PRUP Schotelven - De Daries

Om te bekijken welke wijzigingen op het gewestplan daarvoor mogelijk nodig zijn, start de provincie Antwerpen nu een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP-procedure op. Een PRUP wijzigt (een deel van) de bestemmingen van gebieden op het gewestplan en/of legt bijkomende regels op over bijvoorbeeld in te vullen functies, bouwhoogte of groenruimte. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer de oude (gewestplan)voorschriften niet langer passen binnen de beleidsvisie van vandaag, of wanneer meer gedetailleerde voorschriften nodig zijn.

De startnota voor het PRUP is intussen klaar. Tijdens de publieke raadpleging van 22 april tot 20 juni 2024 kon iedereen de startnota, procesnota en analysenota inkijken en eventueel een reactie indienen. Op 6 mei 2024 organiseerde de provincie Antwerpen een infomarkt voor bewoners en belangstellenden. Deze vond plaats in het Sint-Claracollege, Kloosterbaan 5 in Arendonk, van 19 tot 21 uur.

Volgende stappen

Gaf je tijdens de periode van de publieke raadpleging je mening, dan krijg je geen persoonlijk antwoord. Zodra de scopingnota klaar is, kun je die wel op deze webpagina inkijken om te zien wat er aan de startnota wijzigde.

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vroeg de provincie Antwerpen advies aan de gemeente Arendonk en aan verschillende instanties. Die adviezen voegen we samen met de reacties uit de publieke raadpleging en gebruiken we om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Later, in de fase van het ontwerp-PRUP, kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte planvoorstel. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Op de hoogte blijven?

Raadpleeg regelmatig deze webpagina en/of abonneer je op de digitale nieuwsbrief over de opmaakvan het PRUP Schotelven - De Daries. Bij de verschillende processtappen en bij ander nieuws over de opmaak van dit PRUP versturen we een nieuwsbrief. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.

Zicht op bedrijven langs de weg Schotelven, met plaatsnaambord 'Arendonk' naast de weg.
Langs de weg Schotelven liggen verschillende bedrijfsgebouwen die daar door de jaren heen gegroeid zijn.

Schotelven

De weg Schotelven is zowat een doorgangspoort tussen de meer open ruimte aan de westzijde en het centrum van Arendonk aan de oostzijde. Langs Schotelven zelf ligt een zone met bedrijven die daar historisch wat in alle richtingen gegroeid zijn. De indeling en het uitzicht voelen er daardoor niet altijd even duidelijk aan. Voor chauffeurs, fietsers en voetgangers is het soms moeilijk om er de verkeerssituatie snel en correct in te schatten. De huidige bedrijven liggen er op zich niet slecht maar met maatwerk zijn ze beter in te passen in de omgeving.

Het PRUP wil binnen de onderzoekszone Schotelven de bedrijvigheid in de wijk behouden en ze optimale groeikansen geven. Daarnaast willen we met het PRUP er ook de verkeerssituatie duidelijker en veiliger maken. Zo zoeken we naar manieren om het auto- en vrachtverkeer in de wijk zo veel mogelijk te scheiden van fietsers en voetgangers.

Zicht op open ruimte De Daries, vanop Gouwberg
Midden in de wijk De Daries ligt een zone die momenteel nog is aangeduid als 'woonuitbreidingsgebied'.

De Daries

De PRUP-onderzoekszone in De Daries ligt rond een braakliggend terrein tussen het Sint-Claracollege en de woonwijk, dat op het gewestplan ingekleurd is als woonuitbreidingsgebied. Sinds kort plaatste de Vlaamse overheid een zogenaamd stolp over woonuitbreidingsgebieden, waardoor er geen nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Daardoor is de situatie in deze zone in De Daries momenteel 'bevroren'. 

Een PRUP kan de bestemming 'woonuitbreidingsgebied' wijzigen naar een of meerdere andere bestemmingen. Daardoor zou Arendonk in De Daries wél andere functies dan wonen kunnen inpassen; functies die belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners. Zo ligt het drukbezochte Sint-Claracollege in het hart van de wijk. Verkeersveiligheid en veilige speelruimte in de onmiddellijke omgeving van de school zijn belangrijke elementen die we met het PRUP willen bestuderen. Ook meer toegankelijk groen voor de buurtbewoners en plekken voor kleine, lokale ondernemingen die bij de wijk passen zitten mee in het onderzoek.