Zuidprojecten

Minimale voorwaarden

  • Het Zuidproject moet uitgevoerd worden in een erkend ontwikkelingsland volgens de DAC-lijst van de OESO [Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling] of in een partnerland van de federale ontwikkelingssamenwerking.
  • Een band met de provincie Antwerpen moet aangetoond worden.
  • De aanvrager moet een erkende structuur hebben (vzw, school, …), evenals de uitvoerder ter plaatse (ngo [niet-gouvernementele organisatie], coöperatieve, lokale overheid, … ).
  • Het project moet aan meerdere inhoudelijke bepalingen voldoen (zie reglement). 

Hoe

  1. Lees het reglement, download het aanvraagformulier, vul dit en en load het up in de digitale aanvraag die je hieronder kan starten
  2. De dienst Mondiaal Beleid onderzoekt of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en brengt je hiervan op de hoogte. 
  3. De aanvraag wordt voorgelegd aan een adviescommissie en daarna aan deputatie. De deputatie neemt een beslissing over het al dan niet toekennen van een subsidie en over de grootte van het bedrag.
  4. Deze beslissing wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Aanvraag

Nieuwe aanvragen moeten ten laatste op 31 maart ingediend worden.

Een gekregen subsidie moet voor 31 augustus van het daarop volgende jaar verantwoord worden. Een onvoldoende verantwoorde subsidie kan aanleiding geven tot het terugvorderen van de provinciale subsidie!

Een verantwoording maak je door het onderstaand verantwoordingsformullier in te vullen.