Skip to main content

Onderzoek van waterbodemkwaliteit

De specie die bij ruimingswerken van waterlopen of vijvers vrijkomt, kan je gebruiken als bodem of als bouwstof. Je moet wel vermijden dat het gebruik van de ruimingsspecie aanleiding geeft tot een (nieuwe) bodemverontreiniging.

Onderzoek voor ruimingswerken

Dit aanbod richt zich tot waterbeheerders die binnen de komende twee jaar een waterpartij (waterloop of vijver) willen ruimen. Een waterbodemonderzoek geeft een beeld van de samenstelling op het ogenblik van de bemonstering. Allerlei externe factoren zoals lozingen, calamiteiten … hebben tot gevolg dat de samenstelling in de loop van de tijd zal veranderen. De resultaten van een waterbodemonderzoek zijn hierdoor slechts 2 jaar geldig.

Praktisch

Wil je een waterbodemonderzoek aanvragen bij het PIH, dan bezorg je ons een duidelijke omschrijving van de te ruimen waterpartij. Liefst met een shapefile van de te ruimen waterpartij of een kaartje waarop deze duidelijk aangeduid is. Vermeld ook info over calamiteiten op of in de waterloop, of over andere gekende verontreiniging.

Het PIH stelt een bemonsteringsplan voor de waterpartij op en bezorgt je een offerte. Het bemonsteringsplan stellen we op conform de geldende standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag.

De onderzoeksresultaten worden getoetst aan de geldende normen (VLAREBO) en, indien gevraagd, gerapporteerd onder de vorm van een technisch verslag (TV). Het PIH kan ook instaan voor de aanvraag van de conformverklaring van dit TV bij de Grondbank.

Het PIH is erkend als bodemsaneringsdeskundige type I en voert opdrachten uit in eigen beheer. Ons staalnameteam is hiervoor BELAC-geaccrediteerd en voert de bemonsteringen uit. De analyses voeren we uit in ons eigen erkend en BELAC-geaccrediteerd milieulabo.

Contact

Donald Vergauwe
Functie
PIH, dienst Milieu (oppervlaktewater, viswater, waterbodem)
Telefoon
03 259 12 32