Advies en trajectbegeleiding

De dienst Erfgoed ondersteunt verschillende andere provinciale diensten die in contact komen met erfgoed, of dat nu gaat over het onderhoud van de monumenten in eigendom van de provincie, de integratie van erfgoed en landschap in de ruimtelijke ordening of de organisatie van een gebiedsgericht project.

De dienst Erfgoed ondersteunt zowel de professionele als de niet-professionele actoren (musea, kringen, verenigingen, gemeentelijke diensten, …) in de provincie om het behoud en de ontsluiting van dit erfgoed te stimuleren. Kennisdeling en kwaliteitsverhoging zijn daarbij voor ons sleutelwoorden. Dit bereiken we door advies en begeleiding op maat, al dan niet gekoppeld aan een financiële ondersteuning via één van onze subsidiereglementen.

50 erfgoedprojecten genoten in 2015 provinciale ondersteuning