Departement Algemeen Beleid

Stafdienst Algemeen Beleid

De Stafdienst ondersteunt de provinciegriffier in zijn dagelijkse werking, zowel naar de eigen diensten van het departement als naar de andere departementen en de deputatie toe.