Wetgeving

Procedures

De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten:

 • Het Vlaams Parlement keurde op 23.04.2014 het decreet goed, dat werd bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 25.04.2014 (B.S. 23 oktober 2014).
 • Op 13.02.2015 keurde de Vlaamse regering  het uitvoeringsbesluit tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning goed. Dit besluit is in werking sinds 25 maart 2015
 • Op 27.11.2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de omgevingsvergunning goed. Dit besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016
 • Het Vlaams Parlement keurde op 3 februari 2017 het decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning goed. Dit regelt de startdatum van de omgevingsvergunning:
  •  op Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017. Dit zijn:
   • de Vlaamse projecten en de projecten over 2 of meer provincies
   • de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten
   • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse
   • de meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten
  • op gemeentelijk niveau: start op 1 januari 2018 (beslissing van het Vlaamse Parlement op 24 mei 2017) 

Inhoudelijke bepalingen 

De inhoudelijke wettelijke bepalingen blijven afzonderlijk geregeld 

 • De stedenbouwkundige bepalingen (voorwaarden, planologie, etc…) zijn nog steeds terug te vinden in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO). 

 

In die sectorwetgeving vind je de regelgeving die bepaalt wanneer je een vergunning nodig hebt, evenals de toetsingskaders van de vergunningsaanvraag.

Via de milieunavigator of de app EmisNavigator (beschikbaar voor iOS en Android) vind je alle milieuwetgeving met de meest recente teksten.