Provincie verbetert habitat van beschermde vissoorten in Viersel

publish date
18.09.2014

Op 22 september start aannemer Kennes in opdracht van de provincie Antwerpen en Natuurpunt met een ecologische herinrichting van de Kleine Beek in Viersel. Bedreigde vissoorten krijgen daardoor betere levenskansen. Met deze inspanning wil de provincie de Europese natuurdoelstellingen helpen realiseren en extra ruimte voor water creëren. 

een rivierdonderpad

De kleine modderkruiper en de rivierdonderpad (een provinciale prioritaire soort) zijn soorten die je nog in de Kleine Beek aantreft. De provincie gaat nu hun levensomstandigheden optimaliseren door over een traject van 900 meter de oorspronkelijke oever te herstellen. Extra paaiplaatsen komen er ook door een oude arm van de Kleine Beek in ere te herstellen. Momenteel is deze zijloop vrijwel uitgedroogd waardoor leven in en rond het water onmogelijk is.

“Tegelijkertijd wordt er meer ruimte voor water gecreëerd zodat de ingrepen ook een positieve invloed hebben op de lokale waterhuishouding”, aldus Rik Röttger, gedeputeerde van waterbeleid. De provincie is de grootste beheerder van de onbevaarbare waterlopen.

 

 

De werken kaderen in het LIFE-project Kleine Nete. LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie, met de bedoeling zeldzame habitats en soorten in bepaalde gebieden nieuwe kansen te geven.

De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 250.000 euro, waarvan ongeveer 10.000 euro door Natuurpunt betaald wordt. 50% van de kosten zullen door Europa worden terugbetaald. De uitvoeringstermijn bedraagt 40 werkdagen.

Verleggen Zeeploop

publish date
18.07.2014

Op 12 mei startte aannemer Van Raak in opdracht van de provincie Antwerpen met werken aan de Zeeploop in Mol en Meerhout. Een grondige facelift van deze provinciale waterloop moet zowel een vlotte waterafvoer als de natuurwaarden ten goede komen.

Deze zijloop van de Grote Nete loopt zowel stroomopwaarts als -afwaarts langs heel wat hindernissen waardoor het water niet goed afgevoerd kan worden, met de nodige nadelige gevolgen voor mens en natuur.

In het landinrichtingsplan Geel-Bel fase 2 nam de Vlaamse Landmaatschappij een aantal maatregelen op om deze problemen aan te pakken. De provincie Antwerpen heeft deze maatregelen als waterloopbeheerder verder laten uitwerken en het project ter harte genomen.

In functie van een betere waterhuishouding werd inmiddels een deel van de Zeeploop langs de Borgerhoutse dijk in Mol opengelegd.

 

2 kokers vervangen

Ten westen van de Borgerhoutse dijk hebben we alvast twee oude en slecht geplaatste kokers vervangen die de waterafvoer belemmerden.

 

Nieuwe ligging Zeeploop

Nieuwe ligging 

Inmiddels is de aannemer gestart met de eigenlijke verlegging van de Zeeploop ter hoogte van de Volmolenweg, ten zuiden van de landduin, op het grondgebied van Mol en Meerhout. Na de verlegging stroomt de waterloop  doorheen de weilanden en het geboortebos ten zuidoosten. Op de meest stroomafwaartse plek, waar de nieuwe Zeeploop terug moet aansluiten op de bestaande Zeeploop, zal tijdelijk de bestaande erfdienstbaarheidsweg langsheen de linkeroever van de Zeeploop opengebroken worden. Er wordt hier een koker geplaatst zodat de bestaande onverharde weg ook na de werken gebruikt kan worden. Bijkomend wordt ook het vismigratieknelpunt in de huidige Zeeploop weggewerkt.  

Indien u vragen heeft kan u steeds de projectverantwoordelijke van de provincie contacteren.

Optimalisatie Jutse Plassen

publish date
01.04.2014
Luchtfoto van de Jutse Plassen. Links boven komt de nieuwe uitstroomconstructie.

De provincie Antwerpen werkt momenteel aan een bijkomende uitlaatconstructie bij de Jutse Plassen. Dankzij de grotere openingen kan deze uitlaat het water sneller afvoeren naar de Itterbeek. Dit zal op een gecontroleerde manier kunnen gebeuren, rekening houdend met de maximale afvoercapaciteit van de Itterbeek zodat geen overstromingen ontstaan op lager gelegen plekken in de vallei. Er komt ook een pompput waarin de brandweer haar mobiele pompen kan plaatsen om de bergingszone, indien nodig, nog vlugger leeg te pompen.

 

Reden? Als 2 grote stormen elkaar kort opvolgen, kan het gebeuren dat het overstromingsgebied nog niet volledig is leeggelopen. Op dat moment is er te weinig bergingscapaciteit om het water van de tweede storm vertraagd te kunnen afvoeren naar de stroomafwaartse Itterbeek.

 

De werken zijn gestart begin april en zullen 6 à 8 weken duren. Gedurende deze periode zal het wandelpad langs de Jutse Plassen onderbroken zijn ter hoogte van de werken. De kostprijs bedraagt 94.157,97 euro.