Persoonsgegevens (GDPR)

Wens je inzage in je gegevens, ze te verbeteren of te wissen, dan kun je dat via onderstaand formulier meedelen.

Meer informatie vind je in de procedure .

De door jou verstrekte gegevens zullen door de provincie Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0207.725.597), verwerkt worden om je vraag te registreren, te behandelen en de nodige acties te ondernemen. Voor meer informatie over ons privacy beleid verwijzen wij je door naar onze website: https://www.provincieantwerpen.be/over-deze-website.html

*
*
*

Vragen of opmerkingen

Waar heb je je gegevens teruggevonden? Wees zo specifiek mogelijk. Indien van toepassing vermeld de afzender of titel in geval van een nieuwsbrief of e-mail.

 
*
captcha
 
 
Vul de code in die je hiernaast ziet

(1) Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy. 

Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Aangezien deze Privacyverklaring al op de nieuwe wetgeving gebaseerd is, zullen bepaalde procedures die in deze Privacyverklaring beschreven worden, pas na die datum operationeel zijn.