We zetten in op een kwaliteitsvolle en efficiënte vergunningverlening

Rapport Omgevingsvergunning 2018 op smartphone

Enkele cijfers uit het jaarrapport 2018:

  • We trachten binnen het wettelijke kader zoveel mogelijk probleemoplossend te werken, maar zonder afbreuk te doen aan snelheid. In 2018 nam de deputatie voor 450 aanvragen in de gewone procedure een beslissing in 1ste aanleg, waarvan 82% zijn beslist zonder verlenging van de termijn.
  • Een goed samengesteld dossier is een bepalende succesfactor om een correcte vergunning te kunnen afleveren. Het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek is hierin een belangrijk instrument. In 2018 nam de deputatie voor 450 aanvragen in de gewone procedure een beslissing in 1ste aanleg, waarvan 82% volledig en 12% gedeeltelijk werden vergund. Bijna de helft van de gedeeltelijke vergunningen hadden betrekking op het aftoppen van het debiet voor oppompen van grondwater. In de vereenvoudigde procedure werd 92% volledig vergund.
  • We zetten in op een robuuste en gedragen beslissing. Slechts tegen 7% van de beslissingen van de deputatie werd een ontvankelijk beroep ingediend.
  • De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten. 40% van de aanvragen van klasse 1 bevatten zowel een milieu- als stedenbouwkundig luik. Dat bepaalde aanvragen nog niet gemengd waren heeft te maken met de grote piek aan aanvragen voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen vlak voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.
  • De provinciale lijst zorgde voor 27 aanvragen.
    Er waren 14 aanvragen door de ligging op 2 of meer gemeenten binnen onze provincie.