Skip to main content

Onderzoek van oppervlakte- en viswater

Het PIH volgt de oppervlaktewaterkwaliteit in jouw gemeente op, voert viswateranalyses uit en doet onderzoek bij o.m. vermoedens van lozingen en verontreiniging.

Monitoring oppervlaktewaterkwaliteit

Voor de monitoring en inventarisatie van de waterkwaliteit meten we standaard de volgende parameters:

 • pH, geleidbaarheid
 • temperatuur
 • zuurstofgehalte
 • zuurstofverzadigingspercentage
 • nitraat
 • nitriet
 • ammonium
 • orthofosfaat
 • totaal stikstofgehalte
 • chemische zuurstofvraag.

  Bij een specifiek probleem doen we nader onderzoek.

We streven naar 4 metingen per jaar, 1 keer per seizoen. De bepaling van de meetpunten gebeurt in samenspraak met de gemeente. Het PIH coördineert het verdere verloop van de monsternemingen. Verslaggeving gebeurt op het einde van het jaar. Als er resultaten van vroegere monsternemingen beschikbaar zijn, dan integreren we die in ons verslag.

Viswaterkwaliteit van vijvers en putten

Wil je weten of een vijver geschikt is als viswater? Of wil je laten onderzoeken of de vijverwaterkwaliteit de oorzaak van vissterfte is? Het PIH onderzoekt de samenstelling van het vijverwater met het oog op visleven. Wanneer je een vermoeden hebt dat de waterkwaliteit de oorzaak van vissterfte is, is het van groot belang om zo snel mogelijk metingen te laten uitvoeren.

Contact

Donald Vergauwe
Functie
PIH, dienst Milieu (oppervlaktewater, viswater, waterbodem)
Telefoon
03 259 12 32