Wat als ik als burger hinder ervaar?

Hinder

Naast een uitgewerkte vergunningsprocedure voorziet de reglementering ook in een aantal toezicht- en strafbepalingen.

Een bedrijf kan onder meer de volgende vormen van milieuhinder veroorzaken:

  • geur-, stof- en lichthinder;
  • luchtverontreiniging (rook of uitwasemingen);
  • geluids- en trillingsoverlast;
  • bodem- en grondwaterverontreiniging;
  • verontreiniging van oppervlaktewater;
  • onzorgvuldig omgaan met afvalstoffen;
  • tekortkomingen met betrekking tot de veiligheid van de omgeving;

Bedrijven moeten steeds de voorwaarden van VLAREM II en de vergunningsvoorwaarden respecteren. Bij niet-naleving van de verplichtingen die aan een vergunning verbonden zijn, kunnen sancties volgen.

Toezichthouders

Volgende overheden oefenen toezicht uit. Zij gaan na of een bedrijf al dan niet voldoet aan de milieuvoorwaarden en kunnen optreden mocht dit niet het geval zijn:

  • de afdeling Handhaving voor klachten over klasse 1-bedrijven die milieuhinder veroorzaken of over klasse 2- en klasse 3-bedrijven die zware milieuhinder veroorzaken én waar de lokale overheid niet optreedt,
  • de gemeentelijke milieudienst voor klachten over  klasse 2- en klasse 3-bedrijven die milieuhinder veroorzaken