19.8;
 • verschillende nieuwe en gewijzigde definities (voornamelijk om onduidelijkheden weg te werken);
 • aanpassingen inzake LDAR (Leak Detection and Repair Program);
 • verschillende wijzigingen aan het VLAREL;

Het volledige besluit met zijn bijlagen en het verslag aan de Vlaamse Regering, vind je hier terug.

Sloopopvolgingsplan

Op 5 juni 2018 verstrengt het Vlarema. In plaats van een sloopinventaris bij het slopen van bepaalde gebouwen, wordt een sloopopvolgingsplan vereist. Ook verruimt het toepassingsgebied van dit nieuwe instrument t.o.v. het vorige met bepaalde residentiële gebouwen en met bepaalde infrastructuurwerken.
Het sloopopvolgingsplan is een verplichte bijlage (addendum B30) bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning die valt onder het toepassingsgebied van artikel 4.3.3 van het Vlarema, met name:

 1. sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken bij gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1.000 m³ voor alle niet-residentiële gebouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, of groter dan 5.000 m³ voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen, met uitzondering van eengezinswoningen, waarop de aanvraag betrekking heeft;
 2. sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur waarvan het volume groter is dan 250 m³.

Het formulier voor aanvraag van een omgevingsvergunning (bijlage 1) wordt gewijzigd bij besluit van 9 maart 2018 (vervanging van vraag 2.10).

Integratie natuur- en socio-economische vergunning + diverse wijzigingen

Het Besluit van 9 maart 2018 van de Vlaamse Regering is reeds gedeeltelijk in werking sinds 4 mei 2018.
De integratie van de natuur- en socio-economische vergunning treedt in werking op 1 augustus 2018, evenals de bepalingen m.b.t. de taken van de provinciale omgevingsambtenaar (POA) en wijzigingen aan de formulieren en de lijst met de Vlaamse en provinciale projecten.

Het besluit voert ook een hele reeks diverse wijzigingen door waaronder:

 • correcties op de indelingslijst van de hinderlijke inrichtingen en activiteiten
 • schrappen van de gedeeltelijke overdracht. Door aanpassing van de definitie van verandering in het DABM was reeds bepaald dat voor het splitsen van een ingedeelde inrichting of activiteit een aanvraag van omgevingsvergunning vereist is en dit niet kan via overdracht;
 • aanpassing van de bepalingen m.b.t. de melding waardoor onder meer niet alleen het college maar ook de deputatie of de Vlaamse Regering bijzondere milieuvoorwaarden in de meldingsakten kan opnemen.

Codextrein 2017

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen treedt in werking op 30 december 2017 (tien dagen na publicatie).

Een overzicht van de voornaamste wijzigingen vind je op : https://www.ruimtelijkeordening.be/Codextrein