Skip to main content

Hoe gezond zijn de bodem en het grondwater in jouw gemeente?

Grote afgravingen, controle van de grond van een moestuin, onderzoek naar grondwater … het PIH wordt in een waaier van projecten ingeschakeld om de kwaliteit na te gaan van bodem en grondwater in gemeenten.

Bodemonderzoek

Als erkende bodemsaneringsdeskundige type I voert het PIH in eigen beheer technische verslagen en oriënterende bodemonderzoeken uit. Ook voor indicatieve bodemonderzoeken kan je een beroep doen op het PIH.

Je kan ons inschakelen voor:

Oriënterend bodemonderzoek

Bij vermoeden van bodem- en/of grondwaterverontreiniging voeren we een oriënterend bodemonderzoek uit. Dit is verplicht:

 • bij overdracht van gronden met risicoactiviteiten;
 • bij stopzetting van dergelijke activiteiten of sluiting van een dergelijke inrichting;
 • periodiek op gronden met bepaalde van die inrichtingen of activiteiten;
 • bij onderzoek naar historische risicoactiviteit(en);
 • bij andere redenen voor een dergelijk onderzoek.

Technisch verslag

Het PIH bemonstert uit te graven of reeds uitgegraven grond om de kwaliteit te onderzoeken en we toetsen de samenstelling aan de opgelegde normen.
Een technisch verslag is verplicht bij:

 • grondverzet van meer dan 250 m³;
 • het afgraven van bodem afkomstig van een verdachte grond, ongeacht de hoeveelheid.

Indicatief bodemonderzoek

Om de bodemkwaliteit te bepalen zonder dat de wet dit verplicht, voeren we een indicatief bodemonderzoek uit. Ons staalnameteam bemonstert de grond of je brengt zelf een bodemmonster binnen voor analyse. We toetsen de samenstelling van de grond aan de normen.

Een indicatief bodemonderzoek voeren we bijvoorbeeld uit bij:

 • de kwaliteitscontrole van de grond van een moestuin;
 • de kwaliteitscontrole van de grond van een (speel)tuin;
 • vermoeden dat bodemverontreiniging aan de basis ligt van het afsterven van planten.

Teeltadvies moestuin

Zijn de inwoners van je gemeente zeker dat de oogst uit hun moestuin ook gezond is? Het PIH meet het gehalte aan cadmium en andere zware metalen in de bodem van tuinen en geeft hierbij teeltadvies met een overzicht van welke groenten en fruit je beter wel of niet kweekt.

Wil je het PIH inschakelen voor bodemonderzoek in jouw gemeente?

Ons staalnameteam doet de bemonsteringen en is hiervoor BELAC-geaccrediteerd. De analyses gebeuren in ons eigen erkend en BELAC-geaccrediteerd labo en de resultaten toetsen we aan de normen.

Grondwateronderzoek

Daarnaast voert het PIH zowel kwalitatief als kwantitatief grondwateronderzoek uit en analyseren we grondwatermodellen.

Je kan ons inschakelen voor:

Kwalitatief grondwateronderzoek

Het PIH onderzoekt de grondwaterkwaliteit met een standaardanalysepakket. Er kunnen ook gerichte analyses uitgevoerd worden, zoals onderzoek van het grondwater op aanwezigheid van minerale olie.

Kwantitatief grondwateronderzoek

Het PIH is door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) erkend om een grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren.

Grondwatermodel

Het gebruik van grondwater voor menselijke activiteiten en de beperking van het gebruik door menselijke activiteit leiden tot beslissingsdilemma’s. Weten waar grondwater voorkomt, kan hierbij helpen.

De Watertoets en de Milieueffectrapportage zijn vandaag algemeen ingeburgerd in de vergunningverlening en werden onder meer opgelegd voor het duurzaam beheer van het grond- en oppervlaktewater. De verschillende bodem-, natuur-, beschermings- en inrichtingsprojecten vereisen een inzicht in de bodemgesteldheid, de geografische omgeving, de geomorfologische opbouw en het hydrologisch systeem.

Het PIH is door OVAM erkend als een gekwalificeerde entiteit met de nodige ervaring om een mathematisch grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren.

Wil je het PIH inschakelen voor grondwateronderzoek in jouw gemeente? 

Dan bespreken we vooraf de doelstellingen van de grondwatermodellering en overleggen over de onderzoeksstrategie. In functie hiervan maken we afspraken over het plaatsen van peilputten en het opmeten van de grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen. De geologische opbouw en de geomorfologische structuur van het studiegebied nemen we op in het model. Op basis hiervan kunnen we goede beheerscenario’s voor het grond- en oppervlaktewater in jouw gemeente opstellen.

Opgelet: dit aanbod is betalend. Steden en gemeenten die een overeenkomst met de provincie ondertekenden krijgen wel 40% korting. Lees op deze pagina meer over deze overeenkomst.

Contact

Isabelle Melkebeke
Functie
PIH, cel Bodem- en grondwateronderzoek
Telefoon
03 259 12 54
Koen Staes
Functie
PIH, cel Bodem- en grondwateronderzoek
Telefoon
03 259 12 52

Gerelateerd aanbod

 • Onderzoek water en waterbodem Het PIH doet onderzoek naar de kwaliteit van oppervlakte- en viswater, de waterbodem, drinkwater, zwemwater en Legionella. Ook controleren we individuele waterzuiveringsinstallaties.