KR8/O/NAUTEN

KR8/O/NAUTEN

De KR8/O/NAUTEN is het eerste project van het talentencentrum. Het is een lessenpakket voor de 3e graad lager onderwijs rond het thema 'talentontwikkeling'.

De KR8/O/NAUTEN is een lespakket voor leerkrachten van de 3e graad lager onderwijs dat focust op talentontwikkeling en meervoudige intelligentie.

Je wordt hierbij geholpen door Frank De Winne, de peter van het project die de leerlingen aanspoort op zoek te gaan naar hun talenten. Hij vraagt hen: "Wat heb jij in je mars?"

Het lespakket is gekoppeld aan de eindtermen en komt dus niet bovenop de gewone lessen. Je kunt als leerkracht aan de hand van nauwkeurig uitgestippelde trajecten zelf het tempo of de intensiteit bepalen en zo het traject over enkele weken, maanden of zelfs twee schooljaren spreiden.

KR8/O/NAUTEN BuBa

KR8/O/NAUTEN BuBa  is een lespakket voor de eindklas basisaanbod van het buitengewoon onderwijs rond het thema 'talentontwikkeling'. Het focust op talenten ontdekken, ontwikkelen en meervoudige intelligentie.

Je wordt hierbij geholpen door Frank De Winne, de peter van het project die de leerlingen aanspoort op zoek te gaan naar hun talenten. Hij vraagt hen: "Wat heb jij in je mars?"

Je kunt als leerkracht aan de hand van nauwkeurig uitgestippelde trajecten en lesfiches op maat van jouw leerlingen zelf het tempo of de intensiteit bepalen en zo het traject over enkele weken, maanden of zelfs twee schooljaren spreiden.

NIEUW: KR8/O/NAUTEN lesmap voor de eerste graad B-stroom (vanaf schooljaar 2017-2018)

Talentontwikkeling is een nieuwe wind die waait in ons onderwijslandschap. Het Talentencentrum is blij met die stroming, ze helpt ons kijken naar het positieve in jongeren, naar de mogelijkheden en naar krachten.

De eigen krachten leren kennen en benoemen draagt bij tot een positiever zelfbeeld. Meer nog, door kennis over de eigen krachten te verzamelen, leren leerlingen ook de krachten van anderen kennen en waarderen. Dit leidt ongetwijfeld tot een positiever klasklimaat en meer welbevinden. We gebruiken het welbevinden hier als hefboom naar het onderwijsleerproces.

Kinderen en jongeren begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talent door krachten die er zijn tot ontwikkeling te brengen. Leren en groeien gaat zoveel makkelijker als het heel dicht aansluit bij wat een leerling werkelijk boeit.

De school kan dat proces van zoeken en ontdekken stimuleren door een aanmoedigende context te scheppen, een omgeving waarin de sterkten van mensen gezien, gewaardeerd en gestimuleerd worden. Door de focus te leggen op mogelijkheden creëer je groeiruimte.

Als leerkrachtenteam kan je hierop inspelen en je onderwijs ‘anders’ vorm geven… Het idee van een brede eerste graad te creëren met tijd en aandacht voor het ontdekken van je talenten om daarna te oriënteren.

De gloednieuwe lesmap KR8/O/NAUTEN (voor de eerste graad B-stroom) biedt je verschillende mogelijkheden om met je leerlingen talentvol aan de slag te gaan. Hoe en in welk tempo dat bepaal je als leerkrachtenteam zelf door één van de voorgestelde trajecten te kiezen of door de voorgestelde activiteiten als inspiratiebron te gebruiken voor jullie dagelijkse klaspraktijk.

De projecten/ lesfiches richten zich vooral naar leerlingen van de eerste graad B-stroom, maar ze kunnen het vlammetje zijn die het talentvol vuur ook in de hogere jaren van jullie school aanwakkert. Want dat is ons uiteindelijke doel: talentontwikkeling en meervoudige intelligentie als gangbare schoolvisie in de hoofden en vooral de harten van leerkrachten planten.

Inspiratiebron

Leerlingen die hun eigen krachten leren kennen en benoemen krijgen een positiever zelfbeeld en ze leren ook de krachten van anderen kennen en waarderen.

De inspiratie vonden we bij Howard Gardner, een Amerikaanse psycholoog. Zijn meervoudige intelligentietheorie wijkt sterk af van de traditionele opvattingen over intelligentie, de daarop gebaseerde intelligentietesten en eigenlijk ook van de traditionele kennisgerichtheid van het onderwijs. Zijn inspiratie vond hij in een project over de artistieke begaafdheid van kinderen. Hij was vooral gefascineerd door het feit dat begaafdheden al zo vroeg bij kinderen tevoorschijn kwamen. Hij was er rotsvast van overtuigd dat intelligentie niet mag gezien worden als een op zich staande of een algemene, statische bekwaamheid. Hij ontdekte dat er veel meer soorten intelligentie bestaan dan enkel de ‘klassieke’ talige en ruimtelijke/wiskundige intelligentie. Hij onderscheidt acht soorten intelligentie, die trouwens allemaal bij iedereen in meerdere of mindere mate aanwezig zijn.

We hebben ervoor gekozen om de intelligenties van Howard Gardner kindgericht te vertalen in ‘krachten’. De educatieve activiteiten zijn telkens opgebouwd rond een van die acht krachten: zelfkracht, natuurkracht, beweegkracht, teamkracht, beeldkracht, muziekkracht, rekenkracht en taalkracht.

3 fasen

KR8/O/NAUTEN is opgebouwd uit drie fasen:

  • je stelt de verschillende krachten voor waarna de leerlingen hun eigen krachten in kaart brengen en de acht krachten op een speelse manier verkennen, uitdiepen, ontwikkelen en eventueel verwerven.
  • aan de hand van de weldoordachte fiches brengen de leerlingen de 'multikrachtige' opdrachten tot een goed einde. Hierbij maken ze gebruik van hun eigen krachten en die van de andere leerlingen.
  • aan de hand van de aangeboden tips en suggesties kun je meervoudige intelligentie toepassen in de klas of het hele schoolgebeuren.

Geïnteresseerd?

Wil je met het lespakket aan de slag gaan? Het is gratis voor alle basisscholen van de provincie Antwerpen. Je kunt het aanvragen bij Veerle Van den Wyngaert.

Bekijk alvast de oproep van Frank De Winne die bij het lespakket hoort